Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 3. A closer look 2

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 20h:45' 13-09-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 378
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hằng)
WELCOME TO
OUR CLASS!


Kim’s game
a bottle of some any

spinach banana bread

Beef pepper apple

pork rice water

egg an
Countable nouns
Uncountable nouns
Countable or uncountable?
Countable uncountable
For uncountable nouns, we can use
A bottle of… : 1 chai… ( a bottle of water )
A piece of… : 1 miếng… (a piece of bread )
A bar of… : 1 thỏi, 1 thanh …
(a bar of chocolate)
A glass of… : 1 ly …( a glass of coke )
A kilo of…: 1 kí lô …( a kilo of beef )
A bag of… : 1 túi …( a bag of rice )
Danh từ không đếm được
Số ít
Danh từ đếm được
Số nhiều
HOW MANY
HOW MUCH
Seller: How much rice do you want?
Phong: A kilo of rice, please.
Seller: I have some eggs and some rice,
but I don’t have any bananas.
How many eggs do you need?
Phong: I need two eggs
Seller: May I help you?
Phong: I want some eggs, some bananas and some rice
do you want ?
are there ?
do you want ?
is there ?
a/ an/ some/ any
a/ an + danh từ đếm được, số ít
Some, any: một ít, một vài
Some: dùng trong câu khẳng định
Some + danh từ đếm được, số nhiều
danh từ không đếm được, số ít
Any: dùng trong câu phủ định và nghi vấn
Any+ danh từ đếm được, số nhiều
danh từ không đếm được, số ít
Fill in the blanks with a / an, some or any
Mi: Let’s have dinner.
Phong: Good idea! Is there(1)____________rice?
Mi: No, there isn’t, but there are (2)___________ noodles.
Phong: OK. Let’s have noodles with (3)_________ beef or pork.
Mi: Ah, there’s a problem.
Phong: What is it?
Mi: There isn’t (4)_________ beef or pork left.
Phong: Oh, I have (5)__________ cheese sandwich and (6)________ apple in my bag.
Mi: That’s not enough for both of us, Phong.
any
some
some
any
some
an
Milk/ drink/every morning

Water/ drink/ every day

Coffee/ drink/ every day
Let’s practice
A glass of milk
3 bottles
a cup of coffee
Bananas/ eat/ every day
a banana
Vegetables/ eat/ every day
two kinds of vegetables
Apples/ eat/ every day
three apples
1- Milk/ drink/every morning
A glass of milk
2- Water/ drink/ every day
three bottles
3- Coffee/ drink/ every day
a cup of coffee
4- Bananas/ eat/ every day
a banana
5- Vegetables/ eat/ every day
two kinds of vegetables
6- Apples/ eat/ every day
three apples
Practice with your partner
Further practice
How many
How much
a/ an
Some
any
Fill each blank in the question with how many or how much
1- …………………apples are there in the fridge?
There are ……………………apples in the fridge.
2-………………….pepper do you want ?
I want …………………of pepper.
3-………………….bananas are there on the table?
There is ……………….banana on the table.
4-……………………sandwiches are there in your bags?
There isn’t ………………..sandwiches in my bags.
5-…………………..water is there in the bottle?
There is ……………….water in the bottle.
How many
How much
How many
How many
How much
One - three - some - a packet - any
three
a packet
one
any
some
Consolidation
a/ an (một) + danh từ đếm được, số ít
Some, any: một ít, một vài
Some: dùng trong câu khẳng định
Some + danh từ đếm được, số nhiều
danh từ không đếm được, số ít
Any: dùng trong câu phủ định và nghi vấn
Any+ danh từ đếm được, số nhiều
danh từ không đếm được, số ít
How many + dt đếm được + are there?
số nhiều
How much + dt không đếm được + is there?
số ít
*HOMEWORK:
- Learn voc by heart
Rewrite the exercise 2, 4, 5 page 52
Prepare Communication: review
+ Simple present tense
+ voc: sauce, sausage, yoghurt, tuna, ham
+ names of your favourite foods and drinks
 
Gửi ý kiến