Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:48' 30-05-2009
Dung lượng: 803.5 KB
Số lượt tải: 347
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HOÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ XUÂN NAM
Giáo viên: Huỳnh Văn Tuyeân
(Tiết 120 )Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
1. KI?M TRA BÀI CŨ:
Cho hình bên gồm hình chữ nhật ABCD có AD= 2 dm và một nửa hình tròn tâm O bán kính 2 dm. Tính diện tích phần đã tô màu của hình chữ nhật ABCD.


A B
2dm

D 2dm O C
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán

A B
2dm

D 2dm O C
Giải
Diện tích nửa hình tròn là:
(2 x 2 x 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)
Chiều dài hình chữ nhật ABCD:
2 + 2 = 4 (dm) hoặc 2 x 2 = 4 (dm)
Diện tích hình chữ nhật ABCD:
4 x 2 = 8 (dm2)
Diện tích phần tô màu:
8 - 6,28 = 1,72 (dm2)
Đáp số: 1,72 dm2Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
1. KI?M TRA BÀI CU:Neâu qui taéc vaø coâng thöùc tính dieän tích hình thang ?

S = (a + b ) x h
2
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 1:Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Tính:
Diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)
b)Thể tích bể cá đó.
c) Mức nước trong bể cao bằng 3 chiều cao của bể. 4
Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 1 Cho biết?
chiều dài 1m
chiều rộng 50cm
chiều cao 60cm
Mức nước 3 chiều cao của bể.
4
Tính?
-S kính ? (không có nắp)
-V bể ?
- V nước ?
1m
50cm
60cm
?
3
4

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 1: Nhận xét:-Các kích thước, đơn vị đo?
-S kính (không nắp) ?
Nhắc lại các công thức tính:
-Stp = ?
-Sxq = ?
-V = ?
1m
50cm
60cm
3
4

Thảo luận
cặp đôi

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 1: Nhận xét:
-Các kích thước, đơn vị đo?
-S kính (không nắp) ?


Nhắc lại các công thức tính:
-Stp = ?
-Sxq = ?


-V = ?
1m
50cm
60cm
3
4

Đổi
Stp trừ đi S một mặt đáy hoặc Sxq cộng thêm S một mặt đáy.
Stp = Sxq + S 2 mặt đáy
Sxq = Chu vi đáy x cao
(a + b) x 2 x cao
V = a x b x c
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 1: Giải
Đổi: a = 1m = 10dm ; b = 50cm = 5dm ; c = 60cm = 6dm
Diện tích xung quanh của bể kính là:
( 10 + 5 ) x 2 x 6 = 180 (dm2)
Diện tích đáy bể kính là:
10 x 5 = 50 (dm2)
Diện tích kính dùng làm bể cá là:
180 + 50 = 230 (dm2)
b) Thể tích bể cá đó là:
10 x 5 x 6 = 300 (dm3)
Thể tích nước có trong bể kính là:
300 : 4 x 3 = 225 (dm3)
Đáp số: a) 230 dm2 b) 300 dm3 c) 225 dm3
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Stp = Sxq + S 2 mặt đáy
Sxq = Chu vi đáy x cao
(a + b) x 2 x cao
V = a x b x c
Bài 1: Bài tập này giúp ta nhớ lại các kiến thức gì?
Hình hộp chữ nhật
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 2: Một hình lập phương có cạnh 1,3 m. Tính:
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương.
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương.
c) Thể tích của hình lập phương.
?
S xq= S1 mặt x 4
S tp = S1 mặt x 6
V = cạnh x cạnh x cạnh
1,3 m
?
?
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 2: Giải
Diện tích xung quanh hình lập phương là:
( 1,3 x 1,3 ) x 4 = 6,76 (m2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
( 1,3 x 1,3 ) x 6 = 10,14 (m2)
Thể tích của hình lập phương là:
1,3 x 1,3 x 1,3 = 2, 197 (m3)
Đáp số: a) 6,76 m2
b) 10,14 m2
c) 2,197m3

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 2: Bài tập này giúp ta nhớ lại các kiến thức tính Sxq , Stp , V hình lập phương.
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 3:Có 2 hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N .
a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?
b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?
N
M
Thảo luận nhóm

Tính Stp hình N và S tp hình M ; sau đó so sánh.
Tương tự tính V hình N và V hình M ; sau đó so sánh.
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 3:Có 2 hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N .
a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?
b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?
N
M
a x 3
Chọn a làm cạnh
a
a
a
a x 3
a x 3
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 3: Giải
Diện tích toàn phần hình N là:
(a x a ) x 6
Diện tích toàn phần hình M là:
(a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a) x 6 x (3 x 3) = (a x a) x 6 x 9
Vậy diện tích toàn phần hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần hình N
Thể tích của hình N là:
a x a x a
Thể tích của hình M là:
(a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)
= a x a x a x 27
Vậy thể tích của hình M gấp 27 lần thể tích của hình N.
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)
Minh hoạ:

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
2.BÀI MỚI: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Bài 3: Bài tập này giúp ta cách so sánh Stp và V hình lập phương dưới dạng tổng quát (dùng kí hiệu chữ, số để so sánh)
d. 500 dm3
b. 125 dm3
c. 250 dm3
a. 375 dm3
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
3. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:Tính nhanh vaø choïn keát quaû ñuùng: Theå tích khoái goã coù hình daïng vaø kích thöôùc nhö hình beân.


5dm
5dm
5dm
5dm
5dm
LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2008
Môn : Toán
3. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:Chuaån bò KIEÅM TRA
LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 120)
No_avatar
ko co ai o day a?moi minh toi hay saoNgạc nhiên
No_avatarf

có rồi nè  bạn đâu có một mìnhNháy mắt

No_avatarf

Baj tap 2 o tren lm pj sai r 1,5 cku auk paj la 1,3 auk. 2 pan o tren ko thay ak ngu tke

No_avatar

rất nhiềuCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến