Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:48' 22-10-2007
Dung lượng: 13.4 MB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người
Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2005 Tập đọc
Kiểm tra bài cũ :
Câu 1: Hãy ??c ?o?n 1 c?a bài
? Ng??i liên l?c nh??
Câu 2:- Hãy ??c ?o?n 2 c?a bài ? Ng??i liên l?c nh??

- Hãy nêu những phẩm chất tốt đẹp của
Kim Đồng


Câu 3: Hãy kể ?o?n 3 và đoạn 4 c?ạ câu chuyện
? Ng??i liên l?c nh??
Nhớ Việt Bắc
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành luỹ sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Nhớ Việt Bắc
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành luỹ sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Tố Hữu
Nhớ Việt Bắc
Ta về,.......................................
Ta về, ta nhớ.....................hoa cùng người.
.....................hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh........................................
Ngày xuân................trắng rừng
Nhớ người đan nón.......................................
Ve kêu....................................
Nhớ cô em gái.............................................
..................trăng rọi hoà bình
Nhớ ai??.................................thuỷ chung.

Nhớ Việt Bắc
Ta về,.......................................
Ta về, ta nhớ.............................................
.....................................đỏ tươi
Đèo cao ????.......................................
Ngày xuân..............................
Nhớ người ???.......................................
Ve kêu....................................
Nhớ cô em gái.............................................
............................... hoà bình
Nhớ ai ????...........................................

Nhớ Việt Bắc


Ta về,.......................................
.....................................................................
.................................................
.....................................................................
Ngày xuân...............................
.....................................................................
..................................................
.....................................................................
..................................................
....................................................................
C©u 2: H·y ®äc nh÷ng c©u th¬ cho thÊy c¶nh vµ ng­êi ViÖt B¾c rÊt ®Ñp
C©u : H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t nãi lªn t×nh c¶m l­u luyÕn cña t¸c gi¶ khi chia tay víi c¶nh vµ ng­êi ViÖt B¾c
C©u 3: H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t cã tõ “©n t×nh”, “thuû chung”

C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
“Nhí ViÖt B¾c”
C©u 2: H·y ®äc nh÷ng c©u th¬ cho thÊy c¶nh vµ ng­êi ViÖt B¾c rÊt ®Ñp
C©u 3: H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t cã tõ “©n t×nh”, “thuû chung”

C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
“Nhí ViÖt B¾c”
C©u 3: H·y ®äc c©u th¬ lôc b¸t cã tõ “©n t×nh”, “thuû chung”

C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
“Nhí ViÖt B¾c”
C©u 4: H·y ®äc thuéc lßng 10 dßng th¬ ®Çu cña bµI th¬
“Nhí ViÖt B¾c”Avatar

Nhìn cũng được Không biết ngượng

 
Gửi ý kiến