Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 41. Nhiên liệu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Toàn
Ngày gửi: 19h:49' 08-02-2017
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý Thầy cô về
dự “ Hội nghị tập huấn giáo dục phòng chống thiên tai”
Môn : Hoá Học
Lớp :9
KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1:Hãy nêu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ ?
Trả lời :
Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ :
- Xăng.
- Dầu thắp (dầu lửa).
- Dầu diezen.
- Dầu mazut .
- Nhựa đường.
- Khí đốt
Câu2 : Điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được …………………………………………...
Để thu thêm được xăng , người ta tiến hành …………….. ..dầu nặng.
Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ………………
Khí dầu mỏ có ……………..........gần như khí thiên nhiên .
HƯỚNG DẪN NHỮNG KÍ HIỆU TRONG GIÁO ÁN :
?. Câu hỏi cần trả lời.
□. Thoâng tin traû lôøi.
. Nội dung ghi vở.
Nhiên liệu là vấn đề được mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Vậy nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả ?
Ngày : 26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
?. Em hãy kể tên một vài loại nhiên liệu thường dùng ?
□. Moät vaøi loaïi nhieân lieäu thöôøng duøng nhö : than , cuûi , daàu hoûa,khí gaz, xaêng , ……..
?. Quan sát hình trên và kết hợp với thực tế, em hãy cho biết khi nhiên liệu cháy có hiện tượng gì xảy ra ?
□.Nhận xét: khi nhiên liệu cháy có hiện tượng: phát sáng và tỏa nhiệt.
I.Nhiên liệu là gì ?
Ngày 26/2/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
?. Khi dùng điện để thắp sáng và đun nóng thì điện có phải là một loại nhiên liệu không ?
□. Ñieän khoâng phaûi laø moät loaïi nhieân lieäu, noù chæ laø moät daïng naêng löôïng.
?. Vậy nhiên liệu là gì ?
□.Nhieân lieäu laø nhöõng chaát chaùy ñöôïc , khi chaùy toaû nhieät vaø phaùt saùng.
□.Nhiên liệu có sẵn trong tự nhiên, hoặc điều chế từ các nguồn nguyên liệu khác có sẵn trong tự nhiên.
Làm chất đốt nóng và sử dụng trong động cơ đốt trong.
I.Nhiên liệu là gì ?
 Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
?. Nhiên liệu có từ đâu ? Và có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất như thế nào?
Ngày :26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
I.Nhiên liệu là gì ?
Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào ?
?. Dựa vào trạng thái, em hãy phân loại nhiên liệu ?
□. Döïa vaøo traïng thaùi nhieân lieäu ñöôïc chia laøm 3 loaïi : raén, loûng, khí.
1.Nhiên liệu rắn:
?. Hãy cho biết than mỏ được hình thành như thế nào?
□. Than moû ñöôïc taïo thaønh do thöïc vaät bò vuøi laáp döôùi ñaát vaø phaân huûy trong haøng trieäu naêm.
Ngày :26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
I.Nhiên liệu là gì ?
 Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
1.Nhiên liệu rắn:
?. Than mỏ được chia làm mấy loại, và đó là những loại nào?
□. Than mỏ được chia làm 4 loại:than gầy,than mỡ,than non và than bùn.
?. Căn cứ vào yếu tố nào để phân chia than mỏ ra thành nhiều loại ? Nêu ứng dụng của từng loại than?
□ Dựa vào thành phần C trong than để phân chia.
 Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn; gỗ….
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
?. Ngoài những nguyên liệu từ mỏ than, chúng ta còn sử dụng những nhiên liệu rắn nào khác ?
Than gầy
Than non
Than mỡ
Than bùn
?. Tại sao hiện nay người ta không dùng gỗ để làm nhiên liệu ?
Summary Slide
Ngày :26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
I.Nhiên liệu là gì ?
Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
1.Nhiên liệu rắn:
2. Nhiên liệu lỏng:
?û. Em hãy quan sát hình 4.17/SGK và cho biết một số nhiên liệu lỏng được chế biến từ dầu mỏ?
□. Saûn phaåm cheá bieán töø daàu moû nhö:xaêng, daàu thaép,…….
?. Công dụng chủ yếu của nhiên liệu lỏng là gì ?
□.Sử dụng chủ yếu vào động cơ đốt trong, một phần nhỏ sử dụng vào đun nóng và thắp sáng.
(Xem SGK)
?. Theo em trong thực tế còn có loại nhiên liệu lỏng nào khác?
Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn, gỗ,....
Summary Slide
Ngày :26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
I.Nhiên liệu là gì ?
Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
1.Nhiên liệu rắn:
2. Nhiên liệu lỏng:
(Xem SGK)
?. Lấy ví dụ về nhiên liệu khí.
□.Nhiên liệu khí như:khí dầu mỏ, khí lò cốc, khí lò cao,…
3.Nhiên liệu khí:
(Xem SGK)
Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ,than non, than bùn; gỗ….
?.Khi nhiên liệu khí cháy, chúng có những ưu điểm gì ?
□.Ưu điểm: Có năng suất tỏa nhiệt lớn, dễ cháy hoàn toàn và ít gây độc hại cho môi trường.
?. Quan sát hình 4.22 SGK nêu ứng dụng quan trọng của nhiên liệu khí.
□.Do nhiệt lượng toả ra lớn nên có ứng quan trọng là làm chất đốt
Trong 3 loại nhiên liệu trên, nhiên liệu nào dùng để đun, nấu trong cuộc sống hằng ngày được coi là nhiên liệu sạch ? Tại sao
Ngày :26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
I.Nhiên liệu là gì ?
.Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
1.Nhiên liệu rắn:
2. Nhiên liệu lỏng:
(Xem SGK)
3.Nhiên liệu khí:
(Xem SGK)
III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiẹu quả ?
?. Tại sao chúng ta phải sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả ?
□. Chúng ta phải sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả vì : khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.
□.Phải đảm bảo yêu cầu sau:
1.Cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
2.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (oxi).
3. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 Phải đảm bảo yêu cầu sau:
1.Cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
2.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (oxi).
3.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
.Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn…..
.Gỗ
?.Sử dụng nhiên liệu như thế nào là hiệu quả ?
□.Sử dụng nhiên liệu hiệu quả là phải làm thế nào để nhiên liệu cháy hoàn toàn, đồng thời tận dụng được nhiệt lượng do quá trình cháy tạo ra.
?. Muốn sử dụng nhiên liệu hiệu quả, chúng ta thường phải thực hiện những biện pháp gì?
?. Tìm những ví dụ trong thực tế mà em cho là đảm bảo những yêu cầu của của việc sử dụng nhiên liệu có hiệu quả.
VD: Khi đun bếp củi hoặc than thì chúng ta thường chẻ củi hoặc đập nhỏ than,đặt bếp nơi kín gió,và chất củi than để không khí lưu thông…..,
Ngày :26/02/2015
Tiết 51 Bài 41: NHIÊN LIỆU
I.Nhiên liệu là gì ?
 Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
1.Nhiên liệu rắn:
III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiẹâu quả ?
 Phải đảm bảo yêu cầu sau:
1.cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
2.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi.
3.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hoạt động nhóm :(3 phút)
Thảo luận câu hỏi sau:quan sát hình trên hãy cho biết cấu tạo của than tổ ong và bếp ga như vậy có mục đích gì ?
Cấu tạo như vậy nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa nhiên liệu với không khí
 Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ than non than bùn; gỗ ...
2
3
3
2
3
3
2
2
1
1
1
1
2. Nhiên liệu lỏng: (SGK)
3. Nhiên liệu khí: (SGK)

NHIÊN LIỆU
Bài 41:
Tiết 51
Ngày :26/02/2015
I.Nhiên liệu là gì ?
Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng
II.Nhiên liệu được phân loại như thế nào ?
1.Nhiên liệu rắn:
 Than mỏ gồm: than gầy,than mỡ, than non, than bùn; gỗ….
2. Nhiên liệu lỏng:
(Xem SGK)
3.Nhiên liệu khí:
(Xem SGK)
III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả ?
 Phải đảm bảo yêu cầu sau:
1.Cung cấp đủ oxi (không khí)cho quá trình cháy.
2.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (oxi).
3.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
□.Để lửa cháy tốt cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau:
1.Phải chất củi chéo lên nhau tạo khoảng trống để cung cấp đủ không khí (oxi).
2.Phải chẻ củi nhỏ để tăng diện tích tiếp xúc giữa củi đốt với không khí.
3 Nhóm lửa những nơi kín gió để ít tốn nhiên liệu
?.Khi nhóm lửa đun nấu thức ăn,cơm,... cần phải đảm bảo những yêu cầu nào để cho lửa cháy đạt hiệu quả cao nhất.
TỔNG KẾT
KĨ THUẬT TIA CHỚP
Nếu nhiên liệu cháy không hoàn toàn có những tác hại nghiêm trọng nào ?
Gây lãng phí nhiên liệu.
Làm gia tăng khí CO2 →gây ô nhiễm môi trường không khí → hiệu ứng nhà kính: làm tăng nhiệt độ khí quyển của trái đất và gây biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt→ đời sống con người, động thực vật bị đe doạ và sự sống trên hành tinh xanh dần dần bị tuyệt chủng.
Bản thân em phản làm gì để góp phần quá trình đốt cháy nhiên liệu xảy ra hoàn toàn ?
Tuyên truyền cho người thân và bà con láng giềng vận dụng tốt các nguyên tắc sử dụng nhiên liệu có hiệu quả
Tránh chặt phá rừng , đốt rừng để thu gỗ, than làm nhiên liệu hoặc vì hám lợi trước mắt.
Sử dụng tiết kiệm nhiên liệu


Hiện nay các nước tiên tiến trên thế giới đang tiến dần đến thay thế nhiên liệu xăng, dầu dùng cho động cơ bằng khí hidro.
TỔNG KẾT
SƠ ĐỒ TƯ DUY

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
●Đối với bài ở tiết học này
Học thuộc bài : phần vở ghi và SGK.
Đọc phần em có biết Tr132/SGK.
Hoàn thành bài tập 1,2,3 &4 Tr132 /SGK.
● Đối với bài học ở tiết học sau
Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon. Nhiên liệu.
Ôn lại những kiến thức của chương 4.
Kẻ bảng Tr133/SGK và hoàn thành bảng vào vở.
Làm bài tập 1,2,3 &4 Tr 133/SGK.
Chuẩn bị sẳn trên bảng phụ phần kiến thức cần nhớ( Mỗi nhóm 1 hidrocacbon)
 
Gửi ý kiến