Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày gửi: 21h:43' 19-05-2017
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người


W A R M
S U G A R
B L U E
B L A C K
L I O N
T E N N I S
J O G
1. It has 4 letters, what’s the weather’s like in the spring?
2. It has 5 letters, What’s made of cane?
3.It has 4letters,what colour is this?
4.It has 5 letters,what word opposites of “white”?
5.It has 4letters,what animal is this?
6.It has 6letters,what sport is this?
7.It has 3letters,what do they do?
What is the key word?
1. Vocabulary
= join
(to) take part in
a participant :
a competition :
(to) win the prize :
(to) increase :
(to) organize :
người tham gia
cuộc thi/cuộc đua
giành giải thưởng
gia tăng
tổ chức
Unit 13-Activities
Lesson 3: A4 (Page 132)
Walking For Fun =
WFF :
Đi bộ cho vui
Walk-to-school =
WTS :
Đi bộ tới trường
:tham gia
take part in
participant
competition
win the prize
increase
‘What and Where’
organize
Unit 13-Activities
Lesson 3: A4 (Page 132)
a.Walking is fun, easy and inexpensive activity.
b.Many people volunteer to take a walk instead of taking motorbike or bicycle trips.
c.In school there are many different sports activities.
d.The number of participants increase every week.
e.The regularly activity of the club is a 5 km walk to the beach.
3.
4.
5.
2.
1.
Ordering statements prediction
Answer the questions:
What sports activity does the writer take part in?
b) Why did the school children organize the WFF?
c) What are the two activities of the club?
d) How far is it from the school to the beach?
e) Which day of the week is the WTS day of the club?
f) Who often takes part in the WTS day?
1
2
3
4
5
6
7
8
10
20
30
40
50
60
70
80
A
10
20
30
40
50
60
70
B
Lucky Numbers
a.What sport activity does the writer take part in?
He takes part in Walking For Fun.
b. Why did the school children organize the WFF?
Their school team won the first prize; they were so happy and wished to keep the activity.
c. What are the two activities of the club?
One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning;
and another activity is walk- to- school day.
d/ How far is it from the school to the beach?
It`s 5 km from school to the beach.
e.Which day of the week is the WTS day of the club?
Wednesday is the WTS day
f.Who often takes part in the WTS day?
Members living near school often take part in the WTS day.
lucky number
Answer the questions:
What sports activity does the writer take part in?
 He takes parts in Walking For Fun/ walking.
b) Why did the school children organize the WFF?
 The writer’s school team won the first prize;
they were so happy and wanted to keep the activity.
c) What are the two activities of the club?
 One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning; and the other is walk- to- school day.
d) How far is it from the school to the beach?
 It’s 5 km from school to the beach.
e) Which day of the week is the WTS day of the club?
 Wednesday is the WTS day.
f) Who often takes part in the WTS day?
 Members living near school often take part in the WTS day.
The club"(1) …........For Fun" at my school team(2) …… ....the first prize in the district walking (3) ……............. last year. The two activities of the club are a 5 km walk to the beach on Sunday morning and a walk- to- school day. (4)………… living near school volunteer to take a walk every(5)………… Walking is a (6) …..., easy and inexpensive activity and it is suitable for everybody.
Walking
won
Members
Wednesday
competition
fun
Gap fill
inexpensive
For everyone
easy
fun
healthy
What are the
benefits of walking?
Do you like walking? Why or why not?
1- Walking improves your fitness
2-Walking helps your immunity
4- Walking helps you sleep well.
3- Walking strengthens your bones.
[i`mju:niti]
Homework
Answer the questions again (p.132).
Learn by heart new words
Write the benefits of walking
- Prepare:B1,2
Thank you very much
 
Gửi ý kiến