Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 6. Places

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thúy Hiền
Ngày gửi: 07h:56' 07-09-2017
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Ngọc)
Welcome to class 6D
Unit 6: Places
Period 34:
Lesson 4: C1-2 / p.68-69
I. Revision
II.New words
A well:
Cái giếngA mountain:
Núi
Behind (pre):
Phía sau
In front of (pre):
Phía trước
To the left of (pre):
Bên trái
To the right of (pre):
Bên phải
1. a well
2. a mountain
4. in front of (pre)
3. be`hind (pre)
5. to the left of (pre)
6. to the right of (pre)
Matching
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Look at the house.
In front of the house,
there is a big yard.
Behind the house, there
are tall trees. Behind the tall trees, there are
mountains. To the left of the house, there is
a well. To the right of the house, there are flowers
III.Practice
Part C1/ p.68
1. Listen to the tape:
2. Read the text:
3. Answer the questions
QUESTIONS
a. Where is the yard ?
b. Where are the tall trees?
c .Where are the mountains?
d. Where is the well?
e. Where are the flowers?
f. Where is the house?
Lucky numbers
1
6
2
10
3
8
7
5
9
4
Part C2/ p.69
Ex1. Predict then listen and find the right picture.
a) Which is Ba`s house?
A
B
A
B
b) Which is Lan`s house?
A
B
c) Which is Tuan`s house?
A
A
B
Part C2/ p. 69
Ex2. Look at the pictures C2-P69 ask and answer
Ba’s house
Lan’s house
Tuan’s house
Eg: a.A :-Where are the flowers?
-They are in front of the house
A
B
C
Ex3:Tell what there are around the house
-Read and translate C1 into Vietnamese-
-Learn by heart new words.
-Do C.1,2 / P.63 - 64 (Ex-book).
IV. Homework:
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
Where is the yard ?
It`s in front of the house.
Where are the tall trees?
They are behind the house
Where are the mountains?
They are behind the tall trees
Where is the well ?
It is to the left of the house.
Where are the flowers?
They are to the right of the house.
Where is the house ?
It is in the country
You are lucky
lucky number
Lucky number
You are lucky
Lucky Number
Thank you for your attention!
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến