Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Xuân Cường
Ngày gửi: 20h:29' 10-09-2017
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Bài 2:
Cách mạng tư sản Pháp
(1789-1794)
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


I. Nước Pháp trước cch m?ng.
Tình hình Kinh tế
Nông nghiệp: cơng c?, phuong th?c canh tc lạc hậu, năng suất thấp, m?t ma dĩi km thường xảy ra.
Công thương nghiệp khá phát triển nhưng bị chế độ PK kìm hãm (thu?; khơng th?ng nh?t do lu?ng, ti?n t?; s?c mua km)

Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


I. Nước Pháp trước cch m?ng.
2. Tình hình chính tr? - x h?i
*Chính tr?: Th? ch? qun ch? chuyn ch?
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


I. Nước Pháp trước cch m?ng.
2. Tình hình chính tr? - x h?i
*Chính tr?: Th? ch? qun ch? chuyn ch?
*X h?i: phn chia lm 3 d?ng c?p


Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế


Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn, khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TT
Nông dân
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


Nước Pháp trước cch m?ng.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.
- Trào lưu “Triết học ánh sáng” xuất hiện, đại diện là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP


Nước Pháp trước cch m?ng.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.
- Trào lưu “Triết học ánh sáng” xuất hiện, đại diện là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô
- Nội dung:
+ Tố cáo gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế.
+ Nêu lên quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.
=> Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn thống trị phong kiến, thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

II. Cách mạng bùng nổ
- 14/7/1789, phái Lập hiến lãnh đạo quần chúng tấn công chiếm ngục Batxti và giành thắng lợi, mở đầu cho cách mạng.
III. Sự phát triển của cách mạng
- 8/1789 Thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền”, nêu cao khẩu hiệu “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”
Bi 2 CMTS PHÁP

Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

- Năm 1793 Anh và pk châu Âu tấn công nước Pháp cách mạng.
- 6/1793 Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Paris khởi nghĩa lật đổ phái Gi- rông-đanh
Bi 2 CMTS PHÁP

III. Sự phát triển của cách mạng
III. Sự phát triển của cách mạng
* Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôban (từ ngày 2/6/1793 – 27/7/1794) (13’)
Nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh do Rô-bes-pie đứng đầu đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ
Maximilien Marie Isidore de Robespierre
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

* Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôban
- Chính trị:
+ Thiết lập nền dân chủ cách mạng.
+ Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.
- Kinh tế:
+ Tịch thu ruộng đất của phong kiến, giáo hội chia nhỏ, bán cho nông dân.
+ Xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với phong kiến.
+ Quy định các mặt hàng bán cho dân nghèo...
- Quân đội: ban bố lệnh Tổng động viên, xây dựng quân đội hùng mạnh => đánh bại bọn ngoại xâm và nội phản.
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

III. Sự phát triển của cách mạng
* Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôban (từ ngày 2/6/1793 – 27/7/1794) (13’)
Do phái Gia-cô-banh không đem lại đầy đủ quyền lợi cho nhân dân như đã ban hành nên phái tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính.
Ngày 27/7/1794, phái Giacôbanh bị lật đổ - cách mạng tư sản Pháp kết thúc.
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
IV. ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


- Lật đổ chế độ pk chuyên chế
Dua g.c TS lờn c?m quy?n, t?o di?u ki?n cho CNTB phỏt tri?n.
- Chua dỏp ?ng d?y d? quy?n l?i c?a nhõn dõn, ko gi?i quy?t du?c vaand d? ru?ng d?t cho nụng dõn.
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Với thế giới:
+ Cách mạng tư sản Pháp góp phần cổ vũ các nước khác đang trong chế độ phong kiến tiến hành cách mạng tư sản.
иnh gi¸ vÒ ý nghÜa c¸ch m¹ng Ph¸p, Lª Nin ®· viÕt:
“"C¸ch m¹ng Ph¸p xøng ®¸ng lµ mét cuéc ®¹i c¸ch m¹ng. Nã ®· lµm ®­îc biÕt bao nhiªu viÖc cho giai cÊp nã, tøc lµ giai cÊp t­ s¶n, ®Õn nçi thÕ kØ XIX, lµ thÕ kØ ®em l¹i văn minh vµ văn ho¸ cho toµn thÓ nh©n lo¹i ®· diÔn tiÕn d­íi dÊu hiÖu cña c¸ch m¹ng Ph¸p"
(TrÝch Lªnin toµn tËp TËp 3).
Bi 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
IV. ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


 
Gửi ý kiến