Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ anh ninh Tổ quốc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Sâm
Ngày gửi: 20h:51' 04-12-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Bài 9.
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
GV: Vũ Văn Sâm
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
1. Bảo vệ an ninh quốc gia:
Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.
Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối thoại, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia:
- Bảo vệ chế độ chính trị, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng, văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối thoại và các lợi ích khác của quốc gia.
- Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm và nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia.
Tập trận Quốc phòng
An ninh biên giới
3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia:
a) Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành.
Nội dung cơ bản là:
- Bảo vệ chế độ chính trị, Nhà nước, Đảng.
- Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước.
- Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và ành động chống phá, gây chia rẽ đoàn kết và làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên.
b) Bảo vệ an ninh kinh tế:
- Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng XHCN.
- Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh.
Các chiến sĩ công an kinh tế đang làm việc
c) Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng:
- Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Bảo vệ sự đúg đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần và xã hội.
- Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thông bản sắc văn hóa dân tộc.
- Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ.
Bắt đối tượng vận chuyển 86 bánh heroin
d) Bảo vệ an ninh dân tộc:
- Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc cùng phát triển theo đúng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
- Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để làm những việc trái pháp luật, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
e) Bảo vệ an ninh tôn giáo:
- Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.
- Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng.
- Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp nhau cùng phát triển giữa các tôn giáo, cộng đồng dân cư bảo đảm tốt đời, đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc.
g) Bảo vệ an ninh biên giới:
- Bảo vệ nền an ninh, trật tự Tổ quốc ơ khu vực biên giơí quốc gia, cả đất liền và trên biển.
- Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới; góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng theo tinh thần “giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển đảo”
Bảo vệ an ninh trên biển
h) Bảo vệ an ninh thông tin:
- Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật của thông tin trong quá trình xác lập, chuyển tải, thu nhậh, xử lí và lưu giữ thông tin.
- Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước.
- Ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu để đánh cắp thông tin trên mạng.
II . HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỒ QUỐC
Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề sau:
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kì mới:
- Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là thường xuyên, phức tạp, quyết liệt và lâu dài. Từ đó xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.
- Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp và pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.
- Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc:
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế nhà trường, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng phong trào sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
- Thực hiện phương châm : Học sinh với 3 không.
+ Không xem, đọc, lưu truyền các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.
+ Không a dua bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chế độ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
+ Không truy cập các Website chứa những nội dung không lành mạnh, phản động.
- Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, tích cực phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch.
- Đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh.
- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Hoạt động đoàn tích cực, lành mạnh
3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc:
- Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin về : người có dấu hiệu nghi vấn tội phạm; hoạt động tệ nạn xã hội; chống đối, xuyên tạc chế độ và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
- Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của công tác an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Thanh niên xung phong bắt cướp
- Gần gũi, động viên giúp đỡ những người lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ, hoà nhập với cộng đồng. Đồng thời, kiên quyết không bao che khuyết điểm mà phải cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho nhà trương hoặc gia đình để có biện pháp giải quyết kịp thời, tích cực.
- Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường , tổ chức cho học sinh tham gia trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc.
Tập trận quốc phòng
CÂU HỎI ÔN TẬP:
1) Trình bày nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
2) Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia
3) Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓