Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 12. A vacation abroad

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Ngân
Ngày gửi: 10h:30' 21-03-2017
Dung lượng: 669.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
please choose your number
Lucky Number
Write word “ hiếu khách” in EngLish
Write word “ họ hàng” in EngLish
Write word “ nặng” in EngLish
Write word “ quà lưu niệm” in EngLish
Write word “ bưu thiếp” in EngLish
Write word “ viện bảo tàng” in EngLish
Write word “ giúp đỡ” in EngLish
Lucky Number
Unit 12: cont`
Period 77: Language focus
Lộc Bắc, 2010
I. Past progressive
a. Form:
S + was/were + V_ing.
b. Usage: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả:
Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm
xác định/ cụ thể trong quá khứ
Các trạng từ thường đi với thì này như: at this time
yesterday/last week/ last month/ last year.
At …..o’clock yesterday.
Eg: I was learning English at this time yesterday.
I was playing soccer at 3 o’clock yesterday.
Một hành động đang diễn ra trong
quá khứ thì hành động khác xen vào.
Hành động xen vào chia ở thì QKĐ
và thường có liên từ When ( khi)
Hành động đang diễn ra
(quá khứ tiếp diễn)
Hành động đột nhiên xuất hiện(Quá khứ đơn)
Eg:
Last night, when she came, I was having dinner.
Last night, I was having dinner when she came.
or
Hai hay nhiều hành động song song
cùng xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ
Thường đi với liên từ While ( trong khi)
Eg:
While I was watching TV, my father was reading newspaper.
My father was reading newspaper while my mother
was cooking meal.
II. Exercise
Look at the pictures. Say what each person
was doing at eight o’clock last night.

Ba was taking a shower at eight o’clock last night.
Hoa was eating at eight o’clock last night.
Bao was doing his homework at eight o‘clock last night.
Nga was writing a letter at eight o’clock last night.
Na was jogging at eight o’clock last night.
Lan was talking to her grandmother
at eight o’clock last night.
2. Matching
C
F
E
B
D
A
3. Look at these pictures and then use “always” with
the present progressive tense to make
the complaining sentences
Bao is always forgetting his homework.
Mrs. Nga is always losing her umbrella.
Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.
Nam is always watching TV.
Na is always talking on the phone.
Liem is always going out.
III. Homework
Learn by heart Form and Usage
of the past progressive tense.
How many festivals does your country have
in one year?
Goodbye and have a nice day .
 
Gửi ý kiến