Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LUẬT ĐẤT ĐAI

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thạch Phiêu
Ngày gửi: 10h:28' 11-01-2017
Dung lượng: 468.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯÒNG
LÂM ĐỒNG

TẬP HUẤN LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
- Hệ thống văn bản QPPL đất đai;
- Nội dung mới cơ bản của Luật Đất đai 2013.
1

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ 01/7/2014, thay thế Luật đất đai 2003/QH11 và Nghị quyết số 49 ngày 21/6/2013 của Quốc hội, bãi bỏ Điều 2 của Luật số 34/2009/QH12 và Điều 4 của Luật số 38/2009/QH12, Điều 57 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006; Điều 264 của Luật tố tụng hành chính 2010; các quy định về trưng dụng đất trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008.
Tại Đ1 Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc SH toàn dân do Nhà nước đ/diện chủ sở hữu và thống nhất QL.
2
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
2. Các Nghị định:
2.1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, thay thế NĐ 181/2004; NĐ 17/2006; NĐ 84/2007; NĐ 69/2009; NĐ 88/2009.
2.2. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, thay thế NĐ 188/2004; NĐ 123/2007 và Khoản 6 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP. 
3
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
2.3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thay thế NĐ 198/2004; NĐ 44/2008; NĐ 120/2010.
2.4. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, thay thế NĐ 142/2005; NĐ 121/2010.
2.5. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thay thế Nghị định 197/2004.
4
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
3. Các Thông tư hướng dẫn
3.1. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thay thế TT 17/2009, TT 20/2010 và TT 16/2011
3.2. Thông tư 24/2014/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ địa chính, thay thế TT 09/2007.
3.3. Thông tư 25/2014/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về bản đồ địa chính, thay thế TT 55/2013.
5
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
3.4. Thông tư 28/2014/BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập BĐ hiện trạng sử dụng đất; thay thế TT 08/2007, QĐ 22/2007 và QĐ 23/2007.
3.5. Thông tư 29/2014/BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh QHKH sử dụng đất, thay thế TT 19/2009, TT 13/2011.
3.6. Thông tư 30/2014/BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, CMĐ sử dụng đất, thu hồi đất, thay thế TT 14/2009.
6
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
3.7. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của NĐ 45/2014 về thu tiền sử dụng đất, thay thế TT 117/2004, TT 70/2006, TT 93/2011,…
3.8. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của NĐ 46/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, thay thế TT 120/2005, TT 141/2007, TT 94/2011,…
7
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
4. Các văn bản QPPL của địa phương đang rà soát để sửa đổi, bổ sung:
- Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 về quản lý đất trong vùng ĐBDT;
- Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 về diện tích tối thiểu được tách thửa;
- Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 về hạn mức;

8
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
- Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 về cơ chế phối hợp trong cấp GCN;
- Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 Quy định về hoạt động và đo đạc và bản đồ;
- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 về nguyên tắc, PP xác định giá các loại đất;
- Bảng giá các loại đất chu kỳ 5 năm cho 12 địa phương
- Bộ TTHC các thủ tục về đất đai cấp tỉnh, huyện;
- Ngoài ra còn phối hợp với Sở KHĐT sửa đổi nội dung Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008;
- Các địa phương tự rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL thuộc UBND cấp huyện ban hành (nếu có).
9
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
1. Thêm nhiều điều quy định về các quyền của Nhà nước:
Những bảo đảm của NN đ/v người SD đất (Đ26);
Đ/v ĐBDT thiểu số, người trực tiếp SXNN (Đ 27);
Cung cấp thông tin, trừ thông tin bí mật (Đ 28).
2. BS các quy định về điều tra, đánh giá đất đai, là nội dung QLNN tại K3 Đ 22:
Có 6 hoạt động, 4 nội dung (Đ 31, 32, 33), đặc biệt chú trọng trong đánh giá chất lượng, quan trắc đất đai.
10
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
Những quy định quan trọng trong nguyên tắc lập QHKH sử dụng đất:
Lấy ý kiến nhân dân;
5 loại QHSD đất (quốc gia, tỉnh, huyện, AN, QP), kỳ QH 10 năm, kỳ KH 5 năm (trừ cấp huyện hằng năm), bỏ QH cấp xã;
KHSD đất cấp huyện làm cơ sở g/đất, cho thuê đất,…
XD danh mục DA cần thu hồi trước khi phê duyệt KH (Đ 62);
Q và lợi ích của người SD đất trong vùng QH (Đ 49).
11
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
3. Thu hẹp các t/hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KTXH; Quy định đầy đủ, rõ ràng về những trường hợp thật cần thiết mà NN phải thu hồi:
QH QĐ chủ trương, TTCP chấp thuận, HĐND xem xét (Đ 62);
UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện thu hồi đất (Đ 66);
Chế tài mạnh đ/v t.hợp chậm đưa đất vào sử dụng.
12
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
4. Hướng tới việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, tiến tới xóa bỏ bao cấp trong QLSD đất; thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài:
Thu hep giao, mở rộng thuê;
DA đầu tư nhà ở áp dụng giao đất (trong nước + nước ngoài);
Kiểm soát chặt chẽ giao đất, cho thuê đất;
ĐK giao đất, cho thuê đất trồng lúa, đất có rừng;
Th.quyền CMD cấp huyện (Đ59). Giao đất, cho thuê đất, CMĐ căn cứ KH SD hằng năm cấp huyện (Đ52).

13
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
5. Quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích SD đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất (Đ 112);
Khung giá đất do CP ban hành 5 năm/1 lần (Đ113);
Bảng giá đất do UBND tỉnh XD thông qua HĐND, 5 năm/1 lần. Bỏ công bố bảng giá đất 1/1 hàng năm;
Giá đất quy định 2 loại: khung giá đất áp dụng 6 t/h, giá đất cụ thể áp dụng 5 t/h, trong đó có bồi thường khi NN thu hồi đất (Đ 114).
14
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
6. BS quy định về các t/h ĐK lần đầu, ĐK biến động, ĐK đất đai trên mạng điện tử có giá trị như nhau và qui định: “ĐK đất đai đối với người SD đất và người được giao đất là bắt buộc; ĐK QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu" tại Đ 95.
- Đ/v cơ sở TG phải đảm bảo 3 ĐK trong đó lưu ý: không phải là đất chuyển nhượng, tặng cho sau ngày 01/7/2004.
- Đ/v hộ gia đình, cá nhân chỉ quy định là SD đất ổn định; Đồng thời BS một trong các loại giấy tờ để cấp GCN.
15
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
7. Quy định cụ thể và đầy đủ trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch và quyền lợi của người có  đất thu hồi:
Giá đất bồi thường áp dụng giá đất cụ thể (K2, Đ 74);
Tăng cường sự tham gia trực tiếp của người SD đất trong việc đo đạc, kiểm đếm và XD PA bồi thường; cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (Đ 70);
T.chức t/hiện DA TĐC trước khi thu hồi đất (Đ 85);
Xác đinh, xử lý các t/h chậm bồi thường (Đ 93).

16
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
8. Hoàn chỉnh hơn các chính sách đất đai:
- Đ/v khu vực nông nghiệp:
+ Nâng thời hạn SD đất NN lên 50 năm (Đ 126);
+ Tích tụ không quá 10 lần hạn mức đất NN (Đ 130);
- Hoàn thiện các quy định, chế độ SD đất tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Đ 149, 150, 151). Bổ sung quy định việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm (Đ 161).
17
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
9. Hoàn thiện theo hướng quy định cụ thể các quyền, nghĩa vụ của từng đối tượng sử dụng đất:
- Bỏ quy định về bảo lãnh bằng QSD đất đ/v tổ chức;
Tiếp tục qui định về quyền của ĐBDT thiểu số SD đất theo ch/sách hỗ trợ đất ở, đất SX của Nhà nước (Đ 192);
Mở rộng quyền cho DN có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Đ 169, 183);
Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư SD đất không được chuyển đổi, ch/nhượng, cho thuê, tặng cho QSD đất, không được thế chấp, góp vốn bằng QSD đất (Đ 181);
18
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
- Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như cấm nhận chuyển chuyển QSD đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân; sử dụng đất, thực hiện các giao dịch về QSD đất mà không ĐK với cơ quan NN có thẩm quyền (K5, K6 Đ 12).
10. Chỉ quy định về các vấn đề chung của TTHC về đất đai: giao CP (Đ 195); Bộ, địa phương (Đ 197).

19
II. Một số nội dung mới cơ bản
của Luật Đất đai 2013
11. Bổ sung các quy định mới về hệ thống thông tin, CSDL đất đai, hệ thống giám sát, theo dõi:
Hình thành khung pháp lý để XD hệ thống thông tin đất đai thống nhất trên cả nước;
Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đ/diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong QL và SD đất đai;
Không có giấy tờ được quyền khởi kiện tại TAND (Đ 203).
20
Xin chân thành cám ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đại biểu
21
 
Gửi ý kiến