Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Quí
Ngày gửi: 15h:56' 19-10-2017
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
X`
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (TT)
TiẾt 14
NỘI DUNG

Tin học
LỚP
7
Ưu điểm của việc sử dụng hàm
Một số hàm đơn giản
Nhập hàm để tính toán
X`
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG LỚP 7B
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm tính tổng
 Tên hàm: SUM
 Cú pháp: =SUM(a,b,c,...)
Trong đó: các biến a,b,c là các số, địa chỉ của các ô tính hoặc địa chỉ khối. Số lượng các biến tối đa là 256.
Việc cho phép sử dụng địa chỉ của khối trong công thức làm đơn giản việc liệt kê các giá trị khi tính toán
Ví dụ: Giả sử ô A2 chứa số 5, ô B2 chứa 6, ô C2 chứa 8
= SUM(15,24,45)
= SUM(A2,B2,C2)
= SUM(A2,B2,20)
= SUM(A2:C2,20)
: Biến là các số
: Biến là địa chỉ ô tính
: Biến là địa chỉ ô tính và số
: Biến là địa chỉ khối ô và số
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm tính tổng
Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:
-1
2
-6
1
5
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm tính trung bình cộng
 Tên hàm: AVERAGE
 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó: các biến a,b,c là các số, địa chỉ của các ô tính hoặc địa chỉ khối. Số lượng các biến tối đa là 256.
Ví dụ:
= AVERAGE(21,24,45)
= AVERAGE(A2,B2,C2)
= AVERAGE(A2,B2,C2,50)
= AVERAGE(A2:C2)
= AVERAGE(A2:C2,A2,4)
: Biến là các số
: Biến là địa chỉ ô tính
: Biến là địa chỉ ô tính và số
: Biến là địa chỉ khối
: Biến là địa chỉ khối, địa chỉ ô tính và số
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Ví dụ: Giả sử ô A2 chứa số 16, ô B2 chứa 6, ô C2 chứa 8
Hàm tính trung bình cộng
(21+24+45)/3 = 30
(16+6+8)/3 = 10
(16+6+8+50)/4 = 20
(16+6+8)/3 = 10
(16+6+8+16+4)/5 = 10
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm tính trung bình cộng
Ví dụ: Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2. Hãy sử dụng hàm Average để tính trung bình cộng của 5 số đó trong ô A6
=Average(A1:A5)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm xác định giá trị lớn nhất
 Tên hàm: MAX
 Cú pháp: =MAX (a,b,c,...)
Trong đó: các biến a,b,c… là các số hay địa chỉ của các ô tính.
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm xác định giá trị lớn nhất
Ví dụ: Giả sử khối B1:B6 lần lượt chứa các số 10, 7, 78, 9, 27, 2
70
13
78
90
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm xác định giá trị lớn nhất
Ví dụ: Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2. Hãy sử dụng hàm MAX xác định giá trị lớn nhất của 5 số đó trong ô A6
=MAX(A1:A5)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 Tên hàm: MIN
 Cú pháp: =MIN (a,b,c,...)
Trong đó: các biến a,b,c… là các số hay địa chỉ của các ô tính.
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14
Một số hàm thường dùng
3

Tin học
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Ví dụ: Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2. Hãy sử dụng hàm MAX xác định giá trị nhỏ nhất của 5 số đó trong ô A6
=MIN(A1:A5)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14

Tin học
CỦNG CỐ
Cách nhập hàm nào sau đây không đúng, vì sao?
- Sai, vì thiếu dấu “=”
- Sai, vì các biến được đặt cách nhau bởi dấu chấm phẩy
- Sai, vì các biến được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông
- Sai, trong hàm có chứa dấu cách.
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14

Tin học
CỦNG CỐ
Đáp án C
Để tính tổng các ô từ A1 đến A4, hàm nào dưới đây là đúng?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14

Tin học
CỦNG CỐ
Hàm =Average(5,6,8,9) cho kết quả bằng bao nhiêu?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14

Tin học
CỦNG CỐ
Đáp án B
Giả sử ô A1, A2, A3 lần lượt chứa các số 5, 6, 10. Hàm =Max(A1:A3,sum(A1,A2)) cho kết quả bằng bao nhiêu?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14

Tin học
CỦNG CỐ
Giả sử ô A1, A2, A3 lần lượt chứa các số 5, 6, 10. Hàm =Min(A1:A3,max(1,2,3)) cho kết quả bằng bao nhiêu?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
LỚP
7
Tiết 14

Tin học
CỦNG CỐ
X`

Tin học
LỚP
7
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học cách sử dụng hàm Sum, Average, Max, Min.
Làm bài tập 2, 3
Xem trước bài thực hành
X`
CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG
LỚP 7B
 
Gửi ý kiến