Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violet
Người gửi: Trần Nhật Linh
Ngày gửi: 11h:48' 20-03-2017
Dung lượng: 15.7 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
Welcome
to our class
Teacher : Nhật Linh
JUMBLE WORDS
1. baeyvlloll
2. cersoc
3. nisten
4. smiwmngi
5. besaball
6. bidmanton
Volleyball
Soccer
Tennis
Swimming
Baseball
Badminton
Do you like sport ?
Which sport do you like ?
What are they doing ?
SECTION B: COME AND PLAY
(B3: Read. Then…)
UNIT 13: ACTIVITIES
1. New Words
- world’s surface :
- Pearl (n):
- diver (n):
- Special breathing equipment:
- Invent (v) :
- Deep-sea diving vessel:
bề mặt trái đất
Thiết bị thở đặc biệt
Phát minh
tàu ngầm
- Underwater life:
- Scuba-diving (n):
- Explore (v):
- Ocean (n):
Thợ lặn
Ngọc trai
Đại dương
Sự phát minh
Cuộc sống dưới nước
Lặn có bình dưỡng khí
Khám phá
- Invention (n):
MATCHING
1) world’s surface :
3) Pearl (n):
2) Diver (n):
6) Invent (v) :

7) Deep-sea diving vessel:
G) Bề mặt trái đất
A) Phát minh
D) Tàu ngầm
5) Underwater life:
8) Scuba-diving (n):
4) Ocean (n):
B) Thợ lặn
E) Ngọc trai
F) Đại dương
C) Cuộc sống dưới nước
H) Lặn có bình dưỡng khí
Questions:
2.True or False? Check, and then correct the false sentences.
* Before the invention of special breathing
equipment, man couldn’t swim freely underwater.
* Now, scuba-diving is a popular sport.
* Most of the world’s surface is
* Jacques Cousteau invented
* We can learn more about the undersea world
thanks to Jacques Cousteau’s invention.
water.
deep-sea diving vessel
F
T
T
F
T
Keys
land.
special TV camera
Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans.
Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes.
But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.
A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910-1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life.
Now, we can explore the oceans, using the special TV camera as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

Read. Then answer the questions
Most of the world’s surface is water but people know very little about the (1).……… We couldn’t stay (2)……………. for long. After the invention of special breathing (3)……………. , people could (4)………. freely underwater and (5)……………. also became a popular sport. In the early 1940s, (6)……………………. invented the deep-sea diving vessel and he could (7)………….. the oceans of the world and study underwater life. Now, we can also (8)…………. more about the undersea world by using special TV (9)……………. .
3. Complete the summary:
swim
oceans
cameras
learn
explore
Jacques Cousteau
underwater
equipment
Scuba-diving
4. LUCKY NUMBERS
1
2
3
4
5
6
7
8
How long could a pearl diver stay
underwater until recently ?

a. For two minutes
b. For five minutes
Now, how long can a pearl diver stay underwater?
For a short time

b. For a long time
When did Jacques Cousteau invent that vessel?
In the early 1940s
In the late 1940s
When was Jacques Cousteau born?
In 1990
In 1810
In 1910
In 1190
When did Jacques Cousteau die?
In 1987
In 1979
In 1797
In 1997
Lucky Number
Lucky Number
Lucky Number
- Learn the new words by heart.
- Prepare Unit 14 (A1)
- Do exercises in the workbook (unit 13 B).
Homework
No_avatar

sao k co tieng doc va phan so la j z

 

 
Gửi ý kiến