Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 2. At school

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Xuân Thiển (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:51' 28-08-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
Have a good lesson!
Website e-book sách tham khảo
http://sach6789.com
Hãy truy cập, tham khảo và góp ý
5 + 3
6 + 3
15 - 3
6 - 5
8 + 4
17 + 1
10 + 2
12 + 7
9 - 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
o
o
o
O1
X1
X
X
X
O2
X2
O3
X3
O
O
O
X
X
X
O4
X4
O5
X5
X6
O6
O
O
O
X
X
X
O7
X7
O8
X8
O9
X9
Noughts and crosses
Unit 2: At school
Period 7:
Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
I. Vocabulary:
(to) come in:
(to) sit down:
(to) stand up:
(to) open:
(to) close:
bước, đi vào
ngồi xuống
đứng dậy
mở
đóng
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
*Matching:
Stand up
Close your book
Sit down.
Open your book.
Good bye.
Come in.
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
II. Practice:
1. Complete the dialogue:
Miss Hoa: Good morning.
Class : _____ ______ , Miss Hoa.
Miss Hoa: How ___ ___?
Class : We’re ____ _____ . And you ?
Miss Hoa: Fine, ______. Sit _____ .
Class : Yes, Miss ____
Miss Hoa: And open ____ ____ .
Class : Yes, ___ ____
Good morning
are you
fine, thanks
thanks
down
Hoa
your book
Miss Hoa
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
Model sentences
Sit down, please
Open your book, please
 V + Noun, please
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
II. Practice:
1. Use the pictures to write sentences:
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
2. Play “Simon Says”
T. Simon says:”Sit down”
Ss. Do after the teacher
T. says: “Stand up”
Ss. Don’t do after the teacher.
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
3. Mapped dialogue.
.......morning!
How...........?
We’re....How.........?
Fine....Sit down
Yes, Miss!
Yes,Miss!
Miss Hoa
Children.
...morning,Miss Hoa!
And open....
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
4. Read the dialogue:
S1: Good morning!
S2: Good morning, Miss Hoa.
S1: How are you?
S2: We’re fine. How are you?
S1: Fine, thanks. Sit down.
S2: Yes, Miss!
S1: And open your books.
S2: Yes, Miss!
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
Summary
*Vocabulary:
(to) come in, (to) sit down, (to) close, (to) open, (to) stand up.
*Model sentences:
V + Noun, please
Open your book, please
- Write and learn vocabulary by heart.
- Make dialogue with your partner
about command.
- Do Ex A1,2 (ex-book. P.11).
* Homework:
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến