Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Trà
Ngày gửi: 09h:12' 30-10-2016
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN : PHẠM MẠNH HÙNG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI LỚP 7B
TIẾT 33: TIẾNG VIỆT

CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
Thiếu quan hệ từ
* Ví dụ
a) Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác
b) Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.
Hai câu thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Vì sao em biết?
Hãy tìm quan hệ từ thích hợp để chữa lại hai câu trên cho đúng ??
? D?ng nờn nhỡn hỡnh th?c m dỏnh giỏ k? khỏc.
? Cõu t?c ng? ny ch? dỳng v?i xó h?i xua, cũn ngy nay thỡ khụng dỳng.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa
* Ví dụ
a) Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
b) Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
 Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
 Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ
Hãy chữa lại các câu trên cho đúng nghĩa?
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
3. Thừa quan hệ từ
* Ví dụ
a) Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.
b) Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.
Em hãy xác định CN- VN của hai câu trên? Cho biết hai câu đó mắc lỗi gì?
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
3. Thừa quan hệ từ
* Ví dụ
a)- Chủ ngữ : Không có chủ ngữ.
Vị ngữ: cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.
- Trạng ngữ: Qua câu ca dao…chảy ra
 Câu này thiếu chủ ngữ.
b)- Chủ ngữ: Không có
Vị ngữ: có thể làm tăng…thấp giá trị nội dung.
- Trạng ngữ: Về hình thứ
 Câu này hiếu chủ ngữ.
Tại sao hai câu trên thiếu CN?
- Thiếu chủ ngữ, vì thừa quan hệ từ.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
3. Thừa quan hệ từ
* Ví dụ
a) Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.
b) Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết:
* Ví dụ
a) Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam
b) Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị.
Trong hai câu trên, những bộ phận kèm theo các QHT trong câu là những bộ phận nào? Các QHT có tác dụng liên kết các bộ phận đó không?
a) Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam
b) Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị
- Cả hai câu đều sai lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết:
Ví dụ
* Chữa lỗi:
a) Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, môn Văn mà còn nhiều môn khác nữa. Thầy giáo rất khen Nam.
b) Nó thích tâm sự với mẹ, không thích tâm sự với chị.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Các lỗi thường gặp về quan hệ từ
Qua tìm hiểu các ví dụ, trong việc sử dụng về quan hệ từ em thấy cần tránh những lỗi nào?
Thiếu quan hệ từ.
Thừa quan hệ từ

Dùng quan hệ từ mà không có
tác dụng liên kết

Dùng quan hệ từ không thích hợp
về nghĩa
Lỗi ngữ pháp
Lỗi về nghĩa
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
II. Luyện tập
Bài tập 1: Thªm quan hÖ tõ thÝch hîp ( cã thÓ thªm hoÆc bít mét vµi tõ kh¸c) ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau ®©y :
- Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.
- Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối.
 Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.
 Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
II. Luyện tập
Bài tập 2: Thay c¸c quan hÖ tõ dïng sai trong c¸c c©u sau ®©y b»ng nh÷ng quan hÖ tõ thÝch hîp.
Ngày nay chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức tài năng làm trọng.
Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không được bền lâu.
Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.
Thảo luận nhóm 3 phút
Ngày nay chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức tài năng làm trọng.
Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không được bền lâu.
Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
II. Luyện tập
Bài tập 3: Chữa lại các câu văn cho hoàn chỉnh?
Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
Với câu tục ngữ “ lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
 Bỏ các quan hệ từ thừa: Đối với; với; qua. Các câu đúng sẽ là:
Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
Câu tục ngữ “ lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
II. Luyện tập
Bµi tËp 4 (H§ nhãm) Hãy dùng các dấu (+) và dấu (-) cho biết các quan hệ từ dùng trong 8 câu đúng hay sai? (Đúng đánh dấu (+), sai đánh dấu (-) ).
a) Nhê cè g¾ng häc tËp nªn nã ®¹t thµnh tÝch cao.
b) T¹i nã kh«ng cÈn thËn nªn nã ®· gi¶i sai bµi to¸n.
c) Chóng ta ph¶i sèng cho thÕ nµo ®Ó chan hoµ víi mäi ng­êi.
d) C¸c chiÕn sÜ ®· anh dòng chiÕn ®Êu ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n téc.
e) Ph¶i lu«n lu«n chèng t­ t­ëng chØ bo bo b¶o vÖ b¶n th©n cña m×nh.
g) Sèng trong x· héi cña phong kiÕn ®­¬ng thêi, nh©n d©n ta bÞ ¸p bøc bãc lét v« cïng tµn b¹o.
h) NÕu trêi m­a, con ®­êng nµy sÏ rÊt tr¬n.
i) Gi¸ trêi m­a, con ®­êng nµy sÏ rÊt tr¬n.
+
+
+
+
TIẾT 33: CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
Lỗi thường gặp về quan hệ từ
Thiếu quan
hệ từ.

Thừa quan hệ
từ

Dùng QHT mà
không có tác dụng
liên kết
Dùng QHT không
thích hợp về nghĩa

Hướng khắc phục
Hiểu đúng
ýnghĩa của
cácQHT
sử dụng
Xác định
rõ các
phần,câu
cần liên
kết
Chọn và sử
dụng QHT
phù hợp
với ngữ
cảnh
Hiệu quả nói, viết cao
Trân trọng cảm ơn quý thầy cô
Xin chào tạm biệt
Giáo viên: Phạm Mạnh Hùng
No_avatar
Chữ viết này đè lên chữ kia .Khó nhìn thấy được.Mong quý thầy cô chú ý lỗi đó.Trân trọng cám ơn thầy cô.
No_avatar

jsdasertyuio

 

No_avatar

cái j vậy bnNháy mắt

No_avatar

cảm ơn ý kiến đống góp của các thầy cô. 

 
Gửi ý kiến