Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

CĐ Tháng 12. Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà thị thương
Ngày gửi: 18h:28' 03-12-2016
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 12
Chủ điểm:
THANH NIEÂN VÔÙI SÖÏ NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG
VAØ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC

Khởi động:
Cho lớp hát một bài tập thể
Tuyên bố lí do:
Hoà bình, độc lập, tự do mà chúng ta có được hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao công sức và máu xương của các anh hùng liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt nam. Trong tháng 12 này, cả nước ta long trọng kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 để ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của các đơn vị lực lượng vũ trang. Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp này để tìm hiểu về ngày 22/12 và thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng tổ quốc. Đó là lí do của buổi sinh hoạt hôm nay.

Giới thiệu đại biểu:
Đến dự buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo: Lê Văn Dưỡng
Giới thiệu chương trình hoạt động: hoạt động hôm nay gồm có 4 phần:
1) phần truyền thông về " ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
2) phần thi " Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng tổ quốc"
3) phần thi " Câu đố dân gian về lịch sử"
4) phần thi " Lời ca chiến sĩ"
Ban giám khảo: để đáng giá kết quả các vòng thi của mỗi đội, lớp cử chọn 2 giám khảo, đó là bạn .........., và bạn ..........
Sau đây, chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH
Truyền thông về ngày thành lập qân đội nhân dân Việt Nam 22/12
HOẠT ĐỘNG 1
- SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH - TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH

Truyền thông về ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 :
Ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, tất cả mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đã đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm và nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi. Thắng lợi đó biểu hiện sức mạnh của toàn thể nhân dân Việt Nam. Để giữ gìn độc lập, bảo vệ tổ quốc, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó, thanh niên học sinh là một lực lượng rất quan trọng.

Ngày 22/12/1944 là ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (tức Quân đội nhân dân Việt Nam). Quân đội là lực lượng nòng cốt trong các cuộc kháng chiến. Bên cạnh đó với đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, toàn dân ta đã tham gia tích cực trong các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc. Sức mạnh chiến thắng các đế quốc xâm lược là sức mạnh của toàn dân, trong đó có thanh thiếu niên. Vì thế Đảng và nhà nước ta đã lấy ngày 22/12 là ngày quốc phòng toàn dân hằng năm.
Phần biểu diễn văn nghệ của tổ 1
Mời tổ cử đại diện hát đơn ca, hay song ca, hoặc tốp ca, hoặc hát và múa phụ họa
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH
THẢO LUẬN THEO TỔ
HOẠT ĐỘNG 2
- SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH - TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1- Thể lệ vòng thi:
Caùc nhoùm nhaän caâu hoûi, moãi nhoùm coù 10 phuùt thaûo luaän ñeå cöû ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. Ban giaùm khaûo caên cöù vaøo caâu traû lôøi cuûa moãi nhoùm ñeå tính ñieåm. Ñieåm toái ña laø 100 ñieåm.
2- Mời BGK ( GVCN, 1 nam, 1 nữ)
TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Câu hỏi thảo luận là:
- Có người nói: "Thanh niên học sinh thì chỉ có học, cứ học cho tốt, khi nào trưởng thành hãy tham gia các hoạt động khác". Ý kiến bạn thế nào?
- Thanh niên học sinh cần làm gì để xây dựng và bảo vệ tổ quốc?
TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Đáp án:
- Ý kiến đó không đúng. Thanh niên ngoài việc học còn cần tham gia các hoạt động khác để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước.
- Thanh niên học sinh cần tích lũy kiến thức, rèn luyện thể chất, tu dưỡng đạo đức để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
TRƯỜNG PT DTNT VĨNH THẠNH
Phần biểu diễn văn nghệ của tổ 2
Mời tổ cử đại diện hát đơn ca, hay song ca, hoặc tốp ca, hoặc hát và múa phụ họa
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
Hoạt động 3 :
CÂU ĐỐ DÂN GIAN VỀ LỊCH SỬ
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Thể lệ vòng thi:
Caùc đội nghe caâu đố rồi tiến hành thảo luận tìm câu trả lời trong 5 phút, đội naøo traû lôøi ñöôïc thì giô tay, traû lôøi ñuùng moät caâu ñöôïc 10 ñieåm.
Câu 1: Vua naøo maët saét ñen sì
Vua naøo thuôû nhoû haøn vi ôû chuøa .
Đáp án:
Mai Haéc Ñeá
Lí Thaùi Toå
Câu 2: Töôùng naøo beû gaäy phoø vua
Töôùng naøo duøng buùt ñaùnh löøa Vöông Thoâng
Đáp án:
Traàn Höng Ñaïo
Nguyeãn Traõi
Câu3: Töôùc vöông ñaát Baéc naøo theøm
Maø quaân xaâm löôïc hoøng ñem duï ngöôøi
Duø quyû Nam - vaãn vui töôi
Ñeàn ôn toå quoác, thoaû ñôøi laøm trai .
Đáp án:
Traàn Bình Troïng
Câu 4: Queâ anh ôû tænh Quaûng Nam
Tôùi caàu Coâng Lyù ñaët bom dieät thuø
Hieân ngang ñeán phuùt cuoái cuøng
Hoâ to “nhôù laáy lôøi toâi” maáy laàn.
Đáp án:
Nguyeãn Vaên Troãi
Phần biểu diễn văn nghệ của tổ 3
Mời tổ cử đại diện hát đơn ca, hay song ca, hoặc tốp ca, hoặc hát và múa phụ họa
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG 4:
LỜI CA CHIẾN SĨ
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Thể lệ: Các tổ chọn bài hát.
GVCN làm cố vấn để Ban giám khảo cho điểm bài hát của mỗi đội.
Điểm tối đa cho mỗi bài là 10
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
ĐỘI 2 . TỔNG ĐIỂM:
ĐỘI 1 . TỔNG ĐIỂM:
ĐỘI 4 . TỔNG ĐIỂM:
ĐỘI 3 . TỔNG ĐIỂM:
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
II. Sinh hoạt văn nghệ
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
Thảo luận kế hoạch
chuẩn bị thi chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC SINH
LUÔN MẠNH KHỎE VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
TRONG HỌC TẬP!
 
Gửi ý kiến