Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Yến
Ngày gửi: 22h:43' 15-07-2017
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy nêu khái niệm liên kết

Hãy nêu kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng
BÀI 8
TRUY VẤN DỮ LIỆU
TIẾT 23 PPCT
1. Các khái niệm
Mẫu hỏi được sử dụng để thống kê dữ liệu, nhóm
và lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng theo các
điều kiện cho trước.
a) Mẫu hỏi
Sắp xếp các bản ghi.
Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước;
Chọn các trường để hiển thị
Thực hiện tính toán như trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi,…
Tổng hợp và hển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.
Mẫu hỏi thường được sử dụng để:
Có hai chế dộ làm việc với mẫu hỏi:

Chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Kết quả thực hiện mẫu hỏi đóng vai trò như một bảng và có thể tham gia tạo bảng, biểu mẫu, tạo mẫu hỏi khác hoặc tạo báo cáo
Biểu thức dùng để thực hiện tính tóan và
kiểm tra điều kiện, bao gồm các toán
hạng và các phép tóan.
b) Biểu thức
Các phép tóan thường dùng:
+, -, *, / (Phép tóan số học)
<, >, <=, >=, =, < > (Phép tóan so sánh)
AND, OR, NOT (Phép tóan lôgic)
Tóan hạng trong biểu thức có thể là:
Tên trường: được ghi trong dấu ngoặc vuông ví dụ: [Toan], [Luong]
Hằng số, ví dụ 1000, 0,1…
Hằng văn bản, được viết trong cặp dấu nháy kép, ví dụ “Nam”, “Nữ”…
Hàm (sum, avg, max, min, count,…)
Biểu thức số học thường được sử dụng để mô tả các trường tính tóan trong mẫu hỏi

Biểu thức lôgic được sử dụng trong các trường hợp sau:
- Thiết lập bộ lọc cho bảng;
- Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi.

Ví dụ tìm các học sinh là nam, có điểm trung bình môn tin từ 8.5 trở lên bằng biểu thức lọc:
[GT]=“Nam” AND [Tin]>=8.5
Một số hàm thống kê thông dụng:

SUM Tính tổng
AVG Tính giá trị trung bình
MIN Tìm giá trị nhỏ nhất
MAX Tìm giá trị lớn nhất
COUNT Đếm số giá trị khác rỗng (Null)
c) Các hàm
2. Tạo mẫu hỏi
Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong
bảng chọn đối tượng
Các bước tạo mẫu hỏi:
Chọn dữ liệu nguồn
Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi
Để tạo mẫu hỏi có hai cách:
Cách 1: Nháy đúp vào Create query in design view
Cách 2: Nháy đúp vào Create query by using wizard.
2. Tạo mẫu hỏi
Các bước tạo mẫu hỏi:
Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc các bản ghi;
Chọn các trường dùng để sắp xếp các bảng ghi trong mẫu hỏi;
Tạo các trường tính tóan từ các trường đã có;
Đặt điều kiện gộp nhóm.

Chú ý: không nhất thiết phải thực hiện tất cả các
bước này
Để xem hay sửa đổi thiết kế mẫu hỏi, thực hiện:
Chọn mẫu hỏi cần xem hoặc sửa
Nháy nút
Cửa sổ xuất hiện gồm 2 phần:
Phần trên là nguồn dữ liệu
phần dưới là lưới QBE (Query By Example) nơi mô tả điều kiện mẫu hỏi.
Ta xét nội dung từng hàng của lưới QBE:
Field : khai báo tên các trường
Table: Tên bảng hoặc mẫu hỏi chứa trường tương ứng
Sort : Xác định các trường cần sắp xếp
Show: Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi
Criteria : điều kiện để chọn các bản ghi dựa vào mẫu hỏi được viết dưới dạng biểu thức logic
Cần biết danh sách học sinh có các điểm trung
bình ở tất cả các môn từ 6.5 trở lên trong CSDL
quan lí học sinh
Nháy đúp vào Create query in design view
Chọn bảng HOC_SINH làm dữ liệu nguồn
Nháp đúp vào cá trường Maso,HoDem,Ten,
Toan, Li,Hoa,Van,Tin trong bảng HOC_SINH
Trong lưới QBE, trên dòng Criteria tại các cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ >=6.5
Nháy nút để thực hiện mẫu hỏi và xem kết quả
3. Ví dụ áp dụng
 
Gửi ý kiến