Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 4. School education system

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Tiêu
Ngày gửi: 22h:10' 01-03-2017
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt CHào mừng
thầy cô về dự giờ
Quảng Khê High School
Presented by : Hoàng Thị Tiêu
Class 12a1-Tiết 4 Ngày 18/10/2016
Warm-up: Name the subjects you study at school
Math
Chemistry
Physics
Literature
History
Geography

Civic education
Information technology
English
Physical education
biology
Which subject do you like best?
Unit 4 School education system
Period 30:C.Listening
VOCABULARY
Tearaway (n)
ngươì bốc đồng, thiếu trách nhiệm
Disruptive (a)
gây mất trật tự, thiếu tập trung
Methodical (a)
cẩn thận, có phương pháp
Well- behaved (a)
Cư xử đúng mực
Boarding school (n)
trường nội trú
Struggle (n/v)
cuộc chiến đấu, đấu tranh
I/before you listen:
*Listen and repeat
Tearaway (n)
Disruptive (a)
Methodical (a)
Actually
Well- behaved (a)
Struggle (n)
II/While you listen:
a.Task 1: Listen and tick the questions to which the answer is ‘Yes’


b.Task 2: Listen again and fill in the missing words
Gavin listened to the teachers certainly when he got to the level where he was doing the ________ that he enjoyed.
2. Jenny found the exams quite a _________.
3. Though Gavin worked hard he found it very difficult to answer all the long _________ in a short time.
4. Gavin went away to _____________ when he was quite young and he didn’t like that
subjects
struggle
questions
boarding school

GAME SHOW
Wrong answer
Right answer
Q.1

When did Gavin think he listened to
the teacher well ?
when........................................
A
B
C
D

he worked with his friends .

he enjoyed the subjects .

he didn`t enjoy the subjects .
the teacher spoke louder
Q.2
How did Gavin find the exams ?
He found them........
A
B
C
D
very easy
very simple
very difficult
very complex
Q.3
How did Jenny find the exams ?
She found them .......
A
B
C
D

very complex .

quite a struggle .

very easy.
very difficult .
Q.4
Did Gavin think his school days were the
best time of his life ?
A
B
C
D
No , she didn’t
No , he didn`t

Yes , he did
Yes , she did
Q.5
Why couldn`t Gavin pass the exams easily ?
Because .................
A
B
C
D
he couldn’t learn by heart the lessons
he thought the curriculum was very long
they were difficult for him to do in a
short time
he didn’t practise exercises at home
Yes No
Iii/After you listen:
Work in pairs: to ask and answer about
your schooldays
1. Do you always work hard at school?
2. Do you listen to the teachers attentively?
3. Do you write the lessons carefully?
4. Do you like wearing school uniform?
5. Do you always go to school on time?
6. Are you a well-behaved student?
7. Are you a disruptive student?
8. Do you pass the exams easily?
9. Are you getting on well with your teachers and friends?
10. Do you like your schooldays?
HOME WORK
- Write 5 sentences about your school days.
- Prepare writing lesson
Thank you for your attention
Good bye
 
Gửi ý kiến