Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. International organizations

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hương
Ngày gửi: 16h:20' 18-03-2017
Dung lượng: 19.2 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Hải)
UNIT 14:
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
C. Listening
Discuss and choose the best answer A, B, C or D
Which organization has a lot of flags of different countries in front of its building?
A. WWF (World Wildlife Fun)
B. WHO (World Health Organization)
C. UN ( United Nations)
C
D. The Red Cross
2. Where is the United Nations headquarters?
A. Paris
B. New York
C. London
B
D. Geneva
Discuss and choose the best answer A, B, C or D
3. How many countries are the United Nations members?
A. 172
B. 182
C. 150
D. 192
Discuss and choose the best answer A, B, C or D
D
* destruction (n): [dis`trʌk∫n]
* international (a): [,intə`næ∫ənl]
* organization (n):[,ɔ:gənai`zei∫n]
* colonies (n): [`kɔləniz]
* United Nations (n)[ju:`naitid `nei∫nz]
Vocabulary: (Listen and repeat)
sự phá huỷ/phá hoại
thuộc về quốc tế
tổ chức, cơ quan
các nước thuộc địa
tổ chức Liên hợp quốc
* independence (n): [,indi`pendəns]
sự độc lập
Task 1: Listen to the first part of the passage and decide whether the following statements are True (T) or False (F)
1.The UN was established in 1954
2. Leaders from 51 countries met in San Francisco to organize the UN.
3. Billions of people had died because of the World War II
4. The UN has 5 main goals and purposes.
5. One of the UN’s goals is to develop friendly relation among nations.
T
F1945
Millions
4
Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words.

Today almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says:
• All members are (1)…………………...
• All members promise to solve international (2)……..……….……… in a peaceful way.
• No member will use force against another (3)……………………
• All members will help (4)………………… in its actions.
• The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international (5)……………………...
Obviously, the United Nations has not been completely successful in its (6)………………. There have been several wars since 1945. However, the organization has helped bring peace to some countries that were at (7)………….. It has helped people who left their countries because of wars. It has helped bring (8)………………………….. to colonies.
equal
problems
member
the UN
peace
goals
war
independence
LUCKY BOX
1
4
2
3
5
6
III.HOMEWORK
1. List as many as possible the names of the international organizations you have known so far
2. Prepare “Writing”
Thank you for your attention!
1
What does the UN stand for?
3
2
1
The United Nations
2
When was the UN established and where is its headquarters?
3
2
1
In 1945
In New York
4 goals and purposes
3
How many goals and purposes were set by the UN?
1
2
3
* To work together for international peace and to solve
international problems;
* To develop friendly relations among nations;
* To work together for human rights for everyone of
all races, religions, languages and of both sexes;
* To build a centre where nations can work together
for these goals.
4
Are all members of the UN equal?
3
2
1
Yes, they are
5
In what way do all members promise to solve international problem?
3
2
1
In a peaceful way
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓