Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chương mở đầu - những nguyên lý cơ bản của chủ nghãi Mác - Lênin

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần ngọc hoa
Ngày gửi: 21h:41' 12-07-2017
Dung lượng: 667.4 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Nhập môn
những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác - Lênin
ThS Trần Ngọc Hoa
GiỚI THIỆU VÀ LÀM QUEN VỚI SINH VIÊN
Giới thiệu
Tên GV: Ths. Trần Ngọc Hoa
Email: hoant@upes.edu.vn
ĐT: 0909 64 11 35
Khoa: LLCT và NVSP
2. Làm quen sinh viên
SV tự giới thiệu
CÁC MÁC
P. ĂNGGHEN
V.I.LÊNIN
Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
I. Khái lược về
chủ nghĩa Mác - Lênin
ThS Trần Ngọc Hoa
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin
và ba bộ phận cấu thành
ThS Trần Ngọc Hoa
Chủ nghĩa Mác - Lênin là gì?
Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
ThS Trần Ngọc Hoa
Ba bộ
phận cấu
thành
chủ nghĩa
Mác - Lênin
TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
ThS Trần Ngọc Hoa
Triết học nghiên cứu gì? Kinh tế chính trị nghiên cứu gì? Chủ nghĩa xã hội nghiên cứu gì?
ThS Trần Ngọc Hoa
Đối
tượng
nghiên
cứu
của
triết
hoc
Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn.
ThS Trần Ngọc Hoa
Đối tượng
nghiên cứu
của
kinh tế
chính trị
Kinh tế chính trị nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là quy luật kinh tế trong xã hội TBCNn chủ
ThS Trần Ngọc Hoa
Đối tượng
nghiên cứu
của
chủ nghĩa
xã hội
khoa học
CNXH khoa học nghiên cứu những quy luật khách quan của quá trình cách mạng XHCN.
ThS Trần Ngọc Hoa
Từ đối tượng nghiên cứu của
chủ nghĩa Mác - Lênin ta thấy:
CN Mác là hệ thống khoa học thống nhất - đó là khoa học về sự nghiệp giải phóng con người.
ThS Trần Ngọc Hoa
2. Khái lược về sự ra đời và phát
triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
a/ Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời CN Mác.
b/ Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác.
c/ Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác.
d. Chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng
ThS Trần Ngọc Hoa
a) Những điều kiện, tiền đề
của Chủ nghĩa Mác - Lênin
ThS Trần Ngọc Hoa
Điều kiện
kinh tế
xã hội
Mâu thuẫn TS >Thể hiện bằng các cuộc đấu tranh
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
Đặt ra yêu cầu phải có lí luận soi đường cho giai cấp công nhân
Điều kiện kinh tế xã hội như vậy đã đặt ra yêu cầu gì?
ThS Trần Ngọc Hoa
Các Mác đã kế thừa những tiền đề lý luận sau:
ThS Trần Ngọc Hoa
Tiền đề khoa học tự nhiên
Các Mác đã kế thừa những tiền đề khoa học tự nhiên sau:
Những năm 40 của thế kỷ XIX.
CNTB ở Tây Âu
GCCN là lực lượng
chính trị
chống lại GCTS
CÁC CUỘC NỔI DẬY,
KHỞI NGHĨA

ANH; PHÁP; ĐỨC…
CẦN CÓ
HỌC THUYẾT
DẪN ĐƯỜNG
CHO CUỘC
ĐẤU TRANH
CỦA
GIAI CẤP
VÔ SẢN
Xuất hiện nhu cầu hình thành PTSX mới
XUẤT HiỆN MỘT SỐ
HỌC THUYẾT TiẾN BỘ
NHỮNG THÀNH TỰU
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CHỦ NGHĨA MÁC
ĐÃ ĐỦ ĐiỀU KiỆN
ĐỂ XUẤT HIỆN

NHỮNG ĐiỀU KiỆN LịCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MÁC.
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
C. MÁC (1818 – 1883)
+ Người Đức; gia đình trí thức, Kitô
Chịu ảnh hưởng:
CMTS Pháp – Chủ nghĩa DCCM
Tư tưởng nhân đạo, yêu tự do.
Chủ nghĩa vô thần từ nhà trường
+ Học ĐH Bon, ĐH Tổng hợp Berlin
và bảo vệ Tiến sĩ 1841.
+ Bắt đầu sự nghiệp từ nghề làm báo
Ph.Ănghen (1820 -1895)
+ Người Đức, con chủ xưởng dệt.
Căm ghét sự chuyên chế, độc đoán.
Có ý tự học và nghiên cứu khoa học
Tham gia nhóm Hêghen trẻ
Chịu ảnh hưởng Phơbách về tư
tưởng vô thần.
+ Có tinh thần dân chủ cách mạng,
tham gia phong trào công nhân
và viết báo
1842 hai ông là nhà duy tâm triết học và dân chủ cách mạng về chính trị
1843
chuyển sang
CNDV và CNCS
C.MÁC
+ Bàn về vấn đề Do Thái
+ Góp phần phê phán triết
học pháp quyền Hêghen
+ Lời nói đầu (Niên giám
Đức – Pháp)
ĂNGGHEN
+Lược thảo phê phán
khoa kinh tế chính trị
+ Tình cảnh nước Anh
+ Tômát Cáclây
+ Quá khứ và hiện tại
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ ĂNGGHEN
ThS Trần Ngọc Hoa
Từ 1844
đến 1848
Hai ông
đề xuất
những
nguyên lý
triết học
DVBC

DVLS
Bản thảo kinh tế – triết học
(năm 1844)
Gia đình thần thánh
(tháng 2 – 1845)
Hệ tư tưởng Đức
(Cuối 1845 đầu 1846)
Sự khốn cùng của triết học
(1847)

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
(2-1848)
Chủ nghĩa Mác
được trình bày
như một chỉnh thể
các quan điểm lý luận
nền tảng với ba bộ phận
hợp thành của nó.

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ ĂNGGHEN
Hai ông tiếp tục tham gia hoạt động
chính trị trong phong trào công nhân thế giới

Giai đọan bổ sung
và phát triển
lý luận triết học.
Đấu
tranh
giai
cấp

Pháp
Ngày mười tám tháng sương mù
của Lui Bônơpáctơ
Nội chiến ở Pháp

Phê
phán
cương
lĩnh
Gôta.
Bộ

bản
Nguồn gốc của gia đình,
của chế độ tư hữu
và của nhà nước
Chống
Duyrinh

Phoiơbắc
và sự cáo chung
của triết học
cổ điển Đức…
Biện
chứng
của
tư nhiên

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ ĂNGGHEN
Sự phát triển của khoa học tự nhiên -> khủng hoảng thế giới quan -> vật chất tiêu tan, CNDT chống CNDV
ThS Trần Ngọc Hoa
Thời kỳ 2: từ 1907-1017: tổng kết toàn bộ thành tựu khoa học tự nhiên cuối XIX đầu XX, tổng kết sự kiện lịch sử -> đưa ra định nghĩa vật chất , quan hệ vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội …, vai trò của ĐCS, xây dựng chủ nghĩa xã hội
ThS Trần Ngọc Hoa
CNTB
TỰ DO
CẠNH TRANH
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC
C.MÁC
ANGGHEN
LÊNIN
Giải quyết
triệt để
vấn đề
cơ bản của
triết học.


Sự lãnh đạo
chính trị
và tư tưởng
của Đảng
Cộng sản.
Phát triển
lý luận
nhận thức
Các quy luật
và các
phạm trù
cơ bản
của PBC DV
Quy luật
phát triển
của
CNTB
độc quyền
Quy luật
hình thành
xã hội mới -
XHCN
Về thời kỳ
quá độ
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
ThS Trần Ngọc Hoa
Hết
ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH
1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất,
2. Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý thức và mối quan hệ giữa vât chất và ý thức, ý nghĩa phương pháp luận
3. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
4. Làm rõ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Ý nghĩa phương pháp luận.
5. Làm rõ các cặp phạm trù cái riêng- cái chung; nguyên nhân – kết quả; tất nhiên – ngẫu nhiên. Ý nghĩa phương pháp luận
6. Làm rõ cặp phạm trù: nội dung – hình thức, bản chất – hiện tượng; khả năng – hiện thực. Ý nghĩa phương pháp luận
7. Làm rõ nội dung quy luât từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận
8. Làm rõ nội dung quy luật về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận
9. Quy luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận
10. Làm rõ vấn đề thực tiễn, vấn đề nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
11. Làm rõ con đường biện chứng của nhận thức chân lý
12. Sản xuất vật chất, phương thức sản xuất và vai trò của sản xuất vật chất, phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
13. Quy luật sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
14. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

15. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
16. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
17. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của đối kháng giai cấp
18. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
19. Con người và bản chất con người
20. Quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo ra lịch sử của quần chúng nhân dân
21. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
22. Làm rõ khái niệm hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa, tại sao hàng hóa có 2 thuộc tính đó
23. Lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
24. Lịch sử ra đời của tiền, bản chất của tiền, chức năng của tiền
25. Làm rõ nội dung quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát, quy luật giá trị.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓