Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sang thu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Huyền Trang
Ngày gửi: 21h:55' 13-09-2017
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
TRườNG THCS TH? TR?N TH?NH HểA
Người dạy : Nguy?n Th? Thu H?nh
Ngữ Văn 9
- Hữu Thỉnh -
I- Tìm hiểu chung.
1- Tác giả :
-Nguyễn Hữu Thỉnh sinh năm1942,quê quán huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . ễng là nhà thơ trưởng thành trong th?i kỡ kháng chiến chống Mi c?u nu?c,vi?t nhi?u, vi?t hay v? con ngu?i,cu?c s?ng ? lng quờ ,v? mựa thu.

Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
?
I- Tìm hiểu chung.
1- Tác giả :
2- Tỏc ph?m:

Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
Bi tho sỏng tỏc nam 1977. Nh?ng suy nghi c?a ngu?i lớnh t?ng tr?i qua m?t th?i tr?n m?c v cu?c s?ng khú khan sau ngy d?t nu?c th?ng nh?t d?ng l?i trong nh?ng v?n tho Sang thu l?ng sõu c?m xỳc.
-Th? tho 5 ch?
?
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
Hữu Thỉnh
Bố cục
Cách 1 : 3 đoạn
Khổ 1:
Khổ 2:
Khổ 3:
Tín hiệu báo thu sang
Quang c¶nh ®Êt trêi sang thu
Biến đổi của cảnh vật sang thu
Cách 2 : 2 phần
Phần 1: Cảm xúc của nhà thơ trước khoảnh khắc giao mùa .
-Phần 2: Những suy ngẫm của nhà thơ .
Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
I- T×m hiÓu chung.
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Nội dung :
a.Cảm xúc của nhà thơ trước khoảnh khắc giao mùa :
*Tín hiệu báo thu sang :
-Từ ngữ gợi tả :Bỗng, phả, hình như
- Tín hiệu : hương ổi, gió se, sương.
- Nhân hóa : sương chùng chình
 Tâm trạng ngỡ ngàng của nhà thơ trước khoảnh khắc giao mùa .
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
?
I- T×m hiÓu chung.
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Nội dung :
a.Cảm xúc của nhà thơ trước
khoảnh khắc giao mùa:
* Quang cảnh đất trời sang thu :
- Nhân hóa : sông dềnh dàng, chim vội vã
- Từ láy : dềnh dàng, vội vã
- Hình ảnh liên tưởng : đám mây mùa hạ- vắt nửa mình sang thu.
 Tâm trạng bâng khuâng trước cảnh đất trời sang thu.
Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
?
I- T×m hiÓu chung.
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Nội dung :
a.Cảm xúc của nhà thơ trước khoảnh khắc giao mùa.
* Biến đổi của cảnh vật sang thu :
- Nắng vẫn còn nhưng nhạt dần
- Mưa vơi dần
- Sấm cũng bớt
- Hàng cây đứng tuổi
 Tâm trạng bâng khuâng ngỡ ngàng, cảm nhận tinh tế của nhà thơ khi chợt nhận ra những tín hiệu báo thu sang


Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
?
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
* Tả thực:
Sấm: Vang động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.
Hàng cây đứng tuổi: Con người từng trải.
* Ý nghĩa ẩn dụ:
Sấm
hàng cây đứng tuổi
"Với hình ảnh có giá trị tả thực về hiện tượng thiên nhiên này, tôi muốn gửi gắm suy ngẫm của mình, khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời."
( Lời tâm sự của nhà thơ Hữu Thỉnh)
THẢO LUẬN NHÓM
Hình thức thảo luận nhóm 4
Thời gian thảo luận: 1 phút
hết giờ
- Sấm và hàng cây lúc sang thu.
I- T×m hiÓu chung.
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Nội dung :
a. Cảm xúc của nhà thơ trước khoảnh khắc giao mùa.
b. Những suy ngẫm của nhà thơ :
- Tả thực : Sấm và hàng cây lúc sang thu
- Ẩn dụ : +SÊm: Vang ®éng bÊt th­êng cña ngo¹i c¶nh, cña cuéc ®êi. +Hµng c©y ®øng tuæi: Con ng­êi tõng tr¶i.
-Suy ngẫm của tác giả :khi con ng­êi ®· tõng tr¶i th× còng v÷ng vµng h¬n tr­íc nh÷ng t¸c ®éng bÊt th­êng cña ngo¹i c¶nh, cña cuéc ®êi.
 Suy ngẫm của tác giả làm nên đặc điểm của cái tôi trữ tình sâu sắc trong bài thơ.


Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
?
I- T×m hiÓu chung.
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Nội dung
2.Nghệ thuật :
- Khaéc hoa ïñöôïc hình aûnh thô ñeïp, gôïi caûm, ñaëc saéc veà thôøi ñieåm giao muøa haï – thu ôû noâng thoân vuøng ñoàng baèng Baéc boä.
- Saùng taïo trong vieäc söû duïng töø ngöõ (boãng, phaû, hình nhö,…), pheùp nhaân hoaù (söông chuøng chình, soâng deành daøng,…), pheùp aån duï (saám, haøng caây ñöùng tuoåi).


Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
?
I- T×m hiÓu chung.
II. Đọc – hiểu văn bản :
1. Nội dung
2.Nghệ thuật
3.Ý nghĩa văn bản :
Baøi thô theå hieän nhöõng caûm nhaän tinh teá cuûa nhaø thô tröôùc veû ñeïp cuûa thieân nhieân trong khoaûnh khaéc giao muøa ở đồng bằng Bắc bộ.

Tiết 122-Văn bản Sang thu Hữu Thỉnh
?
Hương ổi, gió se, sương
Sông, chim, đám mây
Nắng, mưa, sấm, hàng cây
Hương ổi, gió se, sương
Sông, chim, đám mây
Nắng, mưa, sấm, hàng cây
Ngỡ ngàng.
Bâng khuâng.
Suy ngẫm.
Hồn thơ tinh tế, nhạy cảm, giàu cảm xúc.
Sang thu
- Làm bài tập 2 trang 127
Gợi ý:
+ Phương thức biểu cảm
+ Dòng cảm xúc: Ngỡ ngàng-. Ngây ngất-. Ngẫm nghĩ
- Viết đoạn văn nêu cảm nhận về hai câu thơ cuối bài
- Soạn bài Nói vói con:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu tác giả
+ Nhóm 2: Tìm hiểu tác phẩm
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
 
Gửi ý kiến