Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài giàng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Huy Long
Ngày gửi: 09h:55' 17-11-2017
Dung lượng: 615.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
CHẤP HÀNH NSNN
NỘI DUNG
Khái niệm, đăc điểm
Trách nhiệm, quyền hạn của chủ thể tham gia vào quá trình chấp hành NSNN
Trình tự, thủ tục chấp hành NSNN

KHÁI NIỆM
PHƯƠNG DIỆN PHÁP LÝ:

Chấp hành NS là quá trình thực hiện DT NSNN sau khi được các cơ quan có thẩm quyền thông qua theo những trật tự, nguyên tắc luật định.
PHƯƠNG DIỆN KINH TẾ:

Chấp hành DT NSNN thực chất là việc hiện thực hóa các chỉ tiêu tài chính về thu, chi NSNN đã được ghi trong DT hàng năm.
ĐẶC ĐIỂM:

Hoạt động chấp hành NSNN luôn có sự tham gia của NN, gắn với lợi ích của NN.

Hoạt động chấp hành NS tạo ra chức năng tài chính thực tế và sử dụng nguồn vật chất này vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NN.

Nội dung chấp hành NSNN:

Chấp hành DT thu NS
Chấp hành DT chi NS
CHỦ THỂ THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH CHẤP HÀNH NSNN
Quốc hội và HĐND các cấp:
Điều chỉnh các chỉ tiêu NSNN trong trường hợp cần thiết

Giám sát hoạt động chấp hành NS của CP, UBND các cấp.

Chính phủ, TT Chính Phủ:

Điều hành quá trình chấp hành NSNN, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, điều hành NS giữa các cấp, các ngành, địa phương.

Kiểm tra quá trình tuân thủ các chỉ tiêu NS của các chủ thể, bảo đảm thực hiện các nguyên tắc thu, chi NSNN
UBND các cấp:
Chấp hành NSNN cấp mình và giám sát, quản lý hoạt động NSNN cấp dưới.
Hệ thống cơ quan tài chính các cấp:

Chấp hành thu và quản lý chi NSNN.

Đôn đốc hoạt động thu NS của các cơ quan thu hoặc đề nghị giải pháp để đảm bảo nguồn thu.

Cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các khoản thu:
+ Cơ quan hải quan
+ Cơ quan thuế
+ Cơ quan kho bạc NN
+ Cơ quan tài chính
Cơ quan kho bạc NN

Thực hiện các khoản thu mang tính chất bắt buộc trên cơ sở lệnh thu của cơ quan có thẩm quyền

Tiến hành vay nợ, nhận viện trợ để cân đối NS

Cấp phát kinh phí theo quy định PL về NSNN
Có chức năng chung trong hoạt động chi NS và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của việc sử dụng quỹ NS.

Bố trí nguồn thu để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi, thực hiện các biện pháp cần thiết để bù đắp thiếu hụt tạm thời.

Giám sát tình hình sử dụng kinh phí của các đơn vị sử dụng NS và được đề nghị tạm ngưng cấp phát khi đơn vị sử dụng NS không tuân thủ quy định PL về NSNN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP HÀNH THU NSNN

Chấp hành DT thu NSNN từ thuế, phí, lệ phí:

Chủ thể có đủ điều kiện nộp thuế (trừ chủ thể nộp các loại thuế phát sinh từng lần) thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế.
Chủ thể nộp phí, lệ phí không thực hiện đăng ký.
Cơ quan có thẩm quyền thu ra thông báo thu NS cho đối tượng nộp.

Thời hạn thự hiện: các chủ thể có liên quan với thực hiện nghĩa vụ thu, nộp các khoản thu bắt buộc theo quy định PL.

Đối với các khoản thu từ phí, lệ phí thường được ủy quyền cho các cơ quan không phải là cơ quan tài chính.
Chấp hành DT thu NSNN từ tài sản do NN quản lý:

Cơ quan tài chính có trách nhiệm thực hiện các khoản thu.

Cơ quan tài chính ra thông báo thu cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp đúng hạn, đầy đủ số tiền ghi nhận trong thông báo thu tại cơ quan kho bạc NN hoặc cơ quan ủy quyền thu.

Chấp hành DT thu NSNN từ vay nợ, viện trợ và các khoản thu từ đóng góp của công chúng:

Vay nước ngoài của NN thực hiện chủ yếu thông qua việc ký kết các điều ước quốc tế về tín dụng giữa CP VN với các CP nước ngoài, tổ chức phi CP, các tổ chưc tài chính – tín dụng quốc tế…
Đối với các khoản vay nợ thông qua phát hành trái phiếu CP:

+ Cơ sở: quyết định của QH và cơ quan có thẩm quyền

+ Thực hiện khi bội chi NSNN: nhằm cân đối khoản chênh lệch thiếu phần chi cho đầu tư phát triển.
+ Căn cứ vào chương trình thực hiện các dự án đầu tư, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, cơ quan tài chính và cơ quan kho bạc NN xây dựng phương án phát hành trái phiếu CP trình TTCP quyết định.

Cơ quan tài chính, kho bạc NN chủ động quyết định khối lượng, thời điểm phát hành từng đợt.

+ Tổ chức phát hành theo đúng tiến độ, phương thức và loại trái phiếu đã được chuẩn y

+ Mỗi phương thức phát hành có trình tự, thủ tục khác nhau.

+ Trái phiếu CP được phát hành ở thị trường trong nước và nước ngoài.

Đối với khoản tạm ứng tại NHNNVN:

+ Xử lý thiếu hụt tạm thời, sau khi đã sử dụng nguồn tài chính hợp pháp khác

+ TTCP quyết định việc tạm ứng

+ Thời hạn tạm ứng: trong năm NS, trường hợp đặc biệt UBTVQH quyết định.

Đối với khoản thu từ viện trợ có hoàn lại và không hoàn lại:

Thực hiện theo cam kết của CP VN với các CP nước ngoài, tổ chức phi CP, các tổ chưc tài chính – tín dụng quốc tế…
TỔ CHỨC THU NSNN:
Đối với khoản thu mang tính bắt buộc: cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo thu.

Đối với các đối tượng tự kê khai hoặc các khoản thu mang tính tự nguyện: thu trên cơ sở phần tự kê khai, tự khai hoặc mức tham gia của đối tượng thực hiện các khoản thu.

 Cơ quan NN có thẩm quyền thực hiện thu đầy đủ, kịp thời theo quy định.
Kiểm tra và thực hiện đúng các chứng từ có liên quan đến quá trình thu NSNN.

BTC tổ chức phát hành, quản lý chứng từ thu NSNN:
+ Giấy nộp tiền: áp dụng cho các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế; các khoản thu vào Kho bạc NN; cơ quan thu nộp số tiền đã thu vào Kho bạc NN.

+ Biên lai thu tiền: áp dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ thu trực tiếp thu NS bằng tiền mặt; thu tiền phạt vi phạm; Kho bạc NN trực tiếp thu đối với một số loại phí, lệ phí, tiền phạt.
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHI NSNN
Tuân thủ điều kiện chi NSNN:
Khoản chi phải được ghi trong DT NSNN được phân bổ cho đơn vị nhận kinh phí

Nếu chi cho đầu tư xây dựng, khoản chi mang tính thời điểm: cần phải ghi nhận trong chương trình, dự án cụ thể.
Khoản chi phải đúng tiến độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan NN có thẩm quyền quy định

Khoản chi được thủ trưởng đơn vị sử dụng NS hoặc người được ủy quyền quyết định chi.
Các phương thức cấp phát kinh phí từ NSNN
Phương thức cấp phát theo DT kinh phí: là phương pháp áp dụng đối với khoản chi mà cơ quan tài chính không cấp phát trực tiếp.

Áp dụng cho chi thường xuyên của các đối tượng thường xuyên sử dụng kinh phí từ NSNN.
+ Quyết định chi của đơn vị sử dụng NS có hình thức thể hiện “Giấy rút DT NSNN”.

 Đại diện hợp pháp của đơn vị sử dụng NS phát hành “Giấy rút DT NSNN” cùng các chứng từ hợp pháp, yêu cầu Kho bạc NN quản lý tài khoản thanh toán.

Kho bạc NN kiểm trathực hiện chi trả theo đúng mục chi thực tế.
Phương thức cấp phát bằng lệnh chi tiền: áp dụng đối với những khoản chi do cơ quan tài chính cấp phát trực tiếp cho đơn vị sử dụng NS.

 áp dụng đối với những chủ thể hoặc không có quan hệ thường xuyên với NSNN trong hoạt động nhận kinh phí, hoặc các chi mang tính đặc thù phát sinh từng lần
+ Lệnh chi tiền là quyết định chi do cơ quan tài chính phát hành, gửi Kho bạc NN, yêu cầu Kho bạc NN chi trả, thanh toán một số tiền cho đơn vị sử dụng NS theo đúng nội dung của lệnh chi.

nhận được lệnh chi tiền hợp lệ, Kho bạc NN xuất ngân quỹ thanh toán cho đơn vị sử dụng NS theo yêu cầu của cơ quan tài chính.
+ Có 2 hình thức cấp phát kinh phí:

 Cấp tạm ứng: ứng trước một số tiền cho đối tượng có nhu cầu sử dụng (đơn vị sử dụng NS) khi đối tượng này chưa có đủ điều kiện nhận chính xác số tiền phục vụ cho hoạt động xin tạm ứng.

đơn vị sử dụng NS phát hành “Giấy đề nghị rút kinh phí” và chứng từ gởi Kho bạc NN Kho bạc NN kiểm tra hợp lệ tiến hành tạm ứng
Cấp thanh toán: áp dụng đối với các khoản chi đủ điều kiện chi, chủ yếu áp dụng đối với các khoản chi: tiền lương, có tính chất tiền lương…

 đơn vị sử dụng NS phát hành “Giấy đề nghị rút kinh phí” và chứng từ gởi Kho bạc NN Kho bạc NN kiểm tra hợp lệ tiến hành thanh toán
 
Gửi ý kiến