Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:41' 01-12-2007
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 3630
Số lượt thích: 0 người
BÀI 6
CÔNG NGHIỆP HOÁ
HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
(2 tiết)
NỘI DUNG BÀI HỌC
I.- Khái niệm và nội dung cơ bản của CNH, HĐH.
II.- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ
lên CNXH. Tính tất yếu khách quan phải
tiến hành CNH, HĐH. Tác dụng của CNH, HĐH
III.- Trách nhiệm của công dân đối với
sự nghiệp CNH, HĐH.

Mục tiêu bài học
Học bài này sẽ giúp học sinh hiểu được :
1.- Khái niệm và nội dung cơ bản của CNH ? HĐH
đất nước trong thời kỳ quá độ lên
CNXH ở nước ta.
2.- CNH ? HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong
thời kỳ quá độ lên CNXH
3.- Trách nhiệm của học sinh với tư cách là
công dân phải làm gì đối với sự nghiệp
CNH - HĐH
Mời các em xem
các hình ảnh sau đây
và cho biết
muốn nói lên điều gì?
Sử dụng trâu để bừa
Máy cày để lồng
Xe ngựa thồ hàng
Xe ô tô chở hàng

Lao động thủ công
Lao động sử dụng máy móc

Đường nhỏ hẹp, lầy lội
Đường rộng , khô ráo
Đường làng
Đường TPCầu khỉ
Cầu treoĐường săt
Đường ống
Đường ống hiện đai
Đường sắt hiện đại

Nhà một tầng
Nhà cao tầng
Nhà lá
Nhà gạch
Đường nông thôn xưa
Ngày nay
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Vậy Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa là gì?
1.-
Công
Nghiệp
Hóa

Hiện
Đại
Hóa
Là gì?
CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản,
toàn diện các hoạt động sản xuất - kinh doanh,
dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội từ sử dụng
lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách
phổ biến sức lao động cùng với công nghệ,
phương tiện,phương pháp tiên tiến, hiện đại
dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ
khoa học ?công nghệ nhằm tạo năng suất
lao động ? xã hội cao.


Hieän nay ôû nöôùc ta ñaõ
phaùt trieån CNH – HÑH
trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát
– kinh doanh, dòch vuï
vaø quaûn lyù kinh teá
–xaõ hoäi nhö theá naøo?
CNH-HĐH:
Trong nông nghiệp Trong công nghiệp
Trong kinh doanh Trong dịch vụ
Trong quản lý kinh tế- xã hội
Mời các em xem một số hình ảnh sau:
Trong nông nghiệp-nông thôn
Trong công nghiệp


Trong kinh doanh
Trong dịch vụ
Trong quản lý kinh tế- xã hội
2.-
NỘI
DUNG

BẢN
a.- Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất
trước hết bằng việc cơ khí hóa nền sản xuất xã hội
trên cơ sơ áp dụng những thành tựu khoa học
? công nghệ hiện đại.
b.- Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý , hiện đại
và hiệu quả.

c.- Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của
QHSX-XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

2.- Nội dung cơ bản của CNH - HĐH
a.- Phát triển mạnh mẽ LLSX trước hết bằng
việc cơ khí hóa nền sản xuất xã hội trên cơ sở
áp dụng những thành tựu cách mạng khoa học
và công nghệ hiện đại.
Bằng cách : 1.- Tạo dựng khoa học-công nghệ hiện đại từ trong nước
2: Chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại từ nước ngoài
Chuyển dịch từ khu vực
sản xuất vật chất sang
khu vưc dịch vụ.
Chuyển dịch từ
khu vực nông nghiệp
sang
khu vựccông nghiệp.

Vùng kinh tế ba miền:
Bắc, Trung, Nam
Vùng kinh tế Nam bộ,
Đồng bằng sông Hồng,
Đồng bằng sông
Cửu Long?

b.- Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.
Ngành kinh tế
Vùng kinh tế
Thành phần kinh tế
Kinh
tế
Nhà
Nước
Kinh
tế

Nhân
Kinh
tế
Tập
Thể
Kinh
tế

Thể
Kinh tế
Có vốn
Đầu tư
Nước
ngoài
3.- Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của
QHSX - XHCN và tiến tới xác lập địa vị
thống trị của QHSX XHCN trong toàn bộ nền
kinh tế quốc dân.
Vì sao cần củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của QHSX XHCN ?
Vì địa vị chủ đạo của QHSX XHCN quyết định tính chất CNXH của LLSX, mà trong quá trình thực hiện CNH- HĐH, có sự hội nhập của các thành phần kinh tế và chuyển giao KT-CN từ nước ngoài
II.- Công nghiệp hóa- hiện đại hóa là nhiệm vụ
trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1.- Tính tất yếu khách quan phải tiến hành
công nghiệp hóa- hiện đại hóa.


Do yêu cầu
phải xây
dựng cơ sở
vật chất-
kỹ thuật
của CNXH.

Do yêu cầu phải
tạo ra năng suất
LĐ xã hội cao đảm bảo
chosự chiến thắng của
CNXH đối với các
xã hội trước nó.

Do yêu cầu tạo ra
năng suất lao động
xã hội cao đảm bảo
cho sự tồn tại và
phát triển của
CNXH

2.-
Tác
dụng
của
công
nghiệp
hóa ?
hiện
đại
hóa.

Tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển
kinh tế, Giải quyết việc làm, tăng thu nhập,
nâng cao ĐSND
Tạo ra LLSX mới, làm tiền đề cho việc củng cố
QHSX XHCN, tăng cường vai trò nhà nước
XHCN, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa
công nhân-nông dân-trí thức.
Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền
văn hoá mớiXHCN-Nền văn hoá tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc.
Tạo CSVC-KT cho việc XD nền KT độc lập
tự chủ gắnvới chủ động hội nhập KT quốc tế
và tăng cườngtiềm lực quốc phòng- an ninh
Những thành tựu CNH-HĐH đem lại:
Hiện đại hóa đời sống
Đời sống của nhân dân không chỉ ăn no mặc đẹp mà còn có nhu cầu vui chơi giải trí, du lịch, tham quan ?.
Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hoá mới XHCN-Nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
3.Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH ? HĐH đất nước
1.- Trước hết cần nhận thức đúng đắn nhiệm vụ trung tâm của CNH, HĐH.
2.- Xây dựng động cơ hoài bão và phương pháp học tập tốt để tạo nguồn chất lượng cao khi trúng tuyển vào các trường chuyên nghiệp, CĐ, ĐH.
3.- Lựa chọn ngành nghề vào trường theo hướng
phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH và phù hợp với khả năng của các em.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi bài tập dưới đây:

Đáp án:
D
1.Các yếu tố hợp thành công nghệ là:
a.Thiết bị, tay nghề thành thạo;
b.Các phát minh, sáng chế và các tư liệu cần thiết;
c.Tri thức, tay nghề và quản lý;
d.Thiết bị, con người, thông tin, quản lý
2.Xac định vị trí trung tâm trong bốn yếu tố hợp thành công nghệ dưới đây:
a.Thiết bị;
b.Con người;
c.Thông tin;
d.Quản lý;
Đáp án:
B


3.Khoa học và công nghệ có vai trò:
a.Then chốt trong việc phát triển kinh tế;
b.Quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc;
c.Động lực để phát triển sản xuất;
d.Then chốt, quốc sách hàng đầu trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

D
Đáp án:


5.Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:
a. Xây dựng các luận cứ khoa học để đề ra đường lối chính sách và các quyết định quan trọng của đất nước;
b.Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất;
c.Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội;
d.Tất cảc các câu trên;
Đáp án:
D
No_avatar
Thầy Dũng có bài soạn hay quá. Cũng là GV GDCD tôi học tập ở bài soạn này nhiều. Mong có nhiều bài soạn hay như vậy để mọi người cùng tham khảo và học tập nâng cao chất lượng dạy học,Cảm ơn thầy Dũng nhiều nhiều. mong thầy tiếp tục có những bài soạn hay
No_avatar
thay oi,bai giang cua thay ngan gon nhung co day y,lien he thuc te nua.Co mot cau hoi em muon hoi thay,Vi sao CNH-HDH la su nghiep cua toan dan? vay thay.Cam on thay nhieu.
Avatar

Tuyệtcam on thay

 

No_avatar

thay oi! loi font rui. Share cho e Font Times New Roman ay. Cam on thay nhieu

 

No_avatar
sao mà bai minh load ve mà bị lổi phong xem ko được zay?
No_avatar
thầy ơi, em ra trường cũng lau rồi, trước em hoc Quản trị văn phòng nên cũng có học qua môn hành chính học. Giờ con em của em hỏi mấy câu hỏi liên quan, em bí luôn. Thầy giúp em nhen...Là Phân tích vai trò của nên hành chính nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Cảm ơn thầy nhiều...
No_avatar
cam on thay
No_avatar

thưa thầy chúng em đang chuẩn bị làm về chuyên mục " đường nối công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới" thầy giúp em đựoc không ạ! em không biết tìm tài liệu đó như thế nào.  rất mong nhận được sự giúp đỡ chủa thầy. em cảm ơn thầy!

No_avatar
thầy co thể giúp em trả lời : vì sao đảng ta quan niệm công nghiệp hóa. hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. rất mong được sự giúp đỡ của thầy
No_avatar
hay gì mà hay cơ chứ hổng bằng cô em giảng cô em giảng hay hơn thầy nhiều , mặc khác cô em còn xinh đẹp nữa chứ! Cô em tuyệt vời lắm thầy ơi! thầy không biết đâu?
 
Gửi ý kiến