Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương VI: Thiết kế Macro trong Access

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thanh Tú
Ngày gửi: 16h:48' 16-08-2009
Dung lượng: 578.5 KB
Số lượt tải: 1708
Số lượt thích: 0 người
I. KHÁI NIỆM
Macro trng MS Access là tập hợp các lệnh (Hành động, hành động......) được định sẵn nhằm tự động thực hiện chuỗi các tác vụ nào đó mà không cần sự can thiệp từng bước của người sử dụng.
Macro có thể liên kết các đối tương trong tập tin cơ ở dữ liệu (CSDL) như: Table, Query, form, report
II.TẠO VÀ THI HÀNH MỘT MACRO
2.1.Tạo một macro
Tại cửa sổ database, chọn đối tượng Macro/ New
Trong mục Action : chọn các hành động cho Macro.
Tong mục Action arguments: Chọn các tham số tương ứng cho hành động.
Lưu trữ Macro: File/save.


Chọn các hành động
Chọn các tham số
2.2.Thi hành macro
Tại cửa sổ database: Chọn đối tượng Macro/Run.

III. CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ CÁC THAM SỐ
3.1. Open table:
Mở 1 bảng dữ liệu.
Table name: Tên bảng cần mở
View: Chọn dạng thể hiện của bảng (Datasheet/ Design/ Print Preview
Data mode:
Add: Dùng để nhập dữ liệu
Edit: Dùng để thêm, xoá, sửa dữ liệu trong bảng
Read Only: Mở bảng để chỉ xem dữ liệu
3.2. Open Query: (Mở 1 truy vấn)
-Query name: Tên truy vấn cần mở.
-View: Chọn dạng thể hiện của bảng (Datasheet/ Design/ Print Preview
-Data mode:
+Add: Dùng để nhập dữ liệu
+Edit: Dùng để thêm, xoá, sửa dữ liệu trong bảng
+Read Only: Mở bảng để chỉ xem dữ liệu
3.3. Open Form: (Mở 1 biểu mẫu)
Form name: Tên biểu mẫu
View: Chọn dạng thể hiện ( Form/ Design/ Print preview/ Datasheet)
Filter name: Tên Query lọc các dữ liệu để hiển thị trong form.
Where condition: Điều kiện lọc dữ liệu hiển thị trong form.

Data mode:
Add : Dùng để nhập dữ liệu
Edit : Dùng để thêm, xoá, sửa dữ liệu trong bảng
Read Only : Mở bảng để chỉ xem dữ liệu
Window mode:
Normal : Dạng cửa sổ form bình thường.
Hidden : Dạng cửa sổ form được ẩn đi.
Icon : Cửa sổ form thu nhỏ thành 1 biểu tượng.
Dialog : Dạng hộp thoại.

3.4. Open Report: (Mở 1 báo cáo)
Report name: Tên báo cáo
View: Chọn kiểu in
Print preview:In ra màn hình.
Design: Dạng thiết kế báo cáo
Print: In ra máy in
Filter name: Tên Query lọc các dữ liệu để hiển thị trong Report.
Where condition: Điều kiện lọc dữ liệu hiển thị trong Report.
3.5. Run macro: (Thực hiện một tập lệnh)
Macro name: Tên macro cần thực hiện
Repeat count: Số lần thực hiện macro sẽ lặp lại.
Repeat Expression: Biểu thức điều kiện để lặp lại khi thực hiện macro. Macro chỉ dừng khi khi biểu thức điều kiện nhận giá trị False.

3.6. Open module: Mở cửa sổ soạn thảo thủ tục trong 1 module.
Module name: Tên module chứa thủ tục cần mở.
Procedure name: Tên thủ tục sẽ mở.
3.7. Run code: Gọi thực hiện một hàm của Access Basic
Function name: Tên hàm cần thực hiện và các đối số của hàm.

3.8 Run App: Cho thực hiện một ứng dụng nào đó trong môi trường Windows
Command line: đường dẫn đến tập tin của một ứng dụng.
3.9. Run SQL: Cho thực hiện câu lệnh SQL
SQL Statement: Nội dung câu lệnh SQL
3.10. Maximize: Cực đại cửa sổ hiện thời
3.11. Minimize:Cực tiểu cửa sổ hiện thời thành một biểu tượng.
3.12. Restore: Phục hồi cửa sổ trở về kích thước cũ.
3.13. Move size: Di chuyển hoặc thay đổi kích thước cửa sổ hiện thời.
Right: Khoảng cách từ góc trên trái của cửa sổ này đến cạnh trái của cửa sổ chứa nó.
Down: Khoảng cách từ góc trên trái của cửa sổ này đến đến cạnh trên của cửa sổ chứa nó.
Width: Chiều rộng của cửa sổ này.
Height: Chiều cao của cửa sổ này.

3.14. Stop Macro: Dừng macro đang thực hiện
3.15. Beep: Phát tiếng kêu bíp
3.16. Hourglass: Đổi dạng con trỏ thành đồng hồ cát trong khi macro đang chạy
Hourglass On: Yes/No (Đổi/ Không đổi)
3.17. Close: Đóng một cửa sổ đang hoạt động
Object Type: Loại cửa sổ của đối tượng cần đóng như Table, Query, form, Report, Macro hoặc Module.
Object name: Tên của đối tượng cần đóng.
3.18. Quit: Thoát khỏi MS Access và trở về Windows
Option
Prompt: Hiển thị hộp thoại có lưu trữ không? Nếu đối tượng có thay đổi.
Save all: Lưu trữ tất cả mọi đối tượng.
Exit: Thoát mà không cần lưu trữ.

3.19. Print: In đối tượng hiện thời
Print Range: Phạm vi cần in ấn.
All: In tất cả các đối tượng
Selection: In phần trang được chọn
Pages: In các trang được chọn
Page from: Trang bắt đầu in
Page to: Trang kết thúc in
Print Quality: Chất lượng in
Copies: Số bản cần in
Collate Copies: Có sắp xếp thứ tự các bản in teo trang.
3.20. Msg Box: Hiển thị hộp thông báo
Message: Câu thông báo cần hiển thị
Beep: Yes/ No: Có/ Không phát ra tiếng Bíp khi hiển thị hộp thông báo.
Type: Loại hộp thông báo.
Title: Tiêu đề của hộp thông báo.
3.21. CancelEvent: Huỷ bỏ một sự kiện đang thực hiện

3.22. Requery: Cập nhật dữ liệu cho một đối tượng đang hoạt động bằng cách cập nhật lại dữ liệu nguồn của đối tượng đó.
Control name: Tên của đối tượng cần cập nhật dữ liệu (Nếu không chỉ ra thì sẽ cập nhật lại dữ liệu nguồn của chính đối tượng đang hoạt động).

3.23. Select Object: Chọn đối tượng trong CSDL
Object Type: loại đối tượng cần chọn.
Object name: Tên đối tượng cần chọn
In Database Window: (Yes/No) Xác định MS access có chọn đối tượng trong cửa sổ CSDL không, mặc định là No.

3.24. Set value: Gán một giá trị cho 1 trường, 1 điều khiển, hoặc một thuôc tính trên một Form hoặc 1 Report.
Item:Tên trường, đối tượng hay thuộc tính muốn gán giá trị.
Expression: Biểu thức cần gán giá trị cho Item.

 Chú ý: Nếu tên trường, tên đối tượng, tên thuộc tính ở 1 Form hoặc 1 Report khác thì phải mô tả đầy đủ.
Trong Form khác:
[Forms]![Tên Form]![Tên trường/Tên đối tượng]
Trong Report khác:
[Reports]![Tên Report]![Tên trường/Tên đối tượng]
Đối với các thuộc tính
[Forms/Reports]![Tên Form/Tên Report]![Tên trường].[Tên thuộc tính]

3.25. Add menu: Tạo thêm một Drop Down Menu vào một menu bar cho một form
hoặc Report.
Menu name: Tên của Drop Down Menu muốn thêm vào menu bar.
Menu macro name: Tên macro chứa các lệnh về việc tạo menu.
Status bar: Thông báo ở thanh trạng thái khi chọn menu này.

3.26. Apply Filter: Lọc (Truy vấn) các dữ liệu khi xử lý Table, Form, Report.
Filter name: Tên của truy vấn lọc dữ liệu.
Where condition: Điều kiện lọc dữ liệu.
3.27. FindRecord: Tìm bản ghi đầu tiên nằm trong phạm vi và thoả mãn điêu kiện.

IV NHÓM TẬP LỆNH VÀ TẬP LỆNH CÓ ĐIỀU KIỆN
4.1. Nhóm tập lệnh.
Là Macro chứa các macro con, thay vì tạo ra nhiều macro với nhiều tên khác nhau thì các macro này được gom lại thành một tên chung nhằm giảm bớt số lượng, thuận lợi trong quá trình sử dụng và các Macro có liên quan với nhau.
Để tạo nhóm tạo một Macro mới hay mở một Macro có sẵn
Click vào nút macro name trên thanh công cụ hoặc View/ Macro Name
Trong cột Macro name, gõ tên nhóm macro trong acction đầu tiên cho mỗi macro trong nhóm, nếu macro có nhiều action bỏ trống các action còn lại.
Chạy một nhóm Macro
.

Ví dụ:
Tạo macro gồm 2 nhóm: “thoát về access” và “thoát về Windows” .
Để gắn macro “thoat” vào một nút lệnh cho thoát về Windows ta làm như trong hình:
Thoat.thoat ve windows
Ví dụ 2:
Tạo hai nhóm macro đơn giản như sau:
Nhóm1: có tên OK sao cho khi gắn vào Form có một textbox, khi ta nhập vào các số 1,2,3 sẽ mở các form tương ứng.
Nhóm 2: có tên Cancel khi gọi nhóm này sẽ trở về môi trường làm việc của access.
4.2. Macro có điều kiện
Là macro có chứa các điều kiện thi hành cho mỗi hành động.
Cách tạo Macro có điều kiện
Tại chế độ thiết kế Macro: Chọn View/Conditions
Tại cột Condition : Đặt điều kiện thi hành cho mỗi hành động.

Lưu ý: nếu các action kế tiếp có cùng điều kiện ta có thể dùng dấu (…) trong các Condition của mỗi action kế tiếp.
Ví dụ:
Ví dụ 2 của phần trên là 1 macro có điều kiện
4.3. Áp dụng Macro cho form và Report
4.3.1. Quy tắc chung khi gọi một đối tượng
Đối với form :
Forms![Tên form]![Tên đối tượng]
Đối với Report:
Reports![Tên Report]![Tên đối tượng]

4.3.2. Các thuộc tính của một đối tượng
Muốn gắn một nút lệnh trên một biểu mẫu
hoặc báo cáo với một Macro nào đó :
Click chuột phải vào nút lệnh, chọn
Properties và gắn Macro vào các hành động
tương ứng.

On Enter: Macro thi hành khi nhấn Enter vào bên trong đối tượng
On Exit: Macro thi hành khi thoát khỏi đối tượng
On Got Focus: Thiết lập nhận biết khi có di chuyển con trỏ đến một form hoặc 1 trường trên form đang mở.
On Click: Macro thi hành khi click vào đối tượng
On Dbl Click: Macro thi hành khi Double click vào đối tượng.
On Mouse Down: Macro thi hành khi ấn và giữ chuột tại đối tượng
On Mouse Move: Macro thi hành khi di chuyển chuột ra khỏi đối tượng
On Mouse Up: Macro thi hành khi nhã chuột ra khỏi đối tượng.
On Key Down: Macro thi hành khi ấn và giữ một phím đối tượng.
On Key Press: Macro thi hành khi ấn một phím đối tượng.
On Key Up: Macro thi hành khi nhã một phím đối tượng.
Ví dụ:
Tạo macro gắn vào một nút lệnh tìm kiếm sao cho:
Khi click vào nút lệnh sẽ hiện bảng yêu cầu nhập “MaNV”.
Nhập vào một Manv: nếu tìm thấy sẽ hiển thị trên một Form đã thiết kế trước, nếu không thấy sẽ thông báo không tìm thấy.
Ta có form thiết kế sẵn như sau:

So sánh
Form dùng để gắn nút tìm kiếm:
Sau khi Click nút Tìm
Nhấp Số báo danh
R_click/ Build Event/ Macro
Macro có dạng sau
4.3.3. Macro tự động thực hiện sau khi mở tập tin CSDL
Chúng ta có thể tạo ra một Macro mà mỗi khi mở một tập tin CSDL thì Macro này tự động thực hiện.
Để tạo Macro tự động thực hiện ta tiến hành các thao tác sau:
Tạo macro
Lưu trữ Macro với tên AutoExec.

Ví dụ
Muốn sau khi khởi động access thì tự động chạy Form nào đó như form “Main” chẳng hạn:
Trong Action ta chọn “Open Form”.
Trong Action Arguments chọn tên form muốn mở.
No_avatar

Bài hay mà!

Thanks bác.

No_avatar

^^./... hay đó.... thank mọi người.... 

 

 
Gửi ý kiến