Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 31-01-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 1918
Số lượt thích: 0 người
Bài 7 : THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC (2 Tiết )
Mục tiêu bài học
Học bài này gíp học sinh hiểu được :
1.- Khái niệm về thành phần KT. Tính khách quan
và lợi ích của nền KT nhiều thành phần.
2.- Đặc điểm các thành phần KT ở nước ta hiện nay.
Thấy được trách nhiệm của công dân hiện nay.
3.- vai trò quản lý KT của Nhà nước, các công cụ
của Nhà nước dùng để quảng lý nền KT.

I.- THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ
NHIỀU THÀNH PHẦN
1.- Khái niệm thành phần kinh tế, tính tất yếu khách quan và lợi ích của nền kinh tế nhiều thành phần
a.- Khái niệm thành phần kinh tế
Thành phần kinh tế là kiểu tổ chức , quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu về TLSX nhất định.
b.- Tính taát yeáu khaùch quan cuûa söï toàn taïi neàn
kinh teá nhieàu thaønh phaàn
Do LLSX phát triển không đều, có nhiều hình thức sở hữu khác nhau về TLSX. Do đó, thời kỳ quá độ lên CNXH của bất kỳ nước nào cũng có đặc điển nền kinh tế nhiều thành phần. Số lượng thành phần kinh tế ít hay nhiều tùy từng nước, từng thời kỳ.
LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn thấp kém và ở nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều hình thức sở hữu về TLSX.
c.- Lôïi ích cuûa neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn
Khai thác và phát
Huy các nguồn vốn
vàkinh nghiệm của
Các thành phần KT
Đầu tư
cho
sự nghiệp
CNH-HĐH
đất nước
Xây dựng

phát triển
nền KTTT
theo
định hướng
XHCN
Tạo nhiều
việc làm nhằm
Thúc
đẩy
tăng
Trưởng
kinh
tế
Giảm
Tỷ
Lệ
Thất
nghiệp

Tăng
Thu
nhập

Nâng
cao
đời
sống


Giảm
Các
tiêu
cực

hội

2.-. Các thành phần kinh tế ở nước ta:
a.- Bao gồm
KT nhà nước
KT tập thể

KT cá thể, tiểu chủ
KT tư bản, tư nhân
KT tư bản nhà nước
KT có vốn đầu tư nước ngoài
1.- TP.KTNN
Doanh nghiệp NN
Ngân sách, các quỹ dự trữ
Ngân hàng
Bảo hiểm xã hội
Kết cấu hạ tầng KT-XH
Tài nguyên thiên nhiên, đất đai

thành phần
kinh tế
dựa trên
hình thức
sở hữu
nhà nước
về tư liệu
sản xuất
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
NGÂN SÁCH VÀ CÁC QUỸ DỰ TRỮ
NGÂN SÁCH VÀ CÁC QUỸ DỰ TRỮ
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM XH
KẾT CẤU HẠ TẦNG KT-XH
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, ĐẤT ĐAI
Khai thác dầu khí
điện phục vụ cho KT
khai thác than
KHAI THÁC VÀNG
KHAI THÁC
THAN
NÚI ĐÁ VÔI
KHAI THÁC DẦU KHÍ

?
TPKTNN có vai trò gì?
* Nó giữ các vị trí, các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế.
* Nó là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định hướngvà điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay.
Là thành phần
kinh tế dựa trên
sở hữu tập thể
về
tư liệu sản xuất
Bao gồm nhiều
hình thức đa dạng
mà hợp tác xã
là nòng cốt.

2.- Kinh tế
Tập thể
HTX NUÔI BÒ
HTX nuôi tr?ng thu? hải sản

Vai trò
Cùng với kinh tế
Nhà nước hợp thành
nền tảng của
chế độ mới
xã hội chủ nghĩa
HTX TRỒNG LÚA
HTX nông nghiệp
3.- Kinh tế cá thể, tiểu chủ
Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động của bản thân người lao động.
Vai trò
Nó có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề, có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao lộng, tay nghề của từng gia đình, tưng người lao động.
Ngành nghề truyền thống trong gia đình
Vì thế: việc mở rộng
sản xuất-kinh doanh của
kinh tế cá tể, tiểu chủ được
Nhà nước khuyết khích
phát triển.
4.- Kinh tế tư bản tư nhân
Thaønh phaàn kinh teá naøy laø kieåu quan heä kinh teá, saûn xuaát- kinh doanh döïa treân hình thöùc sôû höõu tö nhaân TBCN veà tö lieäu saûn xuaát vaø döïa vaøo lao ñoäng laøm thueâ
Doanh nghiệp tư nhân

Phát
triển
Kinh
tế
Thị
trường
Giải
quyết
Việc
làm
cho
người
Lao
động
Đóng
góp
Không
nhỏ
Vào
tăng
Trưởng
KT
Vì vậy, cần được khuyến khích, phát triển trong nhữnh nhành nnghề mà pháp luật không cấm.
Vai trò
5.- Kinh tế tư bản nhà nước
Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa KT nhà nước với tư bản tư nhân trong nước hoặc với tư bản nước ngoài qua các hình thức hợp tác, liên doanh?
Vai trò của KTTBNN
* KTTBNN có vai trò quan trọng trong việc động viên tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lý.
* Phát triển KTTBNN còn là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.
KHU CÔNG NGHIỆP
Khu công nghiệp giải trí
Khu công ngiệp Thăng Long
Khu chế xuất
6.- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu vốn 100% của nước ngoài.
TPKT này này có
Quy mô
Vốn lớn
Trình độ
Quản lý
Và trình
độ công
nghệ cao
Sự đa dạng về đối tác,?
TPKT có vốn đầu tư nước ngoài phát triển theo hướng:
Sản xuất-kinh doanh để xuất khẩu.
Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH gắn với thu hút công nghệ hiện đại.
Tạo nhiều việc làm.
Do vậy, phải tạo điều kiện mở rộng đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.
TÓM LẠI:
Với một nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau không chỉ là tất yếu khách quan mà còn mang lại những lợi ích to lớn
Góp phần giải phóng lực lượng sản xuất.
Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.
Tạo nhiều vốn, nhiều chỗ làm, thay đổi bộ mặt nền kinh tế.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
c. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách kinh tế nhiều thành phần
Vận động bố mẹ, người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất ? kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành có các thành phần kinh tế phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp.
II.- VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC.
a. Sự cần thiết khách quan của vai trò quản lý kinh tế của nhà nước.
Do yêu cầu phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường.
Do yêu cầu phải thực hịên vai trò của chủ sở hữu nhà nước vê TLSX (vốn) đối với các doanh nghiệp nhà nước.
Do yêu cầu phải giữ vững định hướng XHCN trong xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.
Sự cần
thiết
khách
quan phải
có vai trò
quản lí
kinh tế
của
Nhà nước

c.- CHỨC NĂNG
Chức
năng
định
hướng
Chức năng
vach hành
lang pháp
lí, trật
tự, kỉ
cương
Chức năng
điều tiết
vĩ mô
nền kinh tế
thị trường
Chức năng
công bằng
xã hội
b.-
Vai
trò
1.- Quản lí trực tiếp các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước với tư cách là người chủ sở hữu
2.- Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường đảm bảo cho nền kinh tế nước ta theo đúng định hướng XHCN
1.- Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí kinh tế
2.- Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước để điều tiết thị trường
3.- Tiếp tục cải cách hành chính bộ máy Nhà nước, chế độ công chức theo hướng tinh gọn, có năng lực, trong sạch, vững mạnh.
c)Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí
kinh tế của nhà nước:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định nước ta hiện nay:
Có 4 TPKT.
Có nhiều TPKT.
Có 5 TPKT.
Có 6 TPKT.
Câu 1:

Câu 2:
Kinh tế thị trường ở nước ta là một nền kinh tế mà sự vận động của nó:
Hoàn toàn do thị trường điều tiết.
Tự do canh tranh trên thị trường.
Do sự điều tiết và quản lí vĩ mô của nhà nước XHCN.
Năng động, mở của và chú trọng cả thị trường trong và ngoài nước.
No_avatar
thay oi hay qua
No_avatar

bai nay ko hay ho chi ma cung dua len

 

No_avatar

bài này hay mà

 

No_avatar

thay oi phong chu bi loi het roi ko doc dc thay co the sua lai ko

 

No_avatar
Hay!!!
No_avatar
Ko on lam? Can ro hon ve phan tinh tat yeu khach quan cua su ton tai nen kinh te nhieu thanh phan o nuoc ta hien nay va thoi bao cap. Bai giang can lien he them. Van chua du suc thuyet phuc!!!
No_avatar

Em cảm ơn thầy! may quá, em đang tìm tài liệu để ôn thi tốt nghiệp môn KTCT.

 
Gửi ý kiến