Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 5. Work and play

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thúy Hiền
Ngày gửi: 00h:48' 01-09-2017
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Tuesday, October 22nd 2013
Unit 5: Work and play
Period 27: In class – A2
1. vaofrite
2. earnl
3. oodg
4. bectjus
5. reef meit
favorite
learn
good
subject
free time
Jumbled words
I. Revision
Period 27
Unit 5: A2
Tuesday, October 22nd 2013
Today, We will learn about Ba, a student at Quang Trung school
His favorite subject at school…
In his free time…
II. New words:
- (to) repair :
- (to) enjoy:
- To be good at.:
- electronics (n):
- Household appliances (n):
điện tử học
giỏi về cái gì
=to fix : S?a ch?a
Period 27
Unit 5: A2
Tuesday, October 22nd 2012
Tuesday, October 22nd 2012
Tuesday, October 22nd 2013
thích, thưởng thức
Thiết bị gia đình
,
,
,
Period 27
Unit 5: A2
- (to) repair :
- household appliances
- (to) enjoy:
- (to) be good at…:
- Electronics (n):





Di?n t? h?c
Thi?t b? gia dỡnh
Gi?i cỏi gỡ..
Yờu thớch, thu?ng th?c
S?a ch?a









* MATCHING:
Tuesday, October 22nd 2013

learns to repair household appliances.
1. True/false statements:
1. Ba enjoys his school very much.
2. His favorite subject is Electronics.
3. In this class, he does some experiments
4. He isn`t good at fixing things.
5. He can help his parents at home.
6. He never goes to art club.
T
T
F
F
is
T
F
He goes to art club after school
III. Reading:
Period 27
Unit 5: A2
Tuesday , October 22nd 2013
III. Reading

Ba goes to Quang Trung School. He is in class 7A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Ba can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine and the refrigerator. He is good at fixing things.




In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, “ Ba, you’ll be a famous artist one day”
Period 27
Unit 5: A2
III. Reading:
2. Comprehension questions:
a. Which subject does Ba like best ?

b. Does Ba like other subjects at school?
Write the sentence that tells you this.

c. What does he learn to do in Electronics?

d. How does this subject help Ba?

e. Is Ba good at drawing?
Write the sentence that tells you this.

He likes Electronics best.

Yes, he does. “He enjoys school very much”.

He learns to repair household appliances.
This subject helps Ba to fix his own appliances.
Yes, he is. “His drawings are very good”.
Tuesday, October 22nd 2013
Period 27
Unit 5: A2
Tuesday, October 22nd 2013
His favorite subject at school…
In his free time…
3. Retell about Ba….
Note:
- Ba learns to repair household appliances.
- He is good at fixing things.
- Does he enjoy playing the guitar?
IV. Homework
1. Answer all the questions (a-h. page.53) in your notebook
2. Do homework A3,4 in workbook( page.)
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến