Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản VN

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Giang
Ngày gửi: 08h:53' 12-08-2017
Dung lượng: 627.8 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Khai thác thuộc địa lần 2
1897
- 1912
Khai thác thuộc địa lần 1
1884
- 1897
6/6/1884
đàn áp
HƯ Paternot
25/8/1883
Hiệp ước Harmond
1/9/1858
Tóm lại
CMT10 NGA & SỰ RA
ĐỜI CỦA QUỐC TẾ
CỘNG SẢN
SỰ CHUYỂN BIẾN
CỦA CNTB
ẢNH HƯỞNG MẠNH
MẼ ĐẾN CÁCH MẠNG
VIỆT NAM
CN MÁC LENIN
RA ĐỜI
địa
chủ
nông
dân
tư sản
tiểu
tư sản
công
nhân
Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế - văn hóa – giáo dục, xã hội Việt Nam diễn ra quá trình
phân hóa sâu sắc. Tuy nhiên dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa , giai cấp địa chủ Việt Nam có sự phân
hóa sâu sắc thành 3 bộ phận:
Tiểu, trung địa chủ bị chèn ép, tinh thần dân tộc ít nhiều  có thể lôi kéo, đoàn kết.
Đại địa chủ: có quyền lợi gắn bó chặt chẽ với thực dân Pháp  cần phải đánh đổ.
Giai cấp nông dân:
>90% dân số cả nước
Mù chữ
Bị tướcđoạt ruộng đất
Chịu 2 tầng áp bức bóc lột (địa chủ phong kiến, thực dân đế quốc)
Đồng minh mật thiết của công nhân.
ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của thực dân Pháp
Giai cấp công nhân

1,25% dân số cả nước
Chịu 3 tầng áp bức bóc lột (phong kiến, đế quốc, tư sản mại bản bản địa)
chủ yếu xuất thân trực tiếp từ nông dân.
Có quyền lợi gắn bó mật thiệt, chặt chẽ với nông dân.
Ra đời trước tư sản bản địa.  lực lượng thuần nhất.
Nội bộ không phân tán về lực lượng+sức mạnh.
Ra đời và lớn lên ở 1 nước giàu truyền thống tốt đẹp
Sớm tiếp thu được những tinh hoa văn hóa tiên tiến thế giới.
Giai cấp tư sản ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
Dưới tác động của chính sách cai trị  phân hóa sâu sắc thành 2 bộ phận.
tư sản lớn.
tư sản mại bản:
Quyền lợi gắn bó mật thiết với thực dân Pháp.
Áp bức (ko bóc lột) tư sản dân tộc.

Cần đánh đổ.
b.
Theo khuynh hướng Dân chủ tư sản
Bên cạnh các cuộc khởi nghĩa theo khuynh hướng phong kiến đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước ở Việt
Nam dưới sự lãnh đạo của tâng lớp sĩ phu chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi.
Một bộ phận chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp bạo động.
Một bộ phận khác lại coi cải cách là giải pháp để tiến tới khôi phục độc pháp.
Đại diện của xu hướng bạo động là Phan Bội Châu, với chủ trương dùng biện pháp bạo động dựa vào Nhật
đánh đuổi thực dân Pháp.
Đại diện cho xu hướng cải cách là Phan Châu Trinh, với chủ trương khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh,
phản đối đấu tranh vũ trang lẫn cầu viện nước ngoài.
Từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức Đảng phát triển, tiêu biểu là:
Tân Việt Cách mạng Đảng: ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát
triển mạnh. Trong nội bộ Tân Việt diễn ra cuộc đấu tranh giữa 2 khuynh hướng tư tưởng CMVS và tư tưởng
cải lương. Cuối cùng khuynh hướng cách mạng vô sản thắng lợi.
Việt Nam Quốc dân Đảng: là 1 đảng chính trị theo xu hướng dân chủ tư sản với mục tiêu trước làm Dân tộc
cách mạng, sau làm Thế giới cách mạng. Tuy nhiên, do không có không có đường lối đúng đắn và chủ
trương ám sát cá nhân nên cuối cùng đã bị thực dân Pháp đàn áp, tổ chức Đảng bị phá vỡ ở nhiều nơi.
Trước sự thất bại của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng dân chủ
tư sản đã cho thấy cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp
lãnh đạo.

Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam đặt ra là phải tìm một con đường cứu nước mới với giai cấp lãnh đạo mới có đủ
tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đi đến thành công.
c.
5/6/1911
Theo khuynh hướng vô sản.
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người đã tìm
hiểu kỹ các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới: Cách mạng tư sản Pháp, cách mạng tư sản Mỹ.
1927
1925

xuất bản
Đường Kách
mệnh

xuất bản
"Bản án chế
độ thực dân
Pháp"
1924 -
1927
1923

hoạt động ở
TQ.

thành lập
HVNCMTN

sang Liên
Xô tham
gia ĐH
1921
QTND

hoạt
động ở
Pháp
1920

đọc bản sơ
thảo lần thứ
1919
1
luận

gia nhập
Đảng XH
Pháp.
cương Lenin.
tgia sáng lập
ĐCS Pháp.


1917

Gửi bản yêu
sách của ND
An Nam.
tgia QTCS.

lập Hội n ng
VN yêu nước.
nhưng Người cho rằng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ nhưng trong thì tước
lục công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa. Từ đó, Người nhìn thấp cách mạng Việt Nam không thể đi theo con
đường cách mạng tư sản.
Nguyễn Ái Quốc tìm hiểu CMT10 Nga 1917 và rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã
thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật” và Người
quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường CMT10 Nga.
Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của
Lenin đăng báo Nhân đạo, Người tìm thấy trong đó lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam.
Tại ĐH lần thứ XVIII Đảng XH Pháp NAQ đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập
Đảng cộng sản Pháp. Từ đấy ở NAQ đã có sự chuyển biến từ người chí sĩ yêu nước trở thành người chiến sĩ cộng
sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn “con đường cách mạng vô sản”.
Từ đây NAQ xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác Lenin thông qua những bài đăng trên các báo Người cùng khổ, Đời
sống công nhân, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp
6/1925
Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
1925
– 1927 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (tập hợp
các bài giảng của NAQ ở lớp huấn luyện chính trị của HVNCMTN)
Tuy vậy cách mạng miền Nam vẫn có khả năng tiến lên hòa bình
Nghị quyết 15 có ý nghĩa hết sức to lớn như nắng hạn gặp mưa rào

Đáp ứng đúng nhu cầu lịch sử
Mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên.
Thể hiện rõ bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong những năm tháng khó khăn của cách
mạng.
2 NHIỆM VỤ
CHIẾN LƯỢC
CÁCH MẠNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA
CÁCH MẠNG DÂN TỘC
DÂN CHỦ NHÂN DÂN
Đại hội III của Đảng (5 10/9/1960)
Đề ra đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác đồng thời với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở
miền Nam.
Đường lối chống Mỹ cứu nước được Đảng bổ sung, phát triển qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo kháng
chiến.
III.
Kết quả
Ở miền Bắc, một chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa bước đầu được hình thành.
Sản xuất công nghiệp địa phương được tăng cường.
Sản xuất nông nghiệp phát triển.
Quân dân miền Bắc đã đánh thắnng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ điển hình là
chiến thắng lịch sử của sự kiện Vịnh Bắc Bộ và trận “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội
cuối năm 1972.
Hoàn thành xuất sắc vai trò là căn cứ địa của cách mạng cả nước và làm hậu phương lớn với
tiền tuyến lớn, chiến trường miền Nam.
Ở miền Nam:
Cao Đài Hòa Hảo  ngũ gia liên bảo luật 10/59 lê máy chém tại Tòa Đại hình
Saigon (Bảo tàng chứng tích chiến tranh)phá hàng rào “Ấp chiến lược”(hay “tát nước bắt cá”) Ấp
Bắc đánh thắng chiến thuật “trực thăng vận”,”thiết xa vận” “tìm diệt và bình định” của Mỹ
Mậu
Mùa khô
Thân
1968
1966
1967
-
Mùa khô
1965
1966
-
• buộc Mỹ
ngồi vào
bàn đàm
phán vs
Vạn
Tường
MT DTGP
MNVN tại
HN Paris
1968
Núi
Thành
Đã xóa bỏ cơ bản, dân dần tàn dư phong kiến, văn hóa nô dịch của thực dân Pháp
Bước đầu xây dựng nền văn hóa dân chủ mới với tính dân tộc – khoa học – đại chúng.
Hoàn thành xóa nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục, thực hành rộng rãi đời sống mới, bài trừ hủ tục
lạc hậu.
Hình thành nền văn hóa cứu quốc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng cả nước.
Xây dựng cuộc sống mới, con người mới
Trình độ văn hóa chung của xã hội được nâng lên.
Hạn chế và cũng là nguyên nhân hạn chế
Công tác tư tưởng văn hóa thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu.
Việc xây dựng thể chế văn hóa mới còn chậm.
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống.
Đời sống văn học, nghệ thuật còn bất cập.
Rất ít tác phẩm đạt đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc
Một số công trình văn hóa truyền thống có giá trị không được quan tâm, bảo tồn, lưu giữ, thậm chí bị phá
hủy, mai một.
 
Gửi ý kiến