Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities and the seasons

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vàng Thị Chản
Ngày gửi: 20h:32' 19-03-2017
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
Class 6B
Teacher: Vàng Thị Chản
5
6
4
2
3
1

L
C
A
F
L
A
P
I
H
A
V
N
E
A
C
I
V
C
W
I
N
T
E
R
I
T
S
W
I
M
S
I
B
A
D
M
I
N
T
O
N
I
T
S
U
M
M
E
R
E
A
C
T
I
S
E
I
T
I
V
Wordsquare
P
L
A
Y
1.

Which season ?
2.

3.

Which season ?
4.

5.

6.

Which season?
2. Matching:
A
always
usually
often
sometimes
never
B
V V
V V V V
X
V
V V V
UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
1. Wordsquare:
Adverbs of frequency
Wordsquare:
Matching:
New words:
UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
Wordsquare:
Matching:
New words:
UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
- (to) go sailing
: đi thuyền buồm
Wordsquare:
Matching:
New words:
UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
- (to) go sailing
: đi thuyền buồm
- (to) play basketball
: chơi bóng rổ
1.Wordsquare:
2.Matching:
3.New words:
UNIT 13: ACTIVITIES IN SEASONS
Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
- (to) play basketball
: chơi bóng rổ
- (to) go sailing
: đi thuyền buồm
4. Prediction:B1 P.139
5. Practice: Answers Given
5. Practice: Answers Given
a. We often play volleyball

b.They sometimes go sailing

c. I often go swimming

d.She usually plays badminton

e. We always play basketball


Ex: 1/ What do you do in the spring?
5/ What do you do in the winter ?
2/ What do they do in the fall?
3/ What do you do in the summer?
4/ What does she do in the fall ?
1.Wordsquare:
2.Matching:
3.New words:
UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Period 82 Lesson 4: B1 P. 138-139
- (to) play basketball
: chơi bóng rổ
- (to) go sailing
: đi thuyền buồm
4. Prediction:B1 P.139
5. Practice: Answers Given
6. Lucky Number
LUCKY NUMBER
Do you go swimming in the winter?
What do you do in the fall?
LUCKY NUMBER
What’s the weather like in the spring?
LUCKY NUMBER
Do you play badminton in the summer?
How often do you go sailing in the summer ?
LUCKY NUMBER
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
Do you sometimes go fishing in winter?
What sports do you do in the winter?
Team A
Team B
2
4
6
0
8
10
0
2
4
6
8
10
12
12
14
14
- Learn by heart new words and new structure.
- Prepare the new lesson
HOMEWORK
 
Gửi ý kiến