Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 15. Women in society

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Mai
Ngày gửi: 09h:10' 21-04-2017
Dung lượng: 570.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Period 93: Unit 15: WOMEN IN SOCIETY
D- WRITING
DESCRIBING A CHART

Teacher: Duong Thi Mai
Class : 12A2
Nguyen Duy Thi High School
WARMLY WELCOME TEACHERS TO OUR CLASS!
Wednesday, April 12th 2017
Checking the old lesson

Write new words of Listening lesson.
Warm-up
Individual work
Look at the pictures and answer the questions


What’s she doing?
She’s washing the dishes
What’s he doing?
He’s cooking
What’s she doing?
She’s cleaning
the floor

Period 93: Unit 15: WOMEN IN SOCIETY
D- WRITING
DESCRIBING A CHART

hours Housework hours per week

1. Task 1
1.1. New words
average hours: số giờ trung bình
marital status: tình trạng hôn nhân
married (adj): đã kết hôn
weekly (adv): theo tuần
respectively (adv): lần lượt
reduce (v) : giảm
unequal (adj): không bình đẳng
distribution (n): sự đóng góp
1. Task 1
1.2. Answering the questions

Pair work
Look at the chart then answer the questions

hours Housework hours per week

1.Who, in general, does more housework?

- Married women do.

1. Task 1:
1.2. Answering the questions.
2. Do married women have to do more or less housework when they have more children ?
- They have to do more housework.

3. Do married men have to do more or less housework when they have more children ?
-They have to do less housework .

4. How many hours do married men and women without children spend on their housework per week ?
- Married man: 20 hours
- Married women: 30 hours1. Task 1
1.2. Answering the questions
5. How much time does it take men and women with one or two children to do their housework every week ?
- It takes them15 and 50 hours to do housework…
6. What are the numbers of weekly housework hours that men and women with three or more children do respectively ?
- They are 10 and 55 respectively.
7. What do you think should be done to reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men and women ?
- Married men should spend more time sharing the housework with their wives.

Introduction:
The chart shows / describes /illustrates…
Body:
- As can be seen from the chart ,...
- We can see from the chart...
- According to the chart,...
- From the chart, it can be seen that…
- In contrast, ...
While, but …..
Fewer, less… than, more …than
- Rise, decrease, fall, drop…..
Conclusion:
In conclusion / To sum up, ……

2. Task 2
2.1. Format of describing a chart : 3 parts

hours Housework hours per week2. Task 2
2.2. Writing


Work in groups: write a report describing the information in the column chart in Task 1 with the given words. Begin your report with :

The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married man.

2. Task 2
2.2. Writing:

As can be seen from the chart/ women/ spend/30 hours per week/ do/ housework/ while this number/ be/ 20 hours for men when they / have no children.

In families/ one or two children, the amount of time given to housework by men/ be just 15 hours/ but/ women’s hours of work at home rise/ to 50 hours per week.

In families of more than three children/it/ take/ women 55 hours a week/ do/ housework/ in contrast/ their husbands/ share fewer hours with only 10 hours.

In conclusion/ the chart /suggest that/ if women want/ gain social equality, they should first be/ liberate/ from these responsibilities. This can only /be done if men/ lend a more helpful hand to women/ in do/ domestic chores.
The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married man.

As can be seen from the chart, women spend 30 hours per week doing housework while this number is 20 for men when they have no children.

In families of one or two children, the amount of time given to housework by men is just 15 hours, but women’s hours of work at home rises to 50 hours per week.

In families of more than three children, it takes women 55 hours a week to do household chores. In contrast, their husbands share fewer hours with only 10 hours.

In conclusion, the chart suggests that if women want to gain social equality, they should first be liberated from these responsibilities. This can only be done if men lend a more helpful hand to women in doing domestic chores.
Sample writing
3. Consolidation: Choose the best answer to complete the following sentences:
1, The column chart ______ the average hours of housework per week done by married women in comparison with married man.
to illustrate B. show C. describing D. illustrates

2, Women spend 30 hours per week _____ housework and this number is only 20 hours for men when they have no children.
doing B. do C. did D. to do

3, Married men should ______ more time sharing the housework with their wives.
to spend B. spending C. spend D. doing
A
C
D
Some kinds of charts


Line chart
Area chart
Pie chart
1
2
3
Please watch the video
4. Homework
Learn new words
Complete the writing
Prepare next lesson: E. Language focus

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION AND COOPERATION!

 
Gửi ý kiến