Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 12. Let s eat

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thu
Ngày gửi: 22h:09' 20-03-2017
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG NHÉ
Teacher:
BÙI THỊ THU
WELCOM TO OUR LESSON
Checking up
Chia động từ trong ngoặc:
1. What (be)………….wrong with you yesterday?
2.Did you (have) have……….a bad cold lastnight?
was
have
Warmer :
peas
bananas
beef
carrots
chicken
Fruits
LET`S EAT !
UNIT 12
Lesson 1: A1 What shall we eat?
Period 75

I.Vocabulary
Spinach (n):
Rau mâm xôi
`
cucumber (n):
Quả dưa chuột

I.Vocabulary :
`
durian (n):
Quả sầu riêng

I.Vocabulary
`
papaya (n):

I.Vocabulary
Quả đu đủ
`
* Checking: Matching
I.Vocabulary
1. Spinach
2. (a) cucumber
3. (a ) papaya
4. (a ) durian
5. (to) smell
B/Rau mâm xôi
A/Quả dưa chuột
E/Quả đu đủ
C/Quả sầu riêng
D/Ngửi mùi
Where are they?
Hoa
Hoa’s aunt
What meat would you like for dinner, Hoa?
There is chicken, beef and pork.
I don’t like pork.
Neither do I. So you can have beef or chicken.
Let’s have some beef.
OK.
Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. First, they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall: chicken, pork and beef.
Aunt:
Hoa:
Aunt:
Aunt:
Hoa:
II. Listen and read.
Next, they went to a vegetable stall. There was a wide selection of vegetables on display.
We need some vegetables for dinner too, aunt.
What would you like?
I’d like some peas and I’d like some carrots, too.
But Hoa, I hate carrots. And I don’t like peas, either.
What about spinach and cucumbers? I like them.
So do I. They’re my favorite vegetables.
OK. Let’s get some of those.
Hoa:
Aunt:
Aunt:
Hoa:
Hoa:
Aunt:
Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.
We need some fruits, aunt.
What shall we buy?
Let’s buy a papaya and a pineapple.
They aren’t ripe. Neither are the bananas.
Let’s buy some oranges then.
OK. Can you smell the durians? I don’t like them.
Neither do I. I hate durians.
Hoa:
Aunt:
Aunt:
Hoa:
Hoa:
Aunt:
Hoa:
What did Hoa
and her aunt buy
at the market?
Beef
Spinach
Cucumbers
Oranges
I-True/False prediction and correction :
2/ Hoa’s aunt likes peas.
T
T
F
F
F
1
2
3
4
5
False
1/At the meat stall, they bought
3/At a vegetable stall, they bought spinach and cucumbers.
4/A papaya and a pineapple are ripe.
5/At a fruit stall, they bought some oranges.
beef
aren’t
chicken.
doesn’t like peas.
Aunt: What meat would you like for dinner, Hoa? There is chicken, beef and pork.
Hoa: I don’t like pork.
Aunt: Neither do I. So you can have beef or chicken.
Hoa: Let’s have some beef.
Aunt: OK
Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. First, they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall: chicken, pork and beef.
Hoa:We need some vegetables for dinner too, aunt.
Aunt: What would you like?
Hoa: I’d like some peas and I’d like some carrots, too.
Aunt: But Hoa, I hate carrots. And I don’t like peas,
either.
Hoa: What about spinach and cucumbers? I like them.
Aunt: So do I. They’re my favorite vegetables. OK.
Let’s get some of those.
Next, they went to a vegetable stall. There was a wide selection of vegetables on display.

Hoa: We need some fruits, aunt.
Aunt: What shall we buy?
Hoa: Let’s buy a papaya and a pineapple.
Aunt: They aren’t ripe. Neither are the bananas.
Hoa: Let’s buy some oranges then.
Aunt: OK. Can you smell the durians?
I don’t like them.
Hoa: Neither do I. I hate durians.
Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall.
III. Modle sentence
Cấu trúc diễn tả sự đồng tình khẳng định/phủ định.
1. Sự đồng tình khẳng định: So / too
Eg1. I like spinach and cucumbers.
So do I.
she
likes
I like., too.
does
2. Sự đồng tình phủ định: Neither / either
She
So + TĐT/Be + S
S + TĐT/Be…, too.
Eg2. I don`t like pork.
Neither do I.
she
She
does
I don`t., either.
doesn’t
Neither + TĐT/Be + S
S + TĐT/Be + not…, either.
ex: I don’t like bananas.
Neither do I.
I don’t , either.
Ex :I like music.
So do I
I do, too
IV. Practice
1. I like chicken. √
2. I like durian. √
3. I don’t like beef. X
4. I don’t like papaya. X
Lucky Numbers.
1. Why didn’t they buy a papaya and a pineapple?
2.What fruit did they buy?
3.What are Hoa’s aunt favorite vegetables?
4.What meat would they like for dinner?
5.What did Hoa and her aunt buy at the market?
6.Does Hoa like pork?How about her aunt?
5
8
9
1
3
6
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
4
2
7
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
you!
Lucky Number
What did Hoa and her aunt buy at the market ?
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
They bought beef, spinach, cucumber and oranges.
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
you!
Lucky Number
Does Hoa like pork ? How about her aunt ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
No, she doesn’t. Neither does her aunt .
What meat would they like for dinner ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
They’d like some beef for dinner.

Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number

you!
Lucky Number
What are Hoa’s aunt favorite vegetables ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Her favorite vegetables are spinach and cucumbers.

What fruit did they buy ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
They bought some oranges.
Why didn’t they buy a papaya and a pineapple ?
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Because they aren’t ripe.
2. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Homework
- Learn the vocabulary by heart.
- Make the conversations about real shopping.
-Do the exercises in the workbook, page 78.
Thank you!
 
Gửi ý kiến