Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 2. Trao đổi chất ở người

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Phú Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:19' 24-10-2007
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
Khoa học
Hoàn thành sơ đồ sau:
Sơ đồ về sự trao đổi khí của thực vật và động vật.
Hấp thụ
Thải ra
Thực vật
Động vật
Khí Ô - xi
Khí các bô níc
Cây xanh
Khí các bô níc
Nước
Các chất khoáng
Khí Ô - xi
Nước
Các chất khoáng khác
Hãy đặt tên cho sơ đồ sau: Hấp thụ ánh sáng mặt trời Thải ra
Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
Hãy đặt tên cho sơ đồ sau: Hấp thụ Thải ra
Động vật
Nước
Các chất hữu cơ lấy từ thức ăn (thực vật hoặc động vật khác)
Nước
Các chất không tiêu.
Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở Động vật.
Bài 54 :Sự trao đổi chất ở người.

1.Quá trình trao đổi chất Câu1: thực vật ,động vật muốn sống được thường xuyên phải lấy vào cơ thể những gì và thải ra những gì ? Câu 2:Quá trình thực vật , động vật lấy vào và thải ra một số chất đó gọi là gì? Câu 3: Con người muốn sống cũng phải lấy thức ăn , nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Qúa trình đó gọi là gì?
Câu1: Thực vật ,động vật muốn sống được thường xuyên phải lấy vào cơ thể những gì và thải ra những gì ?
Thực vật , động vật muốn sống được thường xuyên phải lấy vào cơ thể chất khí, nước, thức ăn và thải ra ngoài những chất thừa, chất khí khác?
Câu 2:Quá trình thực vật , động vật lấy vào và thải ra một số chất đó gọi là gì?
Quá trình thực vật và động vật lấy vào và thải ra một số chất đó là quá trình trao đổi khí và thức ăn hay còn gọi là quá trình trao đổi chất.
Câu 3 : Con người cũng như động vật, thực vật muốn sống được phải lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Qúa trình đó gọi là gì ?

Con ng­êi, còng nh­ thùc vËt vµ ®éng vËt, muèn sèng ®­îc ph¶i lÊy thøc ¨n , n­íc, kh«ng khÝ tõ m«i tr­êng xung quanh ®Ó t¹o ra nh÷ng chÊt riªng cña c¬ thÓ vµ t¹o n¨ng l­îng cho mäi ho¹t ®éng sèng , ®ång thêi c¬ thÓ còng th¶i ra m«i tr­êng nh÷ng chÊt thõa , cÆn b·.Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt .

Thảo luận nhóm - Hoàn thành và đặt tên cho sơ đồ. - Nhận xét về các chất lấy vào và các chất thảI ra.

Khí ô xi
Hấp thụ
Nước
Các chất hữu cơ và
Chất khoáng lấy từ thức
ăn- động vật, thực vật

Thể
Người

Các chất không tiêu,
Chất thừa,cặn bã
Nước
Khí cácboníc
Thải ra
(Từ môi trường vào cơ thể)
(Từ cơ thể ra môi trường)
2. Những biểu hiện của quá trình trao đổi chất ở người
* Quá trình trao đổi chất ở người được biểu hiện ở những hoạt động cụ thể nào?
* Để tạo ra năng lượng cho hoạt động sống, con người phải ăn gì?
Hãy xếp các hình ảnh sau thành 2 nhóm và giải thích vì sao.
Nhóm 1
Nhóm 2
Qua định nghĩa về quá trình trao đổi chất và vai trò của việc trao đổi chất ở người, thấy được mối quan hệ giữa Con người ? môi trường chúng ta phải làm gì ?
No_avatar
cung duoc do chu nhi khong bo cong vao xem
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓