Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Văn Long
Ngày gửi: 17h:00' 31-01-2008
Dung lượng: 113.0 KB
Số lượt tải: 1553
Số lượt thích: 0 người
Bài 37: Axit-bazơ-muối
Giáo viên:
Trường: THCS
Nội dung chính
Axit
Bazơ
Muối
I. axit
Định nghĩa
1 số axit thường gặp: axit clohiđric HCl, axit sunfuric H2SO4, axit nitric HNO3

Trong thành phần phân tử của các axit trên đây đều có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit (-Cl, =SO4, -NO3)
1. Định nghĩa
Axit là hợp chất mà phân tử gồm có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit
I. axit
2. Công thức hoá học

Gồm: H và gốc axit
3. Tên gọi
a. Axit không có oxi
Tên axit = axit + tên latinh của phi kim + hiđric
VD: Gốc axit tương ứng
HCl : axit clohiđric -Cl : clorua
H2S : axit sunfuhiđric =S : sunfua

I. axit
b. Axit có oxi
Axit có nhiều nguyên tử oxi
Tên axit = axit + tên latinh của phi kim + ric
VD: Gốc axit tương ứng
HNO3 : axit nitric -NO3: nitrat
H2SO4 : axit sunfuric =SO4: sunfat
H3PO4 : axit photphoric ? PO4: photphat

I. axit
Axit có ít nguyên tử oxi
Tên axit = axit + tên latinh của phi kim + rơ
VD: Gốc axit tương ứng
HNO2 : axit nitrơ -NO2: nitrit
H2SO3 : axit sunfurơ =SO3: sunfit


I. axit
4. Phân loại

axit không có oxi (HCl, H2S?)
Axit
axit có oxi (HNO3, H2SO4?)


I. axit
1. Định nghĩa
1 số bazơ thường gặp: NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2?

Trong thành phần phân tử của 1 bazơ có 1 nguyên tử kim loại và 1 hay nhiều nhóm OH.
II. Bazơ
1. Định nghĩa
Bazơ là hợp chất mà phân tử có 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).
2. Công thức
Gồm : 1 nguyên tử kim loại (M) và 1 hoặc nhiều nhóm hiđroxit ?OH
M(OH)n
n: hoá trị của kim loại

II. Bazơ
3. Tên gọi
Tên bazơ = tên kim loại (thêm hoá trị n nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit
VD:
NaOH : natri hiđroxit
Ca(OH)2 : canxi hiđroxit
Cu(OH)2 : đồng hiđroxit
Fe(OH)2 : sắt (II) hiđroxit

II. Bazơ
4. Phân loại

II. Bazơ
bazơ tan được trong nước (kiềm) (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)
bazơ không tan trong nước
(Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3?)
Bazơ
1. Định nghĩa
1 số muối thường gặp: NaCl, CuSO4, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3?

Trong thành phần phân tử của muối có nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.
III. muối
1. Định nghĩa
Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.
2. Công thức
Gồm : kim loại + gốc axit
VD: Na2CO3 Na =CO3
NaHCO3 Na -HCO3
III. muối
3. Tên gọi
Tên muối = tên kim loại (thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit
VD: Na2SO4 : natri sunfat
Na2SO3 : natri sunfit
ZnCl2 : kẽm clorua
Fe(NO3)3: sắt (III) nitrat
KHCO3 : kali hiđrocacbonat
III. muối
4. Phân loại
a. Muối trung hoà
Là muối mà trong gốc axit không có hiđro.
VD: Na2SO4, Na2CO3, CaCO3?
III. muối
4. Phân loại
b. Muối axit
* Là muối mà trong đó gốc axit của phân tử còn nguyên tử hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại.
* Hoá trị của gốc axit bằng số nguyên tử hiđro đã được thay thế bằng kim loại.
VD: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2?
III. muối
Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối. Đọc tên của chúng.
CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Mn(OH)2, SO2.
Củng cố bài
Oxit: CaO: canxi oxit
SO2: lưu huỳnh đioxi (khí sunfurơ)
MnO2: mangan (IV) oxit
Bazơ: Fe(OH)2: sắt (II) hiđroxit
LiOH: liti hiđroxit
Mn(OH)2: mangan (II) hiđroxit
Axit: H2SO4: axit sunfuric
HCl: axit clohiđric
Muối: FeSO4: sắt (II) sunfat
CaSO4: canxi sunfat
CuCl2: đồng clorua


Đáp án
Cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng:
a. gốc sunfat (SO4) hóa trị I
b. gốc photphat (PO4) hóa trị II
c. gốc nitrat (NO3) hóa trị III
d. nhóm Hiđroxit (OH) hóa trị I
Củng cố bài
1, 2, 3, 4, 5, 6
Sách giáo khoa trang 130
Bài tập về nhà
No_avatar

nga an cut bu loz ak

 

No_avatar

đánh sai rồi. đồng (II) hidroxit mới đúng

 

No_avatar

I love babies and their birthday https://besttacticalreviews.com/best-baby-swing

 
Gửi ý kiến