Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities and the seasons

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Minh Tuấn
Ngày gửi: 18h:22' 20-03-2017
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Quang Tú, Nguyễn Tỷ)
Trường THCS Thị Trấn Thứ Ba 2
GV : Quách Minh Tuấn
Email: qminhtuan7777@ gmail.com
S E A S O N
S O C C E R
T E N N I S
S W I M
V O L L E Y B A L L
A E R O B I C S
T A B L E T E N N I S
P L A Y
1
2
3
4
5
6
7
8
SPRING , WINTER , SUMMER, FALL
*GAME: Crossword Puzzle
6
6
11
8
10
4
6
4
B1. Activities in seasons
P.138
Unit 13 :
ACTIVITIES AND THE SEASONS
PERIOD 80:
Monday, March 20th , 2017
Period 80 - Unit 13: Activities and the seasons(B1).
I. Vocabulary:
* Check vocabs…:
basketball (n)
sail (n)
 go sailing
 play basketball
II. Model sentences:
They are playing…….….….. .
basketball
They sometimes…….….….. .
go sailing
* They sometimes go sailing
in the fall.
*Form: S + adverbs + V (-s /-es) + in the + noun (season)
*Use: diễn tả ai đó……. làm gì, vào mùa nào……..
go swimming
go fishing
go sailing
play basketball
play volleyball
play badminton
Period 80. Unit 13. Activities and the seasons – B1
1
2
3
4
5
6
Task 1:Look at these activities. Label the pictures.
a We often play volleyball in the ………
b. They sometimes go sailing in the ………….
c. I often go swimming in the ……………..
d. She usually plays badminton in the…………
e. We always play basketball in the ……..
f. He never goes fishing in the …………
spring
fall
summer
fall
winter
winter
Task 2: Listen and complete the sentences:
a. We often play volleyball in the ……… .
b. They sometimes go sailing in the ………….
c. They often go swimming in the ……………..
d. She usually plays badminton in the……..
e. We always play basketball in the ……..
f. He never goes fishing in the …………
spring
fall
summer
fall
winter
winter
Task 1: Listen and complete the sentences.
Task 3: Listen and repeat.
They/often/spring
He/sometimes/fall
We/often/summer
She/usually/fall
They/always/winter
I/never/winter
c)
b)
a)
d)
e)
f)
Task 4: Make the sentences using the cues given:
Ex: They often play volleyball in the spring
Who is the winner?
Task 5: Choose the best answer.
1. Which sentence is correct?
What a pity, you are wrong.
Yeah! you are right.

x
x
x
0
1
2
3
4
5
2. Which sentence is incorrect?
Yeah! you are right.
What a pity, you are wrong.
x
x
x

0
1
2
3
4
5
3. Nam / in / always / the / plays / tennis / fall.
Yeah! you are right.
What a pity, you are wrong.
x
x
x

0
1
2
3
4
5
Nam plays tennis in the fall always .
Nam plays always tennis in the fall.
4. What do they do in the summer?

What a pity, you are wrong.
Yeah! you are right.
x

x
x
0
1
2
3
4
5
They sometimes fly the kites
in the summer.
What about you? Answer the questions
Answer:
*Form: S + adverbs + V (-s /-es) + in the + noun (season)
*Use: diễn tả ai đó……. làm gì, vào mùa nào……..
Remember:
Homework
 Learn new words by heart.
 Rewrite the passage about the activities you do in four seasons.
Task 6: Talk about the activities you do in the different seasons:
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
- In the spring, I always/ usually/ often…..
In the summer, I always/ usually/ often….
In the fall, I always/ usually/ often…..
In the winter, I always/ usually/ often…..
In the Southern of VietNam, there are two seasons : Sunny (dry season) and Rainy
- In the Sunny, I always/ usually/ often…..
In the Rainy, I always/ usually/ often…..
Good bye!
My brother often plays volleyball in the spring.
Who often plays volleyball in the spring?
What does your brother often do in the spring?
When does your brother often play volleyball?
Task 7: Ask and answer.
They sometimes fly the kites in the summer.
How often do they fly the kites in the summer?
What do they do in the summer?
When do they sometimes fly the kites?
Task 7: Ask and answer.
No_avatar

111111111111111111111111111111111111111

No_avatar

hay.very good and thank you

 
Gửi ý kiến