Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violet
Người gửi: Trần Nhật Linh
Ngày gửi: 11h:47' 20-03-2017
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Class 7C
Teacher: Nhật Linh
Warm up: Network
Sports
0
20
10
15
Sports
soccer
baseball
swimming
table tennis
tennis
basketball
volleyball
Unit13: Activities
B. Come and play (B1)
Vocabulary:
- a table tennis paddle (n): vợt bóng bàn
- spare (adj): dư, thừa
1. Listen . Then practice with a partner.
True/ false statement.
1. Nam invites Ba to play table tennis.
2. Nam ought to finish his homework before he plays table tennis.
T
F


Nam
Ba
Ba: Would you like to play table tennis, Nam?
Nam: I’d like to, but I can’t.
Ba: That’s too bad.
Nam: I have some homework. I ought to finish it
before I play table tennis.
Ba: Yes.You must do your homework first. But I’ll wait for you.
Nam: It’ll take me a few more minutes.
Ba: No problem. I also have to finish this question for
Math tomorrow.
Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis
paddles with me. Do you have a spare one?
Ba: Yes, I do.
Nam: Can I borrow it?
Ba: Sure. Here you are.
Nam: Thanks.
Ba: OK. Let’s go.
 Grammar: Đưa ra và đáp lại lời mời.
Would you like to + V-inf ?
(+) I’d like to; I’d love to.
(-) I’d love to, but I can’t
i’m sorry.
 I’d like to, but i can’t.
Would you like to play table tennis, Nam?
-I ought to finish my homework before I play table tennis.
-You must do your homework fist.
 Modal verbs: Động từ khiếm khuyết.
must: phải
should: nên
have to: phải
ought to: phải
+ V-inf
 Choose the best answer.
1. Would you like (to go / go) to the movies?
2. Students should (doing / do ) the exercise everyday?
3.You must (are / be ) carefull when you ride a bike.
Now answer.
a) What should Nam do before he plays table tennis?
b) When will Nam be ready?
c) What will Ba do?
d) How many paddles does Ba have ?
 He should finish his homework.
 He will be ready in a few more minutes.
 He will finish a question for Math.
 He has two paddles.
A
B
Would you like to…?
I’m sorry…
That’s so bad
I’d love to but I can’t.
I must do my house work
No problem.
I can wait for you
Yes, I’d love to.
Thank you
Homework:
- Learn vocabulary + grammar by heart.
Prepare new lesson Unit13. B2
+ Read the dialogue between Ba and Nam
+Practice using invitation and modal verbs.
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến