Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thảo
Ngày gửi: 03h:13' 04-03-2008
Dung lượng: 834.0 KB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người
WELCOME
CLASS 8A1
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Vua Hàm Nghi bị bắt vào thời gian nào?
A. 10-1890
B. 11-1895
C. 1-1888
D. 11-1888
?Câu hỏi: Nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7 năm 1885?
Trả lời:
? Nguyên nhân:
Sau hai hiệp ước 1883-1884 phái chủ chiến trong triều do Tôn Thất Thuyết đứng đầu vẫn hi vọng khôi phục chủ quyền từ tay Pháp nên ra sức chuẩn bị hành động. Pháp lo sợ nên tìm cách tiêu diệt.
? Diễn biến:
Đêm 4 rạng sáng 5-7-1885 Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công quân pháp ở tòa Khâm Sứ và đồn Mang Cá, quân Pháp nhất thời rối loạn sau đó phản công chiếm Hoàng thành.
Tiết 41:
Bài 26:
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN
II. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG
? KHỞI NGHĨA BA ĐÌNH (1886 - 1887)
? KHỞI NGHĨA BÃI SẬY (1883 - 1892)
? KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ (1885 - 1895)
KHỞI NGHĨA BA ĐÌNH
(1886 - 1887)

a. Địa bàn hoạt động:

Lược đồ công sự phòng
thủ Ba Đình
Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá do Phạm Bành và Đinh Công Tráng chỉ huy, Thành phần tham gia người Kinh, Mường, Thái .
Câu hỏi: Quan sát lược đồ cho biết điểm mạnh điểm yếu của cứ điểm Ba Đình?
Trả lời:
? Điểm mạnh: căn cứ này án ngữ đường số 1 và có thể tiếp tế lương thực từ biển vào, công sự là hầm chiếm dấu kiên cố nổi lên trên mặt nước.
? Điểm yếu: dễ bị cô lập nếu pháp dùng lực lượng mạnh tấn công ta gặp khó khăn khi rút lui.

-Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một cứ điểm phòng thủ kiên cố.
- Do Phạm Bành và Đinh Công Tráng lãnh đạo.
b. Diễn biến
Câu hỏi: Em hãy nêu diễn biến của cuộc chiên đấu Ba Đình?
- Với tinh thần quyết chiến hơn 300 nghĩa quân Ba Đình đã chiến đấu suốt 34 ngày đêm ( 18-12-1886 -> 20-1-1887) ta đẩy lùi nhiều đợt tấn công của giặc, sau đó Pháp phun dầu đốt cháy căn cứ.
- Nghĩa quân phải rút lên Mã Cao Phạm Bành tự sát, Đinh Công Tráng hy sinh.
Câu hỏi: Nêu ý nghĩa khởi nghĩa Ba Đình?
Trả lời: Tên Ba Đình mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh chống Pháp của dân tộc.
2. KHỞI NGHĨA BÃI SẬY
(1883 - 1892)

a. Địa bàn hoạt động:
Đây là vùng đồng bằng thuộc huyện Khoái Châu, Văn Giang, Mĩ Hà -> tỉnh Hưng Yên là vùng đất màu mỡ, rộng . Thời Tự Đức, đê Văn Giang bị vỡ 18 năm liền, biến nơi này thành vùng hoang vu, lau sậy um tùm gọi là Bãi Sậy.
Lược đồ khởi nghĩa Bãi Sậy
Câu hỏi: Vị trí Bãi Sậy có tầm quan trọng như thế nào?
Trả lời: Nằm giữa vùng đồng bằng, trên 2 ngã đường giao thông quan trọng Hà Nội - Hải Phòngvà hầm chông, cạm bẫy rất lợi hại. Hà Nội -Thái Bình; tận dụng vùng lau sậy, bố trí nhiều.
- Bãi Sậy thuộc tỉnh Hưng yên, là vùng lau sậy um tùm và đầm lầy.
b. Người lãnh đạo:
Nguyễn Thiện Thuật
Nguyễn Thiện Thuật ( 1844-1926), tên tự là Mạnh Hiếu, còn gọi là Tán Thuật(do ông từng giữ chức quan Tán tương). Quê ông ở làng Xuân Dục, huyện Đường Hào( nay là làng Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên).
Ngyễn Thiện Thuật
(1844 - 1926)
Câu hỏi: Hoạt động của nghĩa quân Bãi Sậy khác nhau so với nghĩa quân ba Đình như thế nào?
Trả lời: Trà trộn vào dân để hoạt động, lối đánh du kích là đặc điểm nổi bật.
- Diễn biến:
Từ năm 1885-1889 Pháp phối hợp với lực lượng tay sai Hoàng Cao Khải mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ. Lực lượng nghĩa quân bị suy giảm, bị bao vây cô lập.Cuối năm 1889 Nguyễn Thiện Thuật sang Trung Quốc, nghĩa quân dần dần tan rã.
3. KHỞI NGHĨA HƯƠNG KHÊ
(1885 - 1895)
Căn cứ được xây dựng trên 2 huyện Hương Sơn và Hương Khê( Hà Tĩnh), dựa vào địa thế núi rừng hiểm yếu, sau mở rộng khắp 4 tỉnh, căn cứ chính là khu Ngàn Trươi, Vụ Quang, có nhiều đường thông sang Lào.
a. Địa bàn hoạt động:
Lược đồ khởi nghĩa Hương Khê.
b.Người lãnh đạo:
Phan đình phùng
Cao thắng
Phan Đình Phùng
(1846-1895)
Ông sinh ra và lớn lên tại làng Đông Thái, huyện La Sơn( nay là xã Châu Phong, huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh.
c. Diễn biến
Caâu hoûi: Hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân chia maáy thôøi kì?

Traû lôøi:
- Giai ñoaïn 1: ñaàu naêm 1887 Phan Ñình Phuøng ra Baéc lieân laïc vôùi phong traøo ngoaøi Baéc, Cao Thaéng thay theá Oâng, ñaõ cheá taïo thaønh coâng suùng tröôøng theo kieåu naêm 1874 cuûa Phaùp.
- Giai ñoaïn 2: Phan Ñình phuøng trôû veà löïc löôïng hôn 1000 ngöôøi vôùi hôn 500 khaåu suùng. Ñaàu 1982 Phaùp ñaùnh vaøo khu Ngaøn Tröôi nghóa quaân choáng traû buoäc Phaùp ruùt quaân.
- Diển biến: chia 2 thời kì
+ 1885- 1888: nghĩa quân xây dựng lực lượng và cơ sở chiến đấu.
+ Từ 1888- 1895:Nghĩa quân đẩy lùi nhiều đợt càn quét của địch, sau đó Pháp tập trung lực lượng, xây dựng hệ thống đồn bót nhằm bao vây,đồng thời mở nhiều đợt tấn công lớn vào Ngàn Trươi, nghĩa quân suy yếu dần.
Ngày 28-12-1895 Phan Đình Phùng mất khởi nghĩa tan rã dần.
Caâu hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà cuoäc khôûi nghóa Höông Kheâ?
Trả lời: Có qui mô lớn nhất, trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ,tồn tại 10 năm lập nhiều chiến công, chiến đấu gay go.
Câu hỏi: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
Trả lời:
Ý nghĩa lịch sử: Đánh dấu bước phát triển cao nhất của phong trào Cần Vương, đánh dấu phong trào Cần Vương kết thúc trong cả nước.
- Ý nghĩa lịch sử: đánh dấu bước phát triển cao nhất trong phong trào Cần Vương, đánh đấu phong trào Cần Vương kết thúc trong cả nước.
Củng cố luyện tập:
- Em coù nhaän xeùt gì veà phong traøo vuõ trang, choáng Phaùp cuoái theá kæ XIX?( laõnh ñaïo, löïc löôïng
Tham gia)?
Caên cöù chính cuûa nghóa quaân Höông Kheâ naèm ôû ñaâu?
Phoàn Xöông.
Baõi Saäy.
Ba Ñình.
Ngaøn Tröôi.
Höôùng daån töï hoïc ôû nhaø:
- Hoïc baøi, laøm baøi taäp lòch söû 2, 3.
- Kieåm tra 1 tieát.
- Oân taäp caùc baøi 24, 25, 26.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓