Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm từ trang web của Sở GD Thừa Thiên Huế
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:40' 13-11-2007
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1220
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
BÀI 31
CÁCH M?NG T? S?N PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Trình bày nội dung sự kiện trong chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?2/ Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ?
1775
1777
1781
1783
Chiến tranh bùng nổ
Chiến thắng Xaratôga
Quân Anh đầu hàng
Anh ký hòa ước Vecxai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa
1776
Tuyên ngôn độc lập ra đời
BÀI 31
CÁCH M?NG T? S?N PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
Thuyết trình của các nhóm
Nhóm 1 : Trình bày tình hình kinh tế Pháp trước Cách mạng.
Nhóm 2 : Trình bày tình hình chính trị Pháp trước Cách mạng.
Nhóm 3 : Trình bày tình hình xã hội Pháp trước Cách mạng.
Nhóm 4 : Trình bày cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Pháp.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội:
a. Kinh t?:
* Nông nghi?p : lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp.Nông dân chịu sự bóc lột nặng nề.
* Công thương nghiệp: Khá phát triển.Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành: công nghiệp dệt, luyện kim?
* Ngoại thương: buôn bán với nhiều nước trên thế giới.


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Cách mạng tư sản Pháp
1. N??c Pháp tr??c 1789:

b.Chính trị:
- Vua Lui XVI có quyền tối cao, duy trì chế độ chuyên chế.Hoàng hậu Mari Angtoanet
Vua Lui XVI
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế, xã hội:
c. Xã hội: chia 3 đẳng cấp
* Đẳng cấp I: Tăng lữ
* Đẳng cấp II: Quý tộc
? 2 đẳng cấp này có đặc quyền và được miễn thuế
* ??ng c?p III: T? s?n, nông dân, bình dân thành thị
? Chịu nhiều nghĩa vụ phong kiến
Tăng lữ ĐC 1
Quý tộc ĐC 2
VUA

Tranh biếm họa tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng.

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I N??c Pháp tr??c cách mạng:
1. Tình hình kinh tế xã hội
c. Xã hội:

* ??ng c?p III > < ??ng c?p I & II
* Đẳng cấp III > < Chế độ phong kiến
=> Muốn đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến
I. Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng: 2. Cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng:


Trào l?u t? t??ng ?Tri?t h?c ánh sáng ? với 3 đ?i di?n ki?t xu?t : Môngtexkiơ, Vônte, Rutxô.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
MÔNGTEXKIƠ

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I. Caùch maïng buøng nổ
1. Nước Phaùp trước 1789.


VÔNTE
RÚTXÔ
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP I. Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng 2. Cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng:
Lên án chế độ phong kiến.
Đả kích giáo hội.
Thức tỉnh nhân dân nổi dậy đấu tranh.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ:
5-5-1789: Lui XVI tri?u t?p h?i ngh? 3 ??ng c?p t?i Vecxai để giải quyết vấn đề tài chính .
17/6/1789 đẳng cấp III tự tuyên bố thành lập Quốc hội .
9/7 Quốc hội đổi tên thành Quốc hội lập hiến.
? Vua đem quân đàn áp

.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ
* 14-7-1789 Qu?n chúng Paris t?n công ng?c Baxti ? biểu tựợng của chế độ phong kiến? ? giành thắng lợi. Cách mạng Pháp bùng nổ
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tieán trình caùch maïng:
Caùch maïng buøng noå. Neàn quaân chuû laäp hieán:
b. Neàn quaân chuû laäp hieán:
* Thắng lợi ngày 14-7-1789 đưa đại tư sản taøi chính (chuû ngaân haøng, chuû thuyeàn buoân…) leân naém chính quyeàn ( coøn goïi laø phaùi laäp hieán)
* 26-8-1789 Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền & dân quyền vôùi khaåu hieäu noåi tieáng :
“ töï do, bình ñaúng, baùc aùi”


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPII. Tiến trình cách mạng
b. Nền quân chủ lập hiến
9-1791 Qu?c H?i ban hnh hi?n php thiết l?p n?n Qun ch? l?p hi?n.
Vua và quí tộc tìm mọi cách chống phá và cầu viện Áo- Phổ
4-1792 o- Ph? ?em qun can thi?p vo Php .
11-7-1792 Quốc hội tuyên bố ?Tổ quốc lâm nguy?. Hàng vạn nhân dân lên đường tòng quân ? Cách mạng Pháp phát triển sang giai đoạn mới

Củng cố
1/ Tình hình kinh teá, xaõ hoäi cuûa Phaùp tröôùc Caùch maïng?
2/ Trình bày nội dung sự kiện trong cách mạng tư sản Pháp.
5-5-1789
14-7-1789
26-8-1789
9-1791
Khai mạc Hội Nghị 3 đẳng cấp
Tấn công phá ngục Baxti - Mở đầu Cách mạng tư sản Pháp
Quốc Hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
Hiến pháp được công bố - Thiết lập nền quân chủ lập hiến
Dặn dò
1/ Học bài phần I : Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng
2/ Xem trước phần 2, 3, 4
Trường THPT Lý Tự Trọng

GVTH: Vũ Ngọc Thùy Linh
Avatar

Lỡ lờiLỡ lờiLỡ lời

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓