Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐTM sông Lô

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Duc Tuan
Ngày gửi: 18h:01' 30-04-2017
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
NẠO VÉT LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM TRÊN SÔNG LÔ
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.4. Nội dung chủ yếu của dự án
Nạo vét luồng đường thủ đảm bảo độ sâu cho tàu thuyền lưu thông
Giảm tai nạn giao thông đường thủy và góp phần phát triển kinh tế.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác trên tuyến luồng;
Giảm bớt khó khăn cho ngân sách Nhà nước hiện nay lấy thu bù chi phù hợp với chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải đề ra;
Nạo vét khơi thông tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia trên sông Lô (đoạn từ Km5+000 đến Km6+000 và đoạn từ Km15+900 đến Km20+00) thuộc địa
SONY
1.5. Các hoạt động chính của dựa án
CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KT-XH
CHƯƠNG 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
3.1.1 Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án
Khu vực nạo vét không chiếm dụng công trình công cộng, đất sản xuất, nên không cần tiền hành đền bù.
3.1 Đánh giá, dự báo tác động
Do chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm
3.1.3 GIAI ĐOẠN KẾT THÚC THI CÔNG
Do chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm
3.2 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG GÂY NÊN BỞI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN
Tai nạn giao thông thủy, lật thuyền
Tai nạn lao động
Sự cố tràn dầu

Lũ lụt, mưa bão
Giai đoạn chuẩn bị
Giai đoạn thi công
IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
4.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
4 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
Giám sát tại khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt (khu nhà ở CBCNV và khu vực bãi chứa)
Giám sát tại kho chứa CTNH (đặt tại khu vực bãi chứa) trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý;
Khối lượng và thành phần chất thải sinh hoạt, CTNH phát sinh;
Công tác thu gom, vận chuyển của Đơn vị có chức năng;
Khi có khối lượng chuyển giao cho đơn vị vận chuyển, xử lý
(đối với chất thải sinh hoạt) và khi có chất thải được lưu giữ tại kho (đối với CTNH)

Vị trí
Thông số
Tần suất
GIÁM SÁT KHÁC
Sói mòn ,sạt lở
Bồi lắng, sự biến đổi dòng chảy
Việc chuyên chở vận chuyển vật chất nạo vét

Công tác bảo vệ môi trường

Công tác thi công nạo vét
An toàn lao động
V. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
5.1 TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
Thực hiện theo yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường 2014 và các hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chủ đầu tư đã tiến hành tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo ĐTM của dự án như sau:
Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án
Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn UBND các xã/thị trấn
Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn UBND các xã/thị trấn
Tổ chức tham vấn: UBND các xã thị trấn thực hiện Dự án
Thời gian tham vấn: Tháng 11/2015
Hình thức tham vấn: Gửi công văn kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, đề nghị UBND các xã/thị trấn xem xét cho ý kiến và trả lời bằng văn bản theo Phụ lục 2.5 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Tổ chức tham vấn: cộng đồng dân cư chịu tác động bởi dự án
Thời gian tham vấn: tháng 11 năm 2015;
Hình thức tham vấn: Chủ Dự án (Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Linh Hải) cùng phối hợp với UBND các xã/thị trấn tổ chức họp cộng đồng để tiếp thu những ý kiến của đại diện cộng đồng chịu tác động và tổ chức chịu ảnh hưởng. Biên bản họp cộng đồng được đính kèm trong phần Phụ lục của báo cáo ĐTM
6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng tại các xã
Tạo điều kiện thu nhận lao động địa phương vào làm việc cho dự án.
Chủ dự án cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động môi trường đã đề xuất trong tài liệu gửi kèm
Quản lý tốt lao động trong giai đoạn xây dựng, tránh làm ảnh hưởng tới đời sống cộng đồng và an ninh trật tự tại địa phương
Khi thực hiện dự án phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.
YÝ kiến của UBND các xã
6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng tại một số xã
Xã Sơn Đông
Nếu Dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép, làm ảnh hưởng đến bờ kè, các công trình nhà ở và đất canh tác của nhân dân thì bên Dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường.
Trong quá trình nạo vét phải lắng nghe ý kiến của địa phương và các thôn dân cư sở tại để có điều chỉnh kịp thời.
Không được hoạt động vào ban đêm và phải có thông báo cụ thể về độ sâu và khoảng cách bờ đến địa điểm nạo vét
Xã Yên Thạch
Nhất trí theo báo cáo đánh giá các động môi trường của Dự án do chủ đầu tư lập. Cần thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường gây ra trong quá trình nạo vét.
Trên sông Lô thuộc địa bàn xã Yên Thạch đã có 8,16 ha đã được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đề nghị chủ đầu tư cần xem xét và xác định tại thực địa để khi thực hiện dự án không bị chồng lấn lên vị trí đã được cấp phép
6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của Chủ Dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cẩu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn
- Hoàn toàn đồng ý, tán thành, tiếp thu ý kiến quý báu.
- Cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu để giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan giám sát, cơ quan nghiên cứu khoa học để thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình triển khai dự án.
KẾT LUẬN
Dự án đảm bảo độ sâu cần thiết cho luồng đường thủy nội địa cho tàu thuyền lưu thông trên tuyến được thuận tiện, dễ dàng và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông
Dự án theo hình thức thức lấy thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà đã được quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 4/10/2013 của Bộ GTVT.
Trong giai đoạn triển khai nạo vét, sẽ gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường, tuy nhiên do thời gian thi công ngắn và chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu nên ảnh hưởng môi trường do dự án đã giảm đáng kể
THANKS FOR WATCHING!
 
Gửi ý kiến