Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Định (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:45' 25-12-2007
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 883
Số lượt thích: 0 người
PHONG CÁCH NGÔN NGỮ
NGHỆ THUẬT
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
? Có được những hiểu biết khái quát về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (PCNNNT).
? Biết vận dụng những kiến thức trên vào việc đọc ? hiểu văn bản và làm văn.
I- KHÁI QUÁT
A. Định nghĩa :
PCNNNT là loại PCNN có :
- Phạm vi sử dụng : Các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương.
- Chức năng : thông báo ? tác động - thẩm mĩ
? Khác với các PCNN khác, PCNNNT thực hiện chức năng một cách gián tiếp, qua trung gian là hình tượng văn học.
B. Đặc điểm :
1/ Tính thẩm mĩ :
Với chất liệu là ngôn ngữ (gồm hai mặt ngữ âm ? ngữ nghĩa)
? Nhà văn nhà thơ hòa phối hai mặt này tạo nên hiệu quả nghệ thuật.
Xét tính thẩm mĩ trên hai mối quan hệ sau :
- Quan hệ giữa ngôn ngữ với hình tượng
- Quan hệ giữa ngôn ngữ với độc giả
Ví dụ :
Khi sao phong gấm rủ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường ?
Mặt sao dày gió dạn sương
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân ?
(Truyện Kiều)
Điệp câu hỏi tu từ + Điệp cấu trúc ngữ pháp + So sánh tu từ + Tăng tiến + Đối lập + Tách xen
? Nội tâm dằn vặt, day dứt của nàng Kiều khi ở chốn lầu xanh.
Tự chọn một dẫn chứng về tính thẩm mĩ của PCNNNT
2/ Tính đa nghĩa
- Xét theo mối quan hệ bên ngoài giữa văn bản với đối tượng được đề cập đến, có các thành phần nghĩa :
+ Nghĩa thông tin khách quan.
+ Nghĩa biểu thị tình cảm.
Ví dụ : Các câu thơ về trăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh :
(a) Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
(b) Trăng vào cửa sổ đòi thơ
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau.
(c) Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
? Trăng : hình tượng thiên nhiên ? nhân hóa ? quan hệ tri âm, tri kỉ với Bác
Tìm dẫn chứng về tính đa nghĩa
của PCNNNT
(nghiã thông tin, nghĩa biểu cảm)
- Xét theo mối quan hệ bên trong giữa các yếu tố cấu trúc bên trong của văn bản, ta có :
+ Nghĩa tường minh
Được xác định theo từ ngữ.
Ví du :
Chị Dậu nhỏm đít toan đứng dậy. Bà Nghị thẽ thọt :
- Chúng bay cứ cái thói ấy, không trách chả ai buồn thương. Mày tưởng người ta không thể mua đâu được chó ấy chắc ? Hay là chó của nhà mày bằng vàng. Thôi, cho thêm hào nữa thế là vừa con, vừa chó, cả thảy được hai đồng mốt. Bằng lòng không ?
+ Nghĩa hàm ẩn
Được suy luận từ nghĩa tường minh, căn cứ vào ngữ cảnh, văn cảnh.
Ví dụ :
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
(Ca dao)
Tìm daãn chöùng veà :
Nghóa töôøng minh (caâu hoûi : noùi caùi gì ?)
Nghóa haøm aån (caâu hoûi : noùi coù yù gì ?)
3/ Dấu ấn riêng của tác giả
Đó là nét độc đáo, lặp đi lăp lại của nhà văn nhà thơ
? Sở thích, sở trường
? Chệch chuẩn
Ví dụ :
Biệt tài ngôn ngữ của Nguyễn Du
Nguyễn Tuân với vốn từ phong phú
Nguyễn Công Hoan với sử dụng khẩu ngữ
II- CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ TRONG PCNNNT
1/ Về ngữ âm, chữ viết
- Ngữ âm : khai thác các yếu tố ngữ âm để xây dựng hình tượng.
- Chữ viết : tận dụng nhiều hình thức
Ví dụ :
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng.
(Xuân Diệu)
2/ Về từ ngữ
- Sử dụng tất cả các lớp từ ngữ khác nhau.
- Lớp từ riêng, đặc biệt trong thi ca.
Ví dụ :
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương?
(Bà Huyện Thanh Quan)
3/ Về ngữ pháp
- Söû duïng roäng raõi moïi kieåu caâu
- Kieåu cuù phaùp thi ca (vaét doøng, taùch caâu, boû löûng …)
Ví duï :
Chæ moät ngaøy nöõa thoâi, em seõ
Trôû veà. Naéng saùng cuõng mong, caây
Cuõng nhôù, ngoõ cuõng chôø vaø böôùm
Cuõng theâm maøu treân caùnh ñang bay.
(Cheá Lan Vieân)
4/ Về biện pháp tu từ
Khai thác triệt để mọi biện pháp tu từ.
Ví dụ :
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn,
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
(Nguyễn Trãi)
5/ Về bố cục, trình bày
Coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hòa.
Ví dụ :
Bố cục bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.
Phaân tích moät daãn chöùng töï choïn veà vieäc söû duïng caùc phöông tieän ngoân ngöõ trong PCNNNT
No_avatarf
co ai biet viec su dung cau dac biet trong tac pham cua Nguyen Cong Hoan khong?chi giup e voi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓