Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Hùng Vương.
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:25' 22-06-2009
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 3544
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Anh Tuan, Hoàng Hồng Lan, Lương Thị Ngọc Bích)
Gv: Nguyễn Văn Hưng
GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ – MOÂN ÑÒA 8
                 Kieåm tra baøi cuõ :
1) Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á?

Khu vực Đông Á gồm phần đất liền và phần hải đảo: phần đất liền gồm Trung Quốc,TriềuTiên,Hàn Quốc, phần hải đảo gồm Nhật Bản, Đài Loan.
                 Kieåm tra baøi cuõ :
2) Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới ?

Những ngành sản xuất nổi tiếng đứng hàng đầu thế giới của Nhật Bản là: Sản xuất ô tô, xe máy, máy tính điện tử, kim khí điện máy, đồng hồ, máy ảnh ?
BÀI 14:
GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ – MOÂN ÑÒA 8
Các em hãy xác định vị trí lãnh thổ của khu vực Đông Nam Á ?
Khu vực ĐNÁ gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và quần đảo Mã Lai

Các em hãy đọc tên 5 đảo lớn nhất của quần đảo Mã Lai
Lu-Xôn
Xu-ma-tơ-ra
Ca-li-man-tan
Xu-la-vê-di
Ti-mo
1
2
3
5
4
Bài 14:
ĐÔNG NAM Á - ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
I) VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á:
vKhu vực Đông Nam Á gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai .
BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Cực Bắc : Thuộc Mi-an-ma.
(Biên giới với Trung Quốc
tại vĩ tuyến 28,5oB).

Cực Đông : Biên giới với Niu Ghinê trên kinh tuyến 140oĐ


Cực Tây : Thuộc Mi-an-ma.
(Biên giới với Băng-La-đét
kinh tuyến 92oĐ.)


Cực Nam : Thuộc In-đô-nê-xi-a,
vĩ tuyến 10,5oN.

Em hãy đọc tên 2 đại dương lớn bao quanh khu vực Đông Nam Á?

2
Thái Bình Dương
A
Ấn Độ Dương
Đông Nam Á
Đông Nam Á nằm giữa 2 châu lục nào?
B
1
Châu Á
Châu Đại Dương
Chiếc cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương ; giữa Châu Á và Châu Đại Dương.
Bài 14:
ĐÔNG NAM Á - ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
I) VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á:
vKhu vực Đông Nam Á gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai .
Là chiếc cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa châu Á và châu Đại Dương.
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
Nhóm 1,3: Tìm hiểu về Bán đảo Trung Ấn.
Nhóm 2,4: Tìm hiểu về quần đảo Mã Lai.
Nhóm 2,4: Tìm hiểu tìm hiểu về quần đảo Mã Lai
1) Địa hình :
Đặc điểm địa hình của khu vực quần đảo Mã Lai?
Dạng địa hình chủ yếu, hướng núi của quần đảo Mã Lai?
Nét nổi bật về địa hình ở quần đảo Mã Lai?
Phân bố của núi lửa ở quần đảo Mã Lai?
Đặc điểm, phân bố và giá trị các đồng bằng ở quần đảo Mã Lai


Nhoùm 1,3: Tìm hieåu veà baùn ñaûo Trung AÁn
1) Ñòa hình:
Ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn ?
Daïng ñòa hình chuû yeáu, höôùng nuùi ôû baùn ñaûo Trung AÁn?
Neùt noåi baät veà ñòa hình ôû khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn?
Phaân boá cuûa nuùi löûa?
Ñaëc ñieåm, phaân boá vaø giaù trò caùc ñoàng baèng ôû khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn?
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
Đặc điểm
Bán đảo Trung Ấn
Quần đảo Mã Lai
Địa hình
* Chủ yếu núi cao,hướng núi Bắc_Nam , Tây Bắc _ Đông Nam. Các cao nguyên thấp.
* Bị chia xẻ mạnh bởi các thung lũng sông .
* Đồng bằng châu thổ phù sa màu mỡ, ở ven biển ,có giá trị lớn về kinh tế , tập trung dân cư đông .
* Chủ yếu núi, hướng Đông _ Tây ,
Đông Bắc _ Tây Nam, núi lửa .


* Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp
Hình 14.3
P
Y
Phiếu giao việc
Nhóm 3,4: Tìm hiểu tìm hiểu về quần đảo Mã Lai:
2) Khí hậu :
- Đọc nhiệt độ , lượng mưa của Pa-đăng
- Học sinh xác định vị trí trên lược đồ hình 14.1
? Kết luận biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào?
- HS nhận xét các hướng gió ở k/vực quần đảo Mã Lai vào mùa hạ và mùa Đông .


Nhoùm 1,2: Tìm hieåu veà baùn ñaûo Trung AÁn :
2) Khí haäu :
- Ñoïc nhieät ñoä, löôïng möa cuûa Y- an gun
- Hoïc sinh xaùc ñònh vò trí treân löôïc ñoà hình 14.1
 Keát luaän bieåu ñoà thuoäc kieåu khí haäu naøo?
- HS nhaän xeùt caùc höôùng gioù ôû khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn vaøo muøa haï vaø muøa Ñoâng .
Nhóm 1,2: Tìm hiểu về Bán đảo Trung Ấn.
Nhóm 3,4: Tìm hiểu về quần đảo Mã Lai.
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
Đặc điểm
Bán đảo Trung Ấn
Quần đảo Mã Lai
Khí hậu
* Nhiệt đới gió mùa. Bão về mùa hè _ thu .
( Y - an - gun )
* Xích đạo và nhiệt đới gió mùa. Bão nhiều
( Pa ? đăng )
Sông ngòi :
* Đặc điểm của sông ngòi .
* Nơi bắt nguồn , hướng chảy , nguồn cung cấp nước , chế độ nước .
* Giải thích nguyên nhân chế độ nước
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
Đặc điểm
Bán đảo Trung Ấn
Quần đảo Mã Lai
Sông ngòi
Cảnh quan
* 5 sông lớn, bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc , chảy theo hướng Bắc-Nam, nguồn cung cấp nước chính là nước mưa, nên chế độ theo mùa mưa, hàm lượng phù sa nhiều .
* Sông ngắn, dốc, đa số có chế độ nước điều hòa, ít giá trị giao thông, có giá trị thủy điện .
* Röøng nhieät ñôùi , röøng thöa ruïng laù vaøo muøa khoâ , xavan .
* Rừng rậm nhiệt đới , bốn mùa xanh tốt .
II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
Đặc điểm
Bán đảo Trung Ấn
Quần đảo Mã Lai
Địa hình
* Chủ yếu núi, hướng Đông _ Tây ,
ĐB _ TN, núi lửa .

* Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp

Khí hậu
Cảnh quan
Sông ngòi
* Röøng nhieät ñôùi , röøng thöa ruïng laù vaøo muøa khoâ , xavan .
* 5 sông lớn, bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc , chảy theo hướng Bắc-Nam, nguồn cung cấp nước chính là nước mưa, nên chế độ theo mùa mưa, hàm lượng phù sa nhiều .
* Nhiệt đới gió mùa. Bão về mùa hè _ thu . ( Y- an - gun )
* Chủ yếu núi cao,hướng núi Bắc_Nam , TB _ ĐN.Các cao nguyên thấp.
* Bị chia xẻ mạnh bởi các thung lũng sông .
* Đồng bằng châu thổ phù sa màu mỡ, ở ven biển ,có giá trị lớn về kinh tế , tập trung dân cư đông .
* Xích đạo và nhiệt đới gió mùa. Bão nhiều
( Pa ? đăng )
* Rừng rậm nhiệt đới , bốn mùa xanh tốt .
* Sông ngắn, dốc, đa số có chế độ nước điều hòa, ít giá trị giao thông, có giá trị thủy điện .
1
2
3
4
5
6
7
8
Bài tập trắc nghiệm
Hãy sắp xếp các câu mang số mô tả đặc điểm tự nhiên của bộ phận bán đảo và bộ phận hải đảo ở Đông Nam Á vào các cột A và B dưới đây sau cho phù hợp :
1)Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp , núi là chủ yếu , có nhiều núi lửa .
2)Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, rừng thưa rụng lá, xavan .
3)Nhiều núi, cao nguyên và đồng bằng châu thổ .
4)Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, rừng rậm xích đạo .
5)Khí hậu xích đạo gió mùa .
6)Khí hậu nhiệt đới , cận nhiệt đới gió mùa .

2, 3, 6
1, 4, 5
* Các em hãy trình bày đặc điểm khác nhau của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ?

* Xuất phát từ vùng cao áp Xia ? bia thổi về vùng áp thấp Xích đạo
* Khô và lạnh
* Xuất phát từ vùng cao áp của nửa cầu Nam thổi theo hướng đông nam, vượt qua Xích đạo và đổi hướng thành gió Tây Nam
*Nóng , ẩm và mang lại nhiều mưa cho khu vực
1
2
3
4
* Các em hãy trình bày đặc điểm khác nhau của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ?
Dặn dò:
1) Học bài 14
2) Làm bài tập1,2,3 SGK trang 50
3) Làm bài tập thực hành trong sách thực hành địa lý 8
4) Đọc và tìm hiểu trước bài 15 ở nhà .
No_avatarf
Ngây thơ
No_avatarf

Bài này giảng không được chi tiết cho lắm. Em nghĩ rằng nên chỉnh sữa một vài chỗ, vậy thì bài giảng mới có thể gọi là hoàn chỉnh.Mỉm cười

No_avatar

em muốn làm luồn bài tập ở bài giảng đc ko ạ 


Avatar

bài giảng rất hay em cảm ơn thầy ạ :)

No_avatar

làm cách nào có một bài giảng

Nụ hôn

No_avatarf

Bài này giảng không được chi tiết cho lắm. Em nghĩ rằng nên chỉnh sữa một vài chỗ, vậy thì bài giảng mới có thể gọi là hoàn chỉnhCười nhăn răng

No_avatar

bài giảng hay wa!!!Mỉm cười

 

No_avatar

bài bình thường mà cũng tạm ổn Lỡ lời hehehe bài vui thế very quiet luôn à

 

No_avatar

cg dc tkui

No_avatarf

are you crazy


 
Gửi ý kiến