Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BÀI GIẢNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hải
Ngày gửi: 03h:20' 16-03-2017
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
HUYỆN ĐOÀN LONG ĐIỀN
BCH XÃ ĐOÀN PHƯỚC HƯNG
LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
LẦN 2 NĂM 2017
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hải
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (Hồ Chí Minh).
Trích trong bài nói chuyện tại buổi Lễ khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1955. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 454-455.
Sau này câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 1961 có ý tứ giống câu này. Nguyên văn câu nói của Kennedy:
“Ask not what your country can do for you –
Ask what you can do for your country.”
(Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài 3: Phấn đấu để trở thành người đoàn viên.
Bài 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Mục đích của Đảng là: Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội (CNXH) và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng hoạt động dựa trên cơ sở:
Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản.
Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ, dựa vào nhân dân để tiến hành cách mạng.
Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:
Từ ngày thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và đã giành được những thắng lợi vĩ đại
Đó là, thắng lợi Cách mạng tháng 8/1945 và sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đó là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…
ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
GIẢI PHÓNG SÀI GÒN 30/4/1975
Đó là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH
Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên:
Đảng luôn đánh giá cao vai trò vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.
Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh …
“ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Bác Hồ nói chuyện với Bộ đội khi đến thăm đền Hùng năm 1954
Thế nào là Đoàn TNCS.HCM
Ngày thành lập Đoàn và những lần đổi tên
Huy hiệu đoàn, cờ đoàn và bài hát truyền thống
Mục đích, lý tưởng của Đoàn TNCS.HCM
Tính chất của Đoàn TNCS.HCM
Chức năng của Đoàn TNCS.HCM
Đặc trưng của người đoàn viên Đoàn TNCS.HCM
Nhiệm vụ và quyền của người đoàn viên Đoàn TNCS.HCM
Lời hứa của đoàn viên Đoàn TNCS.HCM
Các cấp của Đoàn TNCS.HCM
Bài 2:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN TNCS.HCM
1. Thế nào là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị xã hội của TNVN do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Lần 1: Từ năm 1931 – 1936 Đoàn có tên là Đoàn TNCS Đông Dương.
Lần 2: Từ năm 1937 – 1939 Đoàn có tên là Đoàn TN Dân Chủ Đông Dương.
Lần 3: Từ năm 1939 – 1941 Đoàn có tên là Đoàn TN Đông Dương.
Lần 4: Từ năm 1941 – 1956 Đoàn có tên là Đoàn TN cứu quốc VN.
Lần 5: Từ năm 1956 – 1970 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động VN.
Lần 6: Từ năm 1970 – 1976 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động HCM.
Lần 7: Từ năm 1976 – đến nay Đoàn có tên là Đoàn TNCS.HCM.
b) Những lần đổi tên trong lịch sử:
2. Ngày thành lập Đoàn và những lần đổi tên
a) Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.
3. Huy hiệu đoàn, cờ đoàn và bài hát truyền thống
a) Huy hiệu đoàn: Với ý nghĩa biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Huy hiệu đoàn, cờ đoàn và bài hát truyền thống
b) Cờ đoàn:
- Nền đỏ;
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài;
- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn;
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
3. Huy hiệu đoàn, cờ đoàn và bài hát truyền thống
c) Bài hát truyền thống: “Thanh niên làm theo lời Bác” – S.tác: Hoàng Hòa
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
LK: Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
Đoàn TNCS.HCM bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
4. Mục đích, lý tưởng của Đoàn TNCS.HCM
Đoàn TNCS.HCM có 2 tính chất:
- Tính tiên tiến
- Tính quần chúng
5. Tính chất của Đoàn TNCS.HCM
Đoàn TNCS.HCM có ba chức năng:
 Đoàn TNCS.HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng.
 Đoàn TNCS.HCM là trường học XHCN của thanh niên.
 Đoàn là người đại diện, chăm lo, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.
6. Chức năng của Đoàn TNCS.HCM
7. Đặc trưng của người Đoàn viên TNCS.HCM
a) Nhiệm vụ của người đoàn viên Đoàn TNCS.HCM
- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng XHCN, tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
- Liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS.HCM, giúp đỡ thanh niên và Đội viên trở thành Đoàn viên.
8. Nhiệm vụ và quyền của người Đoàn viên TNCS.HCM
b) Quyền của người đoàn viên Đoàn TNCS.HCM
- Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu trưởng thành.
- Được ứng cử, đề cử và bầu vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
- Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.
8. Nhiệm vụ và quyền của người Đoàn viên TNCS.HCM
Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại.
Nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu, điều lệ của Đoàn viên, luôn rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của Thanh niên Việt Nam.
9. Lời hứa của Đoàn viên TNCS.HCM
10. Các cấp tổ chức của Đoàn TNCS.HCM
Đoàn cơ sở
(Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở)
Huyện đoàn
Tỉnh đoàn
Trung ương đoàn
=> Chi Đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, đơn vị có ít nhất 3 ĐV thì được thành lập Chi Đoàn. Chi Đoàn sinh hoạt định kì 1 tháng/1 lần.
Bài 3:
PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN
Vào Đoàn các em sẽ được sống trong môi trường tiên tiến, ở đó các em sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để các em thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp các em học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.
1. Tại sao nên phấn đấu để trở thành người Đoàn viên?
Vào Đoàn các em sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, ở đó mọi người có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.
Vào Đoàn các em sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.
Vào Đoàn các em sẽ thấy mình lớn lên, các em sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.
2. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đoàn viên?
Trước hết các em hãy là một công dân tốt, tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Các em hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong cơ sở Đoàn, các em sẽ được tôn vinh “Danh hiệu Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở các em những điều sau
Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng để cống hiến và trưởng thành.
Tích cực trong lao động sản xuất.
Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động phong trào, phấn đấu trở thành nguời thanh niên guơng mẫu.
VIẾT BÀI THU HOẠCH
Đề bài: Để trở thành một người Đoàn viên, theo em cần phải làm gì?
Lưu ý:
Bài viết tay, không được giống nhau.
Nộp về phòng Đoàn - Đội ngày thứ bảy 18/3/2017.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓