Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Đức Thuận
Ngày gửi: 12h:23' 30-01-2008
Dung lượng: 624.0 KB
Số lượt tải: 1461
Số lượt thích: 0 người
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương 1 NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Kết cấu :
1. Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Ý nghĩa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời gian quy định: 6 tiết (4 tiết giảng và 2 tiết xêmina)
1. ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1.1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
1.1.2. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐLDT và CNXH.
3. Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
4. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
5. Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
6. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
7. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
8. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
9. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Môn học giới thiệu những vấn đề thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:
1. Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
2. Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3. Đại đoàn kết dân tộc , kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
4. Về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
5. Về đạo đức, nhân văn, văn hoá.
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2.1. Đối tượng của môn tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới mà tư tưởng cốt lõi là độc lập, tự do; nghiên cứu về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn của hệ thống quan điểm lý luận cách mạng của Hồ Chí Minh …
Nhiệm vụ:
Cần làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chỉ ra nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, đặc điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nêu bật vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và giá trị đóng góp vào kho tàng lý luận thế giới.
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nắm vững phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng các nguyên lý kế thừa và phát triển sáng tạo.
Phương pháp liên ngành khoa học xã hội và nhân văn, vận dụng quan điểm toàn diện và hệ thống, kết hợp khái quát và mô tả, phân tích và tổng hợp.
Phương pháp thống nhất giữa lý trí khoa học và tình cảm cách mạng trong sáng.
Phương pháp văn bản học.
2. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ - XÃ HỘI, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Điều kiện lịch sử-xã hội cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
2.1.1. Bối cảnh xã hội Việt Nam
Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội Phong kiến độc lập, nông nghiệp lạc hậu.
Khi Pháp xâm lược, Việt Nam đặt dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Xã hội Việt Nam xuất hiện các mâu thuẫn mới trên nền mâu thuẫn cũ.
Các nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam về ý thức hệ và đường lối cứu nước.
Dân ta một cổ hai tròng
Đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả Triều lẫn Tây, các phong trào yêu nước đều thất bại, cách mạng Việt nam rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối. Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong phong trào yêu nước của dân tộc, Người sớm tìm ra nguyên nhân thất bại của các phong trào giải phóng dân tộc, đó là: Các phong trào giải phóng dân tộc đều không gắn với tiến bộ xã hội. Nguyễn Tất Thành sớm nảy ra ý định đi tìm đường cứu nước. Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu, đáp ứng nhu cầu lịch sử của cách mạng Việt Nam.
2.1.2. Bối cảnh quê hương và gia đình
Hồ Chí Minh sinh ra trong gia đình nhà Nho yêu nước ...
Quê hương Nghệ Tĩnh, Nam Đàn giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm ...
Khi được học ở Huế, Hồ Chí Minh đã chứng kiến cảnh bọn thực dân Pháp đàn áp đồng bào mình, Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
2.1.3 Bối cảnh của thời đại
Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị là thời đại mà CNTB từ TDCT đã chuyển sang giai đoạn TBĐQ, hình thành hệ thống thuộc địa. Xuất hiện các mâu thuẫn của thời đại:
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước thuộc địa.
Mâu thuẫn giữa tư bản và vô sản ở các nước phát triển.
Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ ở các nước lạc hậu.
Chủ nghĩa Mác – Lênin phát triển mạnh mẽ, sâu rộng thâm nhập vào phong trào cách mạng thế giới, trở thành hệ tư tưởng tiên tiến của thời đại.
Cách mạng Tháng 10 Nga thành công, mở ra thời đại mới; sự hình thành quốc tế cộng sản - trung tâm chỉ đạo cách mạng thế giới có ý nghĩa đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bước ngoặt tư tưởng Hồ Chí Minh là khi Người tiếp xúc với luận cương của Lênin, đã giúp Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành dần dần từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Việc xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhu cầu tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam và do lịch sử của cách mạng Việt Nam quy định.
2.2. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2.1. Tư tưởng, văn hoá Việt Nam.
Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất...
Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái...
Truyền thống lạc quan yêu đời...
Truyền thống cần cù lao động...
2.2.2. Tinh hoa văn hoá nhân loại
+ Tư tưởng và văn hoá phương Đông:
Nho giáo
Phật giáo
Chủ nghĩa Tam dân
+ Tư tưởng và văn hoá phương Tây:
Tư tưởng dân chủ của cách mạng Pháp, tư tưởng của các nhà khai sáng. Tư tưởng tự do, bình đẳng trong Tuyên ngôn 1791 của Đại cách mạng Pháp.
Tư tưởng dân chủ của cách mạng Mỹ, tiếp thu giá trị về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn Độc lập 1776
Thiên Chúa giáo.
2.2.3. Chủ nghĩa Mác-Lênin
Tính hiện thực của học thuyết mácxit. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở lý luận trực tiếp, quyết định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tác phẩm và phương pháp của Hồ Chí Minh dựa trên thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
2.2.4. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc
- Có tư duy độc lập tự chủ, có óc phê phán tinh tường và sáng suốt, thông minh, hiểu biết sâu rộng, khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng trong thời đại mới.
- Không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức, vốn kinh nghiệm đấu tranh của các phong trào giải phóng dân tộc.
- Người sống có hoài bão, có lý tưởng yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, khiêm tốn, ham học hỏi, có phương pháp biện chứng, có óc thực tiễn…
2.3. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Từ 1890 – 1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng.
+ Từ 1911 – 1920: Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh có sự chuyển biến vượt bậc về tư tưởng. “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
+ Từ 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện những quan điểm lớn, độc đáo, và sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam.
+ Từ 1930 – 1945: Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do, quyền dân tộc cơ bản. Là thời kỳ thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Từ 1945 – 1969: Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến, kiến quốc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, là ngọn cờ thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để nắm vững nội dung cốt lõi của nó, trang bị thế giới quan cách mạng theo tấm gương của Hồ Chí Minh.
3.2. Học tập nhân sinh quan cách mạng của Hồ Chí Minh: đạo đức, nhân cách mẫu mực…
3.3. Hoc sinh, sinh viên rèn luyện theo tấm gương Hồ Chí Minh
HẾT
Chúc các em học tốt
No_avatar

y nghia cua viec hoc tap tu tuong ho chi minh

 

No_avatar

nhiệm vụ của việc học tập môn tư tưởng hồ chí minh

No_avatar

sao em không xem được bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh nhỉ

No_avatar
anh oi có bài: trinh bày quan điểm HCM cách mạng giải phóng dân tộc trong thởi đại mới phải do đảng công sản lãnh đạo. gui cho em nhe anh. dịa chỉ cua em la: thinhtiensinh09021990@gmail.com.vn">thinhtiensinh09021990@gmail.com.vn có gì anh em minh giao lưu sau nhé.
No_avatar

luc nào gui xong anh goi cho em nhe. 01693013461

 

No_avatarf
em muốn hỏi những thắng lợi của cách mạng việt nam trong việc thực hiện tư tưởng hồ chí minh về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp và giải phóng con người.làm ơn tra lời nhanh giúp em nhe.mail của em là a8mt_saimete@yahoo.com.vn">a8mt_saimete@yahoo.com.vn cảm ơn rất nhiều
No_avatarf

bài giảng của thầy ngắn gọn quá

em muốn tìm hiểu về HCM là bậc đại nhân đại trí đại dũng

chi tiết hơn

No_avatar
các anh cá chi làm hộ e bkt này với nhé: ý nghĩa của việc hocttaaoj TTHCM
No_avatar

em nhờ anh thiết kế cho em một tiet giảng về cơ sở hình thành tư tưởng HCM

gửi về hanguyenthihai@gmail.com.vn">hanguyenthihai@gmail.com.vn

 
Gửi ý kiến