Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lý luận chính trị

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị The
Ngày gửi: 09h:29' 30-08-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG
KHOA DÂN VẬN
PHẦN: NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ
Gv: Ths. Nguyễn Thị The
Bài 6. Nghiệp vụ công tác
Hội Cựu chiến binh
và vận động cựu chiến binh
ở cơ sở
Thời gian: 4 tiết
lên lớp
Gv: Ths. Nguyễn Thị The
MỤC TIÊU BÀI HỌC
* Về kiến thức: Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Hội Cựu chiến binh, tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, vị trí vai trò, nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, của tổ chức cơ sở Hội.
* Về kỹ năng: Giúp cho học viên nắm vững nghiệp vụ của công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở.
* Về thái độ: Trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc kiến thức đã học để vận dụng có hiệu quả vào công tác CCB ở cơ sở.
KẾT CẤU CỦA BÀI
1. CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
2. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ VẬN ĐỘNG CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
1.1. Khái lược về Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1.2. Tổ chức cơ sở của Hội

2. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ VẬN ĐỘNG CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
2.1. Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho CCB
2.2. Nghiệp vụ vận động và tổ chức CCB tham gia phát triển KT, VH, XH, các chương trình, các phong trào của Hội và của địa phương
2.3. Nghiệp vụ động viên CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, MTTQ, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh
2.4. Nghiệp vụ vận động và tổ chức CCB tham gia xây dựng Hội vững mạnh
2.5. Nghiệp vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2016.
2.2. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-01-2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”.
2.3. Pháp lệnh Cựu chiến binh (2005).
2.4. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
2.5. Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
1. CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
1.1. Khái lược về Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Anh (chị) hãy cho biết cựu chiến binh bao gồm những ai?
1.1.1. Tính chất, mục đích của Hội
1.1.1.1. Tính chất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của MTTQ VN, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội
?Anh (chị) hãy cho biết Hội Cựu chiến binh được thành lập ngày tháng năm nào?

Ngày 6-12-1989 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
1.1.1.2. Mục đích
Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội
1.1.2.1. Chức năng

- Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh.

- Tham mưu giúp cấp ủy đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
1.1.2.2. Nhiệm vụ
* Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch;…
* Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.
1.1.2.2. Nhiệm vụ

* Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật,…

* Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ,…
1.1.2.2. Nhiệm vụ
* Tổ chức chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa…
* Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý…

1.1.2.2. Nhiệm vụ:

* Phối hợp với Đoàn Thanh niên CS HCM, các tổ chức thành viên của MTTQVN, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

* Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
1.1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội
Anh (chị) cho biết Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?
Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
1.1.4. Hệ thống tổ chức của Hội

Hệ thống tổ chức của Hội gồm 4 cấp:

+ Cấp Trung ương.

+ Cấp tỉnh và tương đương.

+ Cấp huyện và tương đương.

+ Cấp cơ sở.
1.2. Tổ chức cơ sở của Hội

1.2.1.Vị trí, vai trò

* Tổ chức cơ sở Hội là nền tảng, nguồn gốc sức mạnh, có vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Hội, xây dựng cơ sở vững mạnh là khâu trọng yếu.
1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội

Đối với tổ chức cơ sở Hội nói chung:

+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở;...

+ Bồi dưỡng về phẩm chất và năng lực cho HV.

+ Hướng dẫn hoạt động của HV và vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình, phong trào của hội.
1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội

- Đối với tổ chức cơ sở Hội nói chung:

+ Chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ CT, KT, VH, XH, QP, AN ở cơ sở.

+ Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên...

+ Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội

Đối với Tổ chức Hội cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp:

+ Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

+ Nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị tích cực góp phần xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch...
1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội

- Đối với Tổ chức Hội cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp:

+ Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại CQ, ĐV.

+ Gương mẫu chấp hành các quy tắc, chế độ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách...

+ Chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất.
2. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH VÀ VẬN ĐỘNG CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
2.1. Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cựu chiến binh
?Anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho CCB bao gồm mấy nội dung? Và bao gồm những nội dung nào?
2.1. Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cựu chiến binh
* Bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cựu chiến binh.
* Tổ chức Hội ở cơ sở cần đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động cựu chiến binh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh cho hội viên.
* Không ngừng nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt cho CCB.
2.2. Nghiệp vụ vận động và tổ chức cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình, các phong trào của Hội và của địa phương
* Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào và các cuộc vận động do Hội CCB phát động, hướng mạnh vào phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững.
* Động viên cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...
* Hội CCB cần kết hợp với tổ chức CT - XH, các cơ quan chức năng đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động...
2.3. Nghiệp vụ động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh
* Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CCB nhằm góp phần làm cho Đảng bộ và chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân.
? Vậy, anh (chị) hãy cho biết CCB cần phải làm gì để tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền?

2.3. Nghiệp vụ động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh
* Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương; đề cao trách nhiệm, chân thành góp ý kiến với các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền trong việc xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách, các chương trình KT, VH, XH, QP, AN của địa phương...
2.4. Nghiệp vụ vận động và tổ chức cựu chiến binh tham gia xây dựng Hội vững mạnh

?Anh (chị) hãy cho biết Hội cần phải làm gì để vận động và tổ chức CCB tham gia xây dựng Hội vững mạnh?

* Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, sinh hoạt hội viên, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, văn hóa, dân chủ, gắn bó tình đồng đội, đi sâu từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi CCB ở các vùng miền khác nhau.
2.4. Nghiệp vụ vận động và tổ chức cựu chiến binh tham gia xây dựng Hội vững mạnh
* Tổ chức cơ sở Hội thường xuyên làm tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Hội, kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ Hội, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội ở cơ sở; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội và cán bộ Hội. Làm tốt công tác bình xét, phân loại tổ chức cơ sở Hội.
2.5. Nghiệp vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo

* BCH Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng ở CS trong việc lãnh đạo công tác vận động CCB, phối hợp với CQ để thực hiện các chính sách, pháp luật của NN đối với CCB, phối hợp chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của HV.

2.5. Nghiệp vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo

* Trong công tác điều hành, BCH Hội ở cơ sở duy trì tốt chế độ hội họp, sinh hoạt của BCH, của Hội, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với các chi Hội.

* Tổ chức cơ sở Hội cần làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng để cổ vũ, động viên phong trào của CCB.
Câu hỏi ôn tập

1. Anh (chị) hãy trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ sở? Liên hệ thực tiễn?

2. Anh (chị) hãy trình bày những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và vận động cựu chiến binh ở cơ sở? Liên hệ thực tiễn?
Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của anh (chị)!
Kính chúc sức khỏe anh (chị)!
 
Gửi ý kiến