Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiếng Trung căn bản 2——发展汉语——初级综合1——第10课

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đình Trọng
Ngày gửi: 20h:29' 26-04-2017
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
第10课 这个星期天你忙不忙
第一部分 学习语音
语音练习
1.听读辨调
一声+轻声二声+一声
第10课 这个星期天你忙不忙
第一部分 学习语音
语音练习
2.读下面的词语,并在“bu”上边标上声调
第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文
课文一
生词:


专名:西山公园 Xīshān gōngyuán

第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文
课文一
课文:
这个城市西边有一个公园,
叫西山公园。那里有山,有水,
有树,有花,风景非常漂亮,
空气也非常新鲜。每天都有
很多人去那儿爬山,看风景,
呼吸新鲜空气。这个星期天我们也去爬山。
第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文
课文一
问题:
1. 西山公园在哪儿?
在那个城市的西边

2. 西山公园怎么样?
公园里有山,有水,有树,有花,风景非常漂亮,空气也非常新鲜。

3. 那个城市去爬山的人多不多?他们去公园做什么?
那个城市去爬山的人很多。他们看风景,呼吸新鲜空气。

第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文
课文二
生词:
1.忙 máng bận (adj)
2.听说 tīngshuō nghe nói (v)
3.出发 chūfā xuất phát (v)
4.找 zhǎo tìm,kiếm (v)
第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文

课文二
课文:
马丁:这个星期天你忙不忙?
朋友:我不忙。
马丁:星期天我们去爬山,你去不去?
朋友:你们去哪儿爬山?
马丁:去西山。
朋友:听说西山非常漂亮,我也想跟你们一起去。
马丁:太好了。我们早上八点出发。
朋友:我七点半去找你。
问题:
1.马丁的朋友这个星期天忙不忙?
他(她)不忙。

2.马丁这个星期天做什么?
这个星期天马丁去爬山。

3.马丁的朋友也想去吗?
马丁的朋友也想去。
第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文
课文三
生词:
1.大家 dàjiā mọi người 2.累 lèi mệt
3.觉得 juéde cảm thấy 4.休息 xiūxi nghỉ ngơi…
5.一下 yíxià một chút 6.小 xiǎo nhỏ, bé
7.茶馆 cháguǎn quán trà 8.喝 hē uống
9.一点儿 yìdiǎnr một chút
第10课 这个星期天你忙不忙
第二部分 学习课文

课文三
课文:
(崔浩和朋友们一起在西山爬山)
崔浩:大家累不累?
林娜:累!
马丁:我也觉得很累,我们休息一下吧。
崔浩:前边有一个小茶馆,我们去那儿
喝一点儿茶,好不好?
大家:好啊!

问题:
1.他们爬山累不累?
他们都觉得很累。

2.他们去哪儿喝茶?
他们去一个小茶馆喝茶。
综合注释
1.风景非常漂亮。

汉语中的形容词做谓语时,主语和形容词之间不需要用“是”,形容词前面常常加“很”、“非常”等程度副词。例如:
综合注释
2.这个星期天你忙不忙?

正反疑问句(1):Adj不Adj
综合注释
2.这个星期天你忙不忙?

正反疑问句(2):V不V
综合注释
2.这个星期天你忙不忙?

正反疑问句(2):V不V
综合注释
3.我们休息一下吧。
“一下”用在动词后边,表示时间短暂,也表示做一次或者试着做的意思。例如:
1.我很累,我想休息一下。
2.我去一下卫生间。
3.我看一下你的词典,行吗?
4.请你读一下课文。
综合注释
4.我们去那儿喝点儿茶,好不好?
“一点儿”表示数量很少,用在名词前边做定语,口语里常常省略。例如:
1.我买(一)点儿牛奶果。
2.我们喝(一)点儿水吧。
3.我有(一)点儿事。
补充词语
1.冷 lěng (lạnh, rét)
2.热 rè (nóng)
3.饿 è (đói)
4.渴 kě (khát)
5.贵 guì (đắt)
6.便宜 piányi (rẻ)
课堂活动
1.你学习 & 累
=》 你学习累不累?我不累。
你爸爸 & 忙
=》 你爸爸忙不忙?他很忙。
你的英语 & 好
=》 你的英语好不好?我的英语不太好。
你的书 & 贵
=》 你的书贵不贵?我的书很便宜。
课堂活动
她 & 漂亮
=》 她漂亮不漂亮?她非常漂亮。
你的朋友 & 多
=》 你的朋友多不多?我的朋友很多。
今天 & 热
=》 今天热不热?今天不热。
你 & 渴
=》 你渴不渴?我不渴。
你 & 饿
=》 你饿不饿?我很饿了。
课堂活动
他 & 去
=》 他去不去?他去。她不去。
你 & 喝茶
=》 你喝不喝茶?我不喝茶。
你 & 看电视
=》 你看不看电视?我不看电视。
课堂活动
你 & 上网
=》 你上不上网?我常常上网。
你 & 买电脑
=》 你买不买电脑?我买电脑了。
你 & 吃早饭
=》 你吃不吃早饭?我不吃早饭。

综合练习
一,熟读下面的词语,并写出拼音

综合练习
二,看图说话,并写下来
漂亮
综合练习
二,看图说话,并写下来

综合练习
二,看图说话,并写下来
爬山
综合练习
二,看图说话,并写下来
喝茶
综合练习
三,说一说
1.你喜欢的一个地方
有...,有...,有... 。漂亮,好,多

2.你现在怎么样?
学习,工作,忙,累,好
综合练习
四,把下面的句子改写成正反疑问句并回答
1.苹果新鲜吗?
苹果新鲜不新鲜?苹果很新鲜。
2.这个大学韩国留学生多吗?
这个大学韩国留学生多不多?不多。
3.他是美国人吗?
他是不是美国人?他是美国人。
综合练习
四,把下面的句子改写成正反疑问句并回答
4.你买电脑吗?
你买不买电脑?我买(电脑)了。
5.你去超市吗?
你去不去超市?我去了。
6.你想学习西班牙语吗?
你想不想学习西班牙语?我想学习西班牙语。
综合练习
五,用“一下”完成句子
1.我......一下你的书,行吗?
2.我......一下卫生间。
3.我很累,我想......一下。
4.我想......一下你的词典。
5.下课以后,我想......一下银行。
综合练习
五,用“一下”完成句子
1.我看一下你的书,行吗?
2.我上一下卫生间。
3.我很累,我想休息一下。
4.我想用一下你的词典。
5.下课以后,我想去一下银行。
综合练习
六,用所给的词语和“一点儿”造句
1.买 茶
我爸爸买一点儿茶。
2.喝 水
你喝一点儿水。
3.还有 时间
你还有一点儿时间。
4.有 事
我有一点儿事。
综合练习
七,把下面的词语整理成句子
综合练习
八,看谁说得好
1.请A同学回答下列问题:
*你忙不忙?
*你每天几点起床?
*你们那里有公园吗?
*公园里有什么?
*漂亮不漂亮?
2.请B同学把A同学的话再说一遍。
第10课 这个星期天你忙不忙
第三部分 学写汉字
汉字知识
汉字偏旁(2):

第10课 这个星期天你忙不忙
第三部分 学写汉字
汉字知识
汉字偏旁(2):

第10课 这个星期天你忙不忙
第三部分 学写汉字
汉字知识
写汉字:
请在汉字练习本上书写下列汉字
妈,她 ,姓,娜,
你,他,们,作,什,做

写汉字
第10课 这个星期天你忙不忙
日常用语
1.劳驾,帮我叫辆出租车!
Láojià, bang wǒ jiào liàng chūzūchē!
2.明天见!(不见不散!)
Míngtiān jiàn! (Bú jiàn bú sàn!)


 
Gửi ý kiến