Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn sử dụng MTBT

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Kỳ Cún
Ngày gửi: 18h:24' 25-10-2016
Dung lượng: 169.4 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
1. CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO
3. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI MÁY TÍNH CASIO CỦA HUYỆN
NỘI DUNG
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
1. Tìm thương và số dư của một phép chia các số tự nhiên.
Nhập số bị chia a
Ấn
Nhập số chia b
1.1 Trường hợp số bị chia nhỏ hơn 10 chữ số.
Ví dụ: Tìm thương và số dư khi chia:
19001969 cho 2382001
3523127 cho 2047
ALPHA
(R)
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
1.2 Trường hợp số bị chia nhỏ hơn 10 chữ số.
Gán số chia b vào ô nhớ B:
Lấy 10 chữ số đầu tiên của số bị chia a chia có dư cho b
Ghi lại thương sau đó lại viết thêm các chữ số tiếp theo vào số dư để được số có không quá 10 chữ số
- Lặp lại từ bước 2
* Thương là viết liên tiếp các thương theo thứ tự, dư cần tìm là dư cuối cùng
Ví dụ: Tìm thương và số dư khi chia:
30419753041975 cho 151975
103200610320061032006 cho 2010
1.3 Trường hợp số bị chia có dạng lũy thừa.
Tìm dư của phép chia an cho b ta có thể dùng phép đồng dư
Máy tính hiển thị được 10 chữ số trên màn hình và thực hiện được tính năng chia tìm dư. Do đó số mũ n của a lớn nhât được tính theo công thức n = 10  log (a)
Nghĩa là an sẽ có tối đa 10 chữ số trên màn hình
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ:
10  log (17) = 8,127115093 nên 178 = 6975757441 có 10 chữ số và máy thực hiện được phép chia có dư.
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
2.1. Tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b.
2.2. Tìm ước chung lớn nhất của ba số a, b và c.
Ví dụ: Tìm ƯCLN (1754298000, 75125232)
Ví dụ: Tìm ƯCLN (1193984, 157993, 38743)
SHIFT
ALPHA
GCD
c

b
=
a
SHIFT
ALPHA
GCD

b
)
a
ALPHA
GCD
=
SHIFT

2. Tìm ước chung lớn nhất.
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
3. Tìm bội chung nhỏ nhất.
3.1. Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số a và b.
3.2. Tìm bội chung nhỏ nhất của ba số a, b và c.
Ví dụ: Tìm BCNN (195, 1980)
Ví dụ: Tìm BCNN (195, 1980; 1975)
SHIFT
ALPHA
LCM
c

b
=
a
SHIFT
ALPHA
LCM

b
)
a
ALPHA
LCM
=
SHIFT

4. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Phân tích số a ( a > 1) ra thừa số nguyên tố
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ: Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố
a) 29601
b) 7396812423
c) 9405342019
SHIFT
FACT
a
5. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
5.1 Chuyển một số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân số
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ: Chuyển các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau sang phân số
a) 0, (45)
b) 0,3 (8)
c) 1,1 (6)
Nhập phần phía trước chu kỳ
Ấn
Con trỏ sẽ vào dấu
Nhập phần chu kỳ vào đó rồi ấn dấu
()
ALPHA
=
()
5. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
5.2. Tìm số thập phân sau dấu phẩy
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ: Tìm số thập phân thứ 15 sau dấu phẩy của phép chia 17 cho 13
Nhập phân số
Ấn
Ta được kết quả là 1,(307692)
Ấn 15 6
Ta có dư R = 3
Vậy số thập phân thứ 15 sau dấu phẩy của phép chia trên là
chữ số thứ 3 trong chu kỳ
SD
=
ALPHA
(R)
=
Ví dụ: Tìm số thập phân thứ 2007 sau dấu phẩy của phép chia 2007 cho 2008
6. Tính giá trị của biểu thức một hoặc nhiều biến
Nhập biểu thức một hoặc nhiều biến đó vào màn hình
Ấn nhập giá trị biến 1, biến 2, ... rồi nhấn dấu
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức f(x) = 2x3 - 4x2 + x + 5 tại x = 5; x = -2
CALC
=
Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức f(x;y) = 3xy2 + 2x2 y3
tại x = ; y = -4
7. Giải hệ phương trình
7.1 Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
- Chọn
Nhập các hệ số: a ; b ; c và a’; b’; c’ tương tự
Ấn dấu ta được kết quả
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ : Giải hệ phương trình
MODE
1
5
=
=
=
=
7. Giải hệ phương trình
7.2 Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
- Chọn
Nhập các hệ số: a ; b ; c ; d và a’; b’; c’, d’ tương tự
Ấn dấu ta được kết quả
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ : Giải hệ phương trình
MODE
2
5
=
=
=
=
=
8. Giải phương trình
8.1 Giải phương trình bậc hai 1 ẩn
- Chọn
Nhập các hệ số: a ; b ; c ; d
Ấn dấu ta được kết quả
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ : Giải phương trình 3x2 – 4x + 7 = 0
MODE
3
5
=
=
=
=
=
8. Giải phương trình
8.2 Giải phương trình bậc ba 1 ẩn
- Chọn
Nhập các hệ số: a ; b ; c
Ấn dấu ta được kết quả
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ : Giải phương trình x3 + x2 – 3x + 3 = 0
MODE
4
5
=
=
=
=
16
9. Lượng giác
9.1. Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước
- Chọn
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ : Tìm các tỉ số lượng giác sau
sin 40012’
cos 52054’
tan 63036’
cot 25016’
MODE
3
SHIFT
25
tan
º
º
=
x-1
=
9. Lượng giác
9.2. Tìm số đo góc nhọn biết một tỉ số lượng giác của chúng
- Chọn
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
Ví dụ : Tìm số đo của góc nhọn x, biết:
sin x = 0,2368
cos x = 0,6224
tan x = 2,154
cot x = 3,251
MODE
3
SHIFT
3,251
1
tan-1

º
=
SHIFT
10. Dãy số
10.1. Dãy số Fibonaxi
Cho dãy số u1 = 1; u2 = 1; un+1 = un + un – 1 với n  N và n  2
a) Lập quy trình ấn phím liên tục để tính un+1 qua un và un – 1
b) Tính số hạng thứ 20 của dãy
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
1
Ans
=
ALPHA
Ấn

(Ấn n - 1 lần dấu = được Un + 1 )
1
=
+
PreAns
=
...
=
10.2. Dãy số Lu - cas
u1 = a; u2 = b; un+1 = un + un – 1 với n  N và n  2
Cho dãy số u1 = 8; u2 = 13; un+1 = un + un – 1 với n  N và n  2
a) Lập quy trình ấn phím liên tục để tính un+1 qua un và un – 1
b) Tính u13; u17 =?
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
a
Ans
=
ALPHA
Ấn

(Ấn n-1 lần dấu = được Un+1 )
b
=
+
PreAns
=
...
=
Ví dụ
Cho dãy số u1 = 8; u2 = 13; un+1 = 3un + 2un – 1 với n  N và n  2
a) Lập quy trình ấn phím liên tục để tính un+1 qua un và un – 1
b) Tính u13; u17 =?
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS
8
Ans
=
ALPHA
Ấn

(Ấn n-1 lần dấu = được Un+1 )
13
=
+
PreAns
=
...
=
2
3
Ví dụ
Cho dãy số u1 = 1; u2 = 2; u3 = 3
un+3 = 2un+2 - 3un + 1 + 2un với n  N và n  1
Lập quy trình ấn phím liên tục để tính un+3
b) Tính u19; u20 =?
Giải
Gán A= 1; B = 2; C = 3; D = 2 (Biến đếm)
Ghi màn hình:
D=D+1:A=2C-3B+2A:D=D+1:B=2A-3C+2B:D=D+1:C=2B-3A+2C
Ấn =; =, ....
 
Gửi ý kiến