Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. Historical places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LÊ THY AN
Ngày gửi: 09h:01' 21-03-2017
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
HOI KHANH PAGODA
Chau Thoi
Mountain Pagoda
CU CHI TUNNEL
Unit 16
Historical places
Speaking
NEW WORD
Maintenance/ˈmeɪntənəns/ sự giữ gìn
Imperial/ɪmˈpɪəriəl/ thuộc hoàng đế
Enclosure/ɪnˈkləʊʒə(r)/hàng rào vây quanh
Heritage /ˈherɪtɪdʒ/: di sản
Construction/kənˈstrʌkʃn/: sự xây dựng
Comprise /kəmˈpraɪz/: bao gồm

CHECKING NEW WORD
/ˈmeɪntənəns/ sự giữ gìn
/ɪmˈpɪəriəl/ thuộc hoàng đế
/ɪnˈkləʊʒə(r)/hàng rào vây quanh
/ˈherɪtɪdʒ/: di sản
/kənˈstrʌkʃn/: sự xây dựng
/kəmˈpraɪz/: bao gồm

NEW WORD
Admission/ədˈmɪʃn/ n: tiền vào cửa
Forbidden/fəˈbɪdn/adj: cấm
Conference/ˈkɒnfərəns/: hội nghị
Reunification/ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn/n: sự thống nhất
Bombardment/bɒmˈbɑːdmənt/n sự oanh tạc
Chamber /ˈtʃeɪmbə(r)/ phòng
CHECKING NEW WORD
/ədˈmɪʃn/ n: tiền vào cửa
/fəˈbɪdn/adj: cấm
/ˈkɒnfərəns/: hội nghị
/ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃn/n: sự thống nhất
/bɒmˈbɑːdmənt/n sự oanh tạc
 /ˈtʃeɪmbə(r)/ phòng
Task 1
A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner using his note
Matching questions in column A with their answers in column B
CHECKING
Matching questions in column A with their answers in column B
Matching questions in column A with their answers in column B
Task 2: work in groups. You are tourist guides and give short introductions about 2 historical places for your friends
Hue Imperial City
Thong Nhat
Conference Hall
I`d like to introduce you all some features about Hue Imperial City. Hue is in Central Viet Nam. It is 654 km far from Ha Noi and 1071km from Ho Chi Minh City, and you can also get there by plane, about 45 minutes from Tan Son Nhat Airport.
       Hue was listed as a World Cultural Heritage by UNESCO in 1993. Hue was founded by the Nguyen Dynasty. The construction started in 1805 and completed in 1832. Hue comprises three sections: the Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City.
        The City is open daily from 8:00 a.m to 4:30 p.m. and the admission fee is 55.000 VND per person.


I`d like to introduce you the Thong Nhat Conference Hall.
It is located in District 1. Ho Chi Minh City.
The Hall was originally built in 1865 by the French. Then it was called the Presidential Palace. Later it’s called the Independence Palace. In February-1963, the building was heavily damaged by an air bombardment. And it was rebuilt and the reconstruction completed in 1966. After 1975, the building was called the Reunification Hall or the Thong Nhat Conference Hall.
It has five floors with 100 beautifully decorated rooms and chambers.
The Hall is open daily from 7:30 lo 11:00 a.m. and from 1:00 10 4:00p.m.
The admission fee is 10.000 VND per person.


HOMEWORK
Learn vocabulary by heart.
Prepare for the next lesson: C. Listening .
 
Gửi ý kiến