Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Lan Anh
Ngày gửi: 16h:34' 20-03-2017
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN
Người thiết kế: ĐINH THỊ LAN ANH
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Theo em việc thực hiện quy chế dân chủ có ý nghĩa gì?Vì sao? ( chọn phương án đúng)

A.Là công cụ để nhân dân làm chủ.
B.Tham gia công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
C.Chống tham ô, tham nhũng, ức hiếp dân của cán bộ địa phương.
TiẾT 26 - Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Nêu được khái niệm, nội dung cơ bản và ý nghĩa của quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
Trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
Biết thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.
Có ý chí phấn đấu vươn lên, biết sáng tạo trong học tập và lao động để trở thành công dân có ích cho đất nước.
NỘI DUNG BÀI HỌC:

1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
a.Quyền học tập của công dân
b.Quyền sáng tạo của công dân
c.Quyền được phát triển của công dân
2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
Quyền học tập là quyền công dân được học từ thấp
đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào,có thể
học bằng nhiều hình thức, có thể học thường xuyên, học
suốt đời theo khả năng của bản thân và mọi công dân
được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
a.Quyền học tập của công dân
ĐiÒu 10: LuËt gi¸o dôc 2005
“ Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n
Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ng­ìng nam nữ, nguån gèc gia ®ình, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh kinh tÕ ®Òu bình ®¼ng vÒ c¬ héi häc tËp
Nhµ tr­êng vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyÕt tËt, trÎ em cã hoµn c¶nh khã khăn kh¸c ®­îc häc văn ho¸ vµ häc nghÒ phï hîp
ĐiÒu 59: HiÕn ph¸p 1992
Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.BËc tiÓu häc lµ häc b¾t buéc, kh«ng ph¶i tr¶ häc phÝ.C«ng d©n cã quyÒn häc văn ho¸ vµ häc b»ng nhiÒu hình thøc. Häc sinh cã năng khiÕu ®­îc nhµ n­íc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp ®Ó ph¸t triÓn tµi năng. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch häc phÝ häc bæng. Nhµ n­íc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyªt tËt cã hoµn c¶nh khã khăn kh¸c ®­îc häc vn ho¸ vµ häc nghÒ phï hîp.
THẢO LUẬN NHÓM
Nhúm 1
Em hóy k? cỏc lo?i hỡnh giỏo d?c ? nu?c ta. Tốt nghiệp THPT em dự định sẽ làm gỡ?
Nhúm 2
Em hãy nêu một số ngành nghề cơ bản được đào tạo ở nước ta. Ngành nghề mà em sẽ lựa chọn là gỡ?
Nhúm 3
Kể tên một số hỡnh thức giáo dục ở nước ta. Em sẽ lựa chọn hỡnh thức giáo dục nào để học tiếp?Vỡ sao?
Nhúm 4
Nêu một số chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện để các em được bỡnh đẳng về cơ hội học tập? Em có được hưởng chính sách đó không?
Phiếu 1:
Số liệu nam h?c 2011 - 2012
B?ng s? li?u th?ng kờ cỏc c?p h?c ? Vi?t Nam
Phiếu 2:
Một số ngành nghề ở nước ta
Nông Lâm
Luật sư
Y KHOA
Cơ khí đóng tàu
CNTT- ĐT
Du lịch
Phiếu 3
Một số loại hỡnh giáo dục ở Việt Nam
Học trường chuyên
Vừa học vừa làm
Học chính quy
Giáo dục quốc tế
Phiếu 4
Một số chính sách của nhà nước v? giỏo d?c
*.Nội dung quyền học tập
Quyền
học
không
hạn
chế
ở tất
cả các
cấp học
Học
bất
cứ
ngành,
nghề
nào
Học
thường
xuyên,
học
suốt
đời
Bình
đẳng
về

hội
học
tập
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
THEO
GƯƠNG
THẦY
GIÁO
NGUYỄN
NGỌC

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Học nhiều rất cần nhưng biết tận dụng cái đã học cũng có người
trở nên thiên tài”.

Làm bài tập tình huống
Anh Lâm là một nông dân nghèo, mới học xong 9 nhưng thương ba mẹ bóc lạc vất vả, anh mày mò chế tạo máy tách vỏ lạc. Thấy Lâm vất vả, bố anh nhiều lần can ngăn: - Mình là nông dân thì sáng tạo làm sao được? Thôi nghĩ đi con! Lâm vẫn kiên trì nghiên cứu và thử nghiệm, hơn một năm sau mới hoàn chỉnh xong máy tách vỏ lạc và đặt tên cho nó là Tùng Lâm.Cái máy của anh giúp giảm nhẹ vất vả trong việc tách vỏ lạc, mà năng suất lại cao gấp 40 lần lao động thủ công. Lâm quyết định mang chiếc máy của mình đi đăng kí bản quyền sở hữu công nghiệp. Thấy vậy, bố anh e ngại: - Ôi trời! Gọi là sáng chế thì máy phải hiện đại, phải do kĩ sư, tiến sĩ sáng tạo ra mới được cấp bản quyền sở hữu công nghiệp chứ. Mang nó đi làm gì cho mất công.
Hỏi: Em có suy nghĩ gì về lời nói của bố anh Lâm? Vì sao?
Điều 60 - Hiến pháp 1992 quy định: Công dân
có quyền nghiên cứu khoa học, kĩ thuật,
phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến
kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, sáng tác,phê bình
văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động
văn hoá khác.Nhà nước bảo vệ quyền tác giả,
quyền sở hữu công nghiệp.
* Quyền sáng tạo của công dân:
Là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa
học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra phát minh,
sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa
sản xuất; quyền về sáng tác văn học nghệ thuật,
khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công
trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
NỘI DUNG QUYỀN SÁNG TẠO CỦA CÔNG DÂN
Quyền
nghiên
cứu
khoa
học tự
do tìm
tòi, suy
nghĩ
Nghiên cứu KH
Lao động thủ công
Lao động sử dụng máy móc
Người máy
Quyền đưa ra phát minh sáng chế
Cày trâu
Dệt tay
Dệt máy
Cày máy
Quyền đưa ra phát minh sáng kiến, cải tiến
kĩ thuật hợp lí hoá sản xuất
ĐƯỜNG SẮT
Xe máy
Xe ga
Chế biến trái cây
Nước giải khát
Sữa trái cây uống
Quyền sáng tác văn học, nghệ thuật,
khám phá khoa học
Vậy em hãy cho biết pháp luật có vai trò như thế nào đối với quyền sáng tạo của công dân?Ví dụ chứng minh.
Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN ( Tiết 1)
1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
b.Quyền sáng tạo của công dân
VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT
Khuyến
khích
tự
do
sáng
tạo
Bảo
vệ
quyền
sáng
tạo
của
công
dân
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế
Quốc hội khoá XI
BÀI TẬP
Thành là một thanh niên dân tộc thiểu số ở miền núi vừa tốt nghiệp THPT.Thành rất yêu thích hội họa và có chút năng khiếu nên khi muốn thi vào hệ chính quy của một trường Đại học mĩ thuật.Nhưng vì gia đình khó khăn nên anh không thể thực hiện ước mơ của mình.Thành dự định về Hà Nội kiếm việc làm để sống và phụ giúp gia đình, sau đó sẽ ôn luyện thi vào hệ tại chức của trường Đại học mĩ thuật Hà Nội để học và trở thành họa sĩ.Một người bạn khuyên Thành: ở lại quê nhà làm ruộng, mình là người dân tộc, lại là nông dân làm sao trở thành họa sĩ được mà học mĩ thuật.Khó khăn thế này, biết bao giờ mới đi thi và học được.

HỎI: Em suy nghĩ gì về ý kiến của một số người bạn của Thành?Vì sao?
Giải quyết tình huống
Tình huống 1:
Thắng chẳng may bị bệnh và
liệt hai bàn chân từ năm 3 tuổi.
Năm nay đã 8 tuổi mà Thắng
chưa được đến trường.Vì mẹ
Thắng cho rằng Thắng có học
cũng không có ích gì, mà tàn
tật như vậy chắc chẳng có
trường nào nhận vào học.
Vậy em có tán thành với ý kiến
của mẹ Thắng không? Vì sao?
Tình huống 2:
Sau khi tốt nghiệp THCS, cả hai chị
em H và T cùng có nguyện vọng vào
học lớp 10 THPT. Nhưng vì gia đình
khó khăn nên bố H quyết định: T là
con trai nên cần tiếp tục đi học.Còn
H là con gái có học cao cũng chỉ làm
ruộng và đi lấy chồng như những đứa
con gái khác ở làng này nên ở nhà để
đỡ đần cha mẹ, chờ lấy chồng.Em có tán
thành với ý kiến của bố H không?
Vì sao?
DẶN DÒ
Xem lại bài, làm các bài tập 1,2,3,6 trong
SGK. Xem trước m?c 1b, 2 bài 8
 
Gửi ý kiến