Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Cảnh ngày xuân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Hồ Ngọc Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:22' 30-09-2008
Dung lượng: 486.5 KB
Số lượt tải: 795
Số lượt thích: 0 người

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đọc thuộc lòng và diễn cảm đoạn trích ?Chị em Thuý Kiều? của Nguyễn Du
Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đoạn ?Chị em Thuý Kiều? nói về những nhân vật :
a.Thuý Kiều và Kim Trọng
b.Thuý Kiều và Vương Quan
c.Thuý Kiều và Từ Hải
d.Thuý Kiều và Thuý Vân
Caâu 1: Ñoaïn “Chò em Thuyù Kieàu” noùi veà nhöõng nhaân vaät :
a.Thuyù Kieàu vaø Kim Troïng
b.Thuyù Kieàu vaø Vöông Quan
c.Thuyù Kieàu vaø Töø Haûi
d.Thuyù Kieàu vaø Thuyù Vaân

Câu 2: Câu thơ ? Mai cốt cách, tuyết tinh thần? nói lên nội dung :
a.Miêu tả vẻ đẹp của cây mai và tuyết trắng.
b.Gợi tả vẻ đẹp duyên dáng, thanh cao, trong trắng của người thiếu nữ
c.Nói lên cốt cách và tinh thần trong sáng của nhà thơ
d.Giới thiệu vẻ đẹp chung của những người phụ nữ trong xã hội

Câu 2: Câu thơ ? Mai cốt cách, tuyết tinh thần? nói lên nội dung :
a.Miêu tả vẻ đẹp của cây mai và tuyết trắng.
b.Gợi tả vẻ đẹp duyên dáng, thanh cao, trong trắng của người thiếu nữ
c.Nói lên cốt cách và tinh thần trong sáng của nhà thơ
d.Giới thiệu vẻ đẹp chung của những người phụ nữ trong xã hội

Câu 3: Theo em, tác giả miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân trước , vẻ đẹp của Thuý Kiều sau vì :
a. Thuý Vân không phải là nhân vật chính
b. Thuý Vân đẹp hơn Thuý Kiều
c. Tác giả muốn làm nổi bật vẻ đẹp của Thuý Kiều
d. Tác giả muốn đề cao Thuý Vân

Câu 3: Theo em, tác giả miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân trước , vẻ đẹp của Thuý Kiều sau vì :
a. Thuý Vân không phải là nhân vật chính
b. Thuý Vân đẹp hơn Thuý Kiều
c. Tác giả muốn làm nổi bật vẻ đẹp của Thuý Kiều
d. Tác giả muốn đề cao Thuý Vân

Câu 4: Cụm từ ? nghề riêng? nói về cái tài của Thuý Kiều :
a.Tài chơi cờ
b.Tài làm thơ
c.Tài đánh đàn
d.Tài vẽ

Câu 4: Cụm từ ? nghề riêng? nói về cái tài của Thuý Kiều :
a.Tài chơi cờ
b.Tài làm thơ
c.Tài đánh đàn
d.Tài vẽ

Câu 5: Có người cho rằng, chân dung của Thuý Vân, Thuý Kiều là những chân dung tính cách, số phận. Đúng hay sai?
a.Đúng b.Sai
Câu 5: Có người cho rằng, chân dung của Thuý Vân, Thuý Kiều là những chân dung tính cách, số phận. Đúng hay sai?
a.Đúng b.Sai
Tiết 28: CẢNH NGÀY XUÂN ( TRÍCH TRUYỆN KIỀU) NGUYỄN DU
I/ Giôùi thieäu chung 1. Taùc giaû: Nguyeãn Du( 1765 – 1820) teân chöõ Toá Nhö, hieäu Thanh Hieân, queâ Haø Tónh(SGK)
Tượng đài Nguyễn Du
2.Tác phẩm:
a.Vị trí đoạn trích: SGK
b. Bố cục: 3 đoạn
c.Phương thức biểu đạt: miêu tả kết hợp với tự sự và biểu cảm
d.Thể thơ: lục bát
II. Đọc-hiểu văn bản:
1.Khung cảnh ngày xuân:
( 4 câu đầu )


? ? con én đưa thoi?
? Thiều quang ? sáu mươi?
? Cỏ non ? chân trời?
? Cành lê ? bông hoa?


Kết hợp bút pháp tả cụ thể, chi tiết và bút pháp gợi có tính chất điểm xuyết, chấm phá
=> -Bầu trời trong sáng
-Mặt đất tươi xanh
-Không gian yên ả, thanh bình
Thảo luận nhóm
Theo em, nhà thơ phải có năng lực nổi bật nào để viết một câu lục bát mà vẽ được bức tranh phong cảnh mùa xuân tháng ba ai đọc cũng hiểu?
Gợi ý
-Tài quan sát, chọn lọc chi tiết
-Tài dùng tiếng Việt, thơ lục bát
-Tâm hồn nhạy cảm, tha thiết với vẻ đẹp thiên nhiên
2.Cảnh lễ hội tháng ba:
( 8 câu tiếp)“ Leã… taûo moä
hoäi… ñaïp thanh”
? Gần xa? yến anh?
?Chị em? chơi xuân?
?Dập dìu? giai nhân?
?? như nước? như nêm?
?Ngổn ngang? giấy bay?

+ Söû duïng töø gheùp, töø laùy giaøu chaát taïo hình
+ So saùnh
+ Ngaét nhòp linh hoaït

=> Đông vui, náo nhiệt, mang sắc thái điển hình của lễ hội tháng ba

Thaûo luaän nhoùm
Theo em, khi laøm soáng laïi moät khoâng khí leã hoäi töng böøng nhö theá, nhaø thô ñaõ theå hieän tình caûm daân toäc nhö theá naøo?
Gôïi yù
Yeâu quyù, traân troïng veû ñeïp vaø giaù trò cuûa truyeàn thoáng vaên hoaù daân toäc bieåu hieän trong leã hoäi
3. Cảnh cuối lễ hội:
( 6 câu còn lại)

“ Taø taø …”
“ … thô thaån …”
“ Nao nao …”
“ nho nhoû …”
-> Töø laùy gôïi taû

=> - Cảnh và người ít, thưa, vắng
- Tâm trạng luyến tiếc, lặng buồn
Thaûo luaän nhoùm
Töø ñoù, ta ñoïc ñöôïc thieän caûm naøo cuûa nhaø thô daønh cho nhöõng ngöôøi thieáu nöõ nhö chò em Thuyù Kieàu?
Gợi ý
Thấu hiểu và đồng cảm với buồn vui của những người trẻ tuổi
III. Toång keát
Ghi nhôù SGK /87
IV. Hướng dẫn về nhà
1/ Học thuộc lòng, nắm vững nghệ thuật, nội dung đoạn thơ
2/ Làm bài tập 1/87 SGK
3/ Soạn bài: ? Thuật ngữ? theo các câu hỏi phần I, II trang 87-88, chuẩn bị các bài tập phần luyện tập trang 89-90 SGK

KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM
No_avatar
bai giang nay can chi tiet hon
No_avatar

con hoi so sai

 

 
Gửi ý kiến