Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Tôi đi học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Nguyễn Hữu Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:09' 01-12-2007
Dung lượng: 114.0 KB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
Giáo án tiết dạy văn bản ? Tôi đi học?
Giáo viên : Lê Hoàng Khánh .
Trường Trung học CS Đồng Khởi ? Quận Tân Phú
TP. Hồ Chí Minh .

Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh:
Cảm nhận được tâm trạng bỡ ngỡ, cảm giác mới lạ của nhân vật ?tôi? ở lần tựu trường đầu tiên.
Thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, đậm chất trữ tình và cảm xúc bâng khuâng, man mác của Thanh Tịnh.
1.OÅn ñònh &Kieåm tra baøi cuõ
Giáo viên cho Hs hát bài ?Em yêu trường em ? để gợi tình cảm yêu trường, yêu lớp trước khi vào bài.
Giáo viên kiểm tra việc soạn bài của Hs ở nhà.
2.Giaûng baøi môùi:
Giáo viên cho Hs mở sách giáo khoa trang 9.
Học sinh mở vỡ ghi bài.
Giáo viên giới thiệu và ghi tựa bài lên bàng.

I/ Giôùi thieäu baøi:
1.Taùc giaû:
- Thanh Tònh (1911 – 1988 )
- Queâ ôû ngoaïi thaønh Hueá.
2. Taùc phaåm:
-Theå loaïi: Truyeän ngaén.
-Trích trong taäp Queâ meï. (1941)
1.Taâm trang cuûa nhaân vaät “Toâi” trong ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc:
A/Treân ñöôøng cuøng meï ñeán tröôøng:
- Con döôøng quen ñi laïi laém laàn…töï nhieân thaáy laï.
- Caûnh vaät chung quanh toâi ñeàu thay ñoåi.
- Toâi caûm thaáy mình trang troïng, ñöùng ñaén.
- Toâi baëm tay ghì chaët nhöng moät quyeån vôõ cuõng xeäch ra.
=> Taâm traïng hoài hoäp,caûm giaùc môùi meû, söï hoàn nhieân ñaùng yeâu.


II/ Tìm hieåu vaên baûn:
B/ Trên sân trường:
- Sân trường Mỹ Lý dày đặc cả người.
- Người nào áo quần cũng sạch sẽ, tươm tất.
-Trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm.
- Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.
- Nghe gọi đến tên , tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.
-Tôi dúi đầu vào lòng mẹ và nức nở khóc theo.
=> Cảm giác ngỡ ngàng, lo sợ khi sắp bước vào một môi trường mới phải xa nhà, xa mẹ.
C/Giờ học đầu tiên:
- Tôi nhìn bàn ghế. . .rồi lạm nhận là vật của riêng mình.
- Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi. . . không thấy xa lạ.
- Tôi vòng tay lên bàn . . .chăm chỉ. . .đọc.
=>Cảm giác gần gũi với lớp học, với bạn bè; sự tự tin, nghiêm túc khi bước vào giờ học.

2/Taám loøng cuûa ngöôøi lôùn daønh cho caùc em:
- Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi. . .dẫn đi. . .
- Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động
- Một thầy trẻ tuởi, gương mặt tươi cười. .đón chúng tôi
=>Tấm lòng thương yêu, tinh thần trách nhiệm của gia đình và nhà trườngđối với thế hệ tương lai.
III/Toång keát: Ghi nhôù: SGK trang 9.
Thảo luận:
Trước tấm lòng của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội dành cho, chúng ta phải làm gì ?
IV/Luyeän taäp:
Phân tích dòng cảm xúc thiết tha, trong trẻo của nhân vật ?tôi?.


Hết 
Gửi ý kiến