Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 11. Our greener world. Lesson 5. Skills 1

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Son
Ngày gửi: 21h:35' 12-10-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
English 8
Welcom to class 8A

a fax machine
an address book
a telephone directory
a public telephone
a mobile phone
an answering machine
b
a
d
c
e
f
Nga and Hoa are talking on the phone. Hoa invites Nga to see the movie. They are making arrangements .
Hoa
Nga
PERIOD 7: UNIT 2 : MAKING ARRANGEMENTS
Lesson 1: Getting started & Listen and read
- arrange (v):
sắp xếp, thu xếp
- hold on (v) :
hãy giữ máy
- directory (n) :
- mobile phone (n) :
- introduce (v) :
giới thiệu
danh bạ (điện thoại)
điện thoại di động
- call (v) (n) :
- agree (v) :
- meeting place (v) :
- cousin (n) :
anh, chị, em họ
gọi điện, cuộc gọi
đồng ý
địa điểm gặp mặt
1. The telephone number 3 847 329.
Nga Hoa
2. Can I speak to Hoa, please.
3. I’m going to see the movie Dream City.
4. Would you like to come?
Find someone “who”
5. At Sao Mai Movie Theater.
6. I’m using my cousin’s bike tonight.
7. OK. Let’s meet outside the theater.
Hoa: 3 847 329
  Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.
Hoa: Hello, Nga.
Nga: I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like to come?
Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt and she’s downstairs. Hold on... OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where`s it on?
Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I`m afraid.
Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s bike tonight.
Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater.
Hoa: Is 6.30 all right?
Nga: That’s fine. See you at 6.30.Bye
Hoa: Bye, Nga.Answer the questions
a. Who made the call?

b. Who introduced herself?

c. Who invited the other to the movies?

d. Who arranged a meeting place?

e. Who arranged the time?

f. Who agreed to the time?
*Nga made the call./ It’s Nga

*Nga introduced herself.

*Nga invited the other to the movies.

*Nga arranged a meeting place.

*Hoa arranged the time.

*Nga agreed to the time.
……: 3 847 329
……: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.
…….: Hello, Nga.
…….: I’m going to see the movie Dream City. Would you like to come?
……: Oh, where`s it on?
……: At Sao Mai Movie Theater.
……: Well, What time?
……: It’s 6.30.
……: OK, Hoa.
……: That’s fine. See you at 6.30.Bye
……: Bye, Nga.Learn by heart the new words.
- Prepare: Speak + listen.
Homework
Lucky number
1
2
3
4
8
7
6
5
Who introduce herself ?
Nga introduce herself
Who made a call ?


Nga made a call.


Who invited the other to the movies ?
Nga invited the other to the movies
Who arranged a meeting place ?
Nga arranged a meeting place
Who arranged the time ?
Hoa arranged the time
Who agreed to the time ?
Nga agreed to the time
Lucky number
1
2
3
4
8
7
6
5
Who introduced herself ?
Nga introduced herself.
TRỞ VỀ
Who made the call ?

- Nga made the call.

TRỞ VỀ
Who invited the other to the movies ?

- Nga invited the other to the movies.
TRỞ VỀ

Who arranged a meeting place ?
- Nga arranged a meeting place.
TRỞ VỀ
Who arranged the time ?

- Hoa arranged the time
TRỞ VỀ
Who agreed to the time ?

- Nga agreed to the time.
TRỞ VỀ
UNIT 2 : MAKING ARRANGEMENTS
Lesson 1: Getting started & Listen and read.
Answer the questions
b, Nga introduced herself.
a, Nga made the call
c,Nga invited the other to the movies.
d,Nga arranged a meeting place.
e,Hoa arranged the time
f,Nga agreed to the time
Learn by heart the new words.

- Prepare: Speak & Language focus 1,2.
Homework
 
Gửi ý kiến