Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Diệu Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:09' 12-02-2017
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 419
Số lượt thích: 1 người (Vũ Phạm Ngọc Huyền)
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ
Nguyễn Mạnh Hùng
QUYỀN BÌNH ĐẲNG
GIỮA CÁC DÂN TỘC ,
TÔN GIÁO
Bài 5 (tiết 1)
Ngày dạy 6/11/2015
1. Bình đẳng giữa
các
dân
tộc

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
b. Nội dung quyền bình đẳng
giữa các dân tộc

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng
giữa các dân tộc
Bài 5,TIẾT 1:
QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO.
1.BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC.
a) Thế nào là bình đẳng Giữa các dân tộc ?
*Khái niệm dân tộc::
Theo các em dân tộc được hiểu như thế nào?Hãy kể những dân tộc ở nứơc ta mà em biết.
Hãy theo dõi các hình ảnh sau và cho biết các dân tộc này có những điểm giống và khác nhau như thế nào?
*Giống nhau: Các dân tộc đều sống cùng 1 lãnh thổ, là 1 bộ phận dân cư của của một quốc gia.
* Khác nhau: Ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, phong tục, tập quán.
Dân tộc Nùng
Dân tộc Thái
Dân tộc Việt(kinh)
- Dân tộc được hiểu là một bộ phận dân cư của quốc gia.

Bố Y
bru(vân kiều)
Chăm
Chơ ro
Chu ru
Chứt
Co
Cống
Cơ ho
Cơ Lao
Cơ Tu
Giáy
Ê đê
Giẻ Triêng
Gia rai
Hoa
Hà nhì
Hrê
H’mông
Khơ mú
Kháng
Khơ me
La Chí
Lự
Mnông
Mảng
Ngái
Ơ đu
Nùng
Pa thẻn
Lô Lô
La ha
Lào
La Hủ
Mạ
Dao
Ba na
Sán chay
Rơ Măm
Ra gai
Pu péo
Phù lá
Stiêng
Sơ đăng
Xinh Mun
Việt(Kinh)
Thổ
Thái
Tả Ôi
Tày
Si La
Sán Dìu
“Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hay 54 dân tộc anh em”?
54 dân tộc.
- Nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán, chữ viết và tiếng nói riêng, nhưng đoàn kết cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Vì sao khi đô hộ nước ta thực dân Pháp lại thực hiện chính sách chia để trị ?.
Thực dân pháp thực hiện chính sách chia để trị nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Vậy thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?
Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da... đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.
Các dân tộc trong nước đều được tạo điều kiện để phát triển toàn diện
b, Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Bình đẳng về chính trị
Bình đẳng về kinh tế
Bình đẳng về văn hóa- giáo dục
Hoạt động nhóm
( 5 phút)
Nhóm 1:
Phân tích quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc? Cho ví dụ minh hoạ?
Nhóm 2:
Phân tích quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc? Cho ví dụ minh hoạ?
Nhóm 3:
Phân tích quyền bình đẳng về văn hoá-giáo dục giữa các dân tộc? Cho ví dụ minh hoạ?
* Trong lĩnh vực chính trị:
+ Caùc daân toäc ñeàu coù quyeàn tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi .
+ Các dân tộc không phân biệt đa số , hay thiểu số đều có đại biểu trong các cơ quan nhà nước
Họp dân để lấy ý kiến về công tác bồi thường ở tỉnh Gia Lai
Chủ tịch nước thực hiện quyền công dân
đ/c Tráng A Pao, chủ tịch Hội đồng dân tộc trung ương Khóa XI
đ/c Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc của chính phủ
Ông Ksor Phước 57 tuổi, (Gia Lai), Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Khóa XII, XIII
Bà Tòng Thị Phóng, dân tộc Thái, quê Sơn La; Hiện là Bí thư TW Đảng, Phó chủ tịch QH.
Hà Thị Khiết
Nông Đức Mạnh
TBT Nông Đức Mạnh tham gia bầu cử ĐB quốc hội
Người dân ở thị xã Mường Tè, tỉnh Sơn La đang tham gia bầu cử ĐB Quốc Hội
Mọi công dân đều có quyền bầu cử, không bị phân biệt bởi dân tộc.
Việc bảo đảm tỉ lệ thích
hợp người dân tộc thiểu số trong các
cơ quan quyền lực nhà nước
có ý nghĩa thiết thực trong xã hội hiện nay
* Bình đẳng về chính trị:
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Tham gia bộ máy nhà nước.
Tham gia góp ý những vấn đề xây dựng đất nước.
Quyền thực hiện dân chủ trực tiếp, gián tiếp.
* Trong lónh vöïc kinh teá
Hãy kể tên
một số chương trình phát triển KT-XH
đối với đồng bào Dân tộc thiểu số đang
thực hiện ở vùng núi phía Bắc?
Nguồn vốn chăn nuôi được cấp từ CT 135 của Chính phủ
Đồng bào vùng núi phía Bắc thu hoạch Chè
Công trình thủy điện Sơn La
* Bình đẳng về kinh tế:
Chính sách phát triển của Đảng, nhà nước đối với các dân tộc.
Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.
Chương trình phát triển kinh tế- xã hội.
Đầu tư Y tế
Đầu tư điện vùng cao, khó khăn
Đầu tư vốn ODA cho khu vực Tây Nguyên
Sapa sẽ trở thành thị trấn WIFI đầu tiên tại Việt Nam
Cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho 10 xã vùng sâu Tỉnh Quảng bình
* Trong lĩnh vực Văn hóa- giáo dục
Việc Nhà nước có chính sách ưu tiên trong tuyển sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số có vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc không?
* TRONG GIAÙO DUÏC
Thanh niên tình nguyện dạy chữ cho đồng bào
Một số hình ảnh về các phong tục của các dân tộc
Nghi lễ tế thần
Múa khèn(Hmông)
Uống rượu cần

* Bình đẳng về văn hoá- giáo dục:

Có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng.

Giữ gìn, khôi phục, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp.
Nhà nước xây dựng các bảo tàng dân tộc học
Các trường hoc ở vùng sâu, vùng xa cũng trở nên khang trang hơn!
Những giá trị văn hoá phi vật thể được bảo tồn
* Các dân tộc tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về Văn hoá, giáo dục.
- Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình, truyền thống và văn hoá được bảo tồn, giữ gìn, phát huy.
Phát thanh, truyền hình dân tộc.
Lễ hội cầu mưa của người Thái
Thi Hát quan Họ.
Đều có cơ hội học tập và hưởng thụ nền giáo dục của nhà nước.
Đầu tư xây dựng các trường dân tộc nội trú
c, Ý nghĩa.
c) Ý nghĩa.
Ý nghĩa của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là gì?
- Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết dân tộc, và đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Biểu dương sức mạnh đoàn kết các dân tộc
Đoàn kết là sức mạnh để XD và phát triển đất nước!

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào tất cả các dân tộc, Không phân biệt lớn nhỏ, Phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ với nhau như anh em một nhà để cùng nhau xây dựng Tổ Quốc, xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội làm cho tất cả các dân tộc được ấm no, hạnh phúc”.”
Bài tập cũng cố:
1/Chủ trương xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc là thực hiện bình đẳng ở lĩnh vực nào?
a/ Chính trị
b/ Kinh tế
c/ Văn hóa - giáo dục
d/ Các đáp án đều đúng

2/ Nước ta hiện có bao nhiêu dân tộc anh em?
a/ 54
b/ 64
c/ 63
d/ 61

3.Mọi công dân thuộc các dân tộc, tôn giáo …đều không bị phân biệt đối xử đây là nội dung gì?
A/Quyền bình đẳng
b/ Quyền bình đẳng chính trị
c/Quyền bình đẳng trong xã hội
Bài tập 3 :
Dặn dò :
- Học bài và làm bài tập 2,3,4 SGK.
- Chuẩn bị phần còn lại của bài (bình đẳng giữa các tôn giáo)


Xin chân thành cám ơn cô và các bạn đã theo dõi!
Bài học đến đây là kết thúc. Xin Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh!
Chào thân ái
 
Gửi ý kiến