Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 13. Chí Phèo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bài tự soạn
Người gửi: Đoàn Ngọc Sang
Ngày gửi: 21h:46' 19-12-2007
Dung lượng: 349.5 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người

GÍAO VIÊN : ĐẶNG THỊ TỐ NGA
NĂM HỌC 2007-2008
Tiết 52: ĐỌC VĂN :

A.PHẦN II: TÁC PHẨM
I.Nhan đề :Truyện ngắn xuất bản 1941, lúc đầu có tên là ?Cái lò gạch cũ?, nhà xuất bản hồi đó tự đổi thành ?Đôi lứa xứng đôi?, sau tác giả đổi lại là ?Chí Phèo?.
II.Chủ đề :Tố cáo mạnh mẽ XH thực dân nửa phong kiến tàn bạo đã cướp đi của người nông dân lương thiện cả nhân hình nhân tính, đồng thời trân trọng phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của họ.
B.Đọc - hiểu văn bản :
I.Đọc hiểu nghĩa một số từ khó
II.Tìm hiểu văn bản:
1, Chí Phèo ? Tấn bi kịch của người nông dân nghèo bị tha hóa :
a/ Chí Phèo ? người nông dân lương thiện :
? Không cha mẹ, không họ hàng, đi ở, một thước cắm dùi không có.
? Từng mơ ước một cuộc sống lương thiện ?Chồng cày thuê cuốc mướn , vợ dệt vải?
*Bản chất lương thiện, chất phác
b/ Chí Phèo ? Con đường lưu manh :
– Voâ côù bò ñi tuø.
– Sau baûy, taùm naêm bieät tích trôû veà, Chí Pheøo trôû thaønh con quûi döõ cuûa laøng Vuõ Ñaïi, chuyeân raïch maët aên vaï, cöôùp phaù.
=> Maát caû nhaân hình nhaân tính, maát caû baûn chaát löông thieän, bò Baù Kieán lôïi duïng
c/ Chí Phèo ? Ý thức làm người thức tỉnh :
– Sau laàn gaëp Thò Nôû, laàn ñaàu tieân Chí Pheøo tænh röôïu vaø nhaän ra cuoäc soáng ôû xung quanh Buoàn sôï coâ ñoäc .
– Baùt chaùo haønh Ngaïc nhieân maét öôn öôùt Baâng khuaâng Theøm löông thieän , muoán laøm hoøa vôùi moïi ngöôøi Loøng raát vui
– Bò töø choái caøng uoáng caøng tænh ra buoàn, thoang thoaûng hôi chaùo haønh Ñoøi löông thieän.
*Keát cuïc bi thaûm cuûa moät con ngöôøi sinh ra laø ngöôøi nhöng khoâng ñöïôc laøm ngöôøi vaø bò xaõ hoäi töø choái
=> Toá caùo xaõ hoäi
=> Chieàu saâu nhaân ñaïo cuûa ngoøi buùt Nam cao .
* Chí Pheøo laø moät hieän töôïng coù tính qui luaät .
2, Bá Kiến ? Điển hình của bọn cường hào địa chủ ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng Tám :
? Giọng quát rất sang, lối nói ngọt nhạt, cái cười Tào Tháo, khôn róc đời.
? Cai quản một làng có lắm phe kình địch Gian hùng, xảo quyệt : ?mềm nắn, rắn buông?, dùng thằng đầu bò trị thằng đầu bò , ngấm ngầm đầy người ta xuống sông nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn .
? Ghen tuông, háo sắc, sợ vợ.
? Bị Chí Phèo đâm chết Phản ánh xung đột giai cấp giữa ngừơi nông dân và bọn địa chủ cường hào .
3, Đặc sắc nghệ thuật :
? Xây dựng những điển hình nghệ thuật bất hủ
? Miêu tả phân tích tâm lí nhân vật tinh tế .
? Giọng văn biến hóa , hấp dẫn , nhiều giọng điệu đan xen , kết cấu mới mẻ.
? Ngôn ngữ sống động, mang hơi thở của đời sống, đôi lúc lạnh lùng, khinh bạc nhưng ẩn chứa bao chua xót.
C.Tổng kết và luyện tập
I.Tổng kết kiến thức phần đọc- Hiểu VB
HS THẢO LUẬN (NHÓM 6-8 HS ) :
Bát cháo hành là cái gạch nối giữa Chí Phèo lưu manh và Chí Phèo lương thiện.
Điều đó đúng không ? Vì sao ?
II.Luyện tập: Chí Phèo đã chết trên ngưỡng cửa trở về với cuộc sống. Bình luận câu nói này.

Câu hỏi Trắc nghiệm KQ :
Chí Phèo đã tự đâm mình sau khi đã giết chết Bá kiến vì:
a/Không có nhà ở
b/Không được Bá Kiến cho tiền
c/Say rượu
d/ Bị cự tuyệt quyền làm người.
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
XIN TẠM BIỆT!
 
Gửi ý kiến